Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek A Magyar­ság Háza fel­hí­vá­sa a diasz­pó­rá­ban élő magyar kép­ző­mű­vé­szek felé

A Magyar­ság Háza fel­hí­vá­sa a diasz­pó­rá­ban élő magyar kép­ző­mű­vé­szek felé

Az idén tíz­éves Magyar­ság Háza nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tást szer­vez a diasz­pó­rá­ban élő és alko­tó­kor­társ magyar kép­ző­mű­vé­szek – festő‑, grafikus‑, textil‑, érem‑, szob­rász- és fotó­mű­vé­szek –alko­tá­sa­i­ból.

Kér­jük a jelent­ke­ző­ket, hogy a tár­lat­ra szánt műve­ik­ről (max. 5 [öt] darab) készít­se­nek fotó­do­ku­men­tá­ci­ót, amely alap­ján a fel­kért szak­mai kurá­tor választ­ja ki a közös kiál­lí­tá­son sze­rep­lő alko­tá­so­kat. (A kivá­lasz­tott alko­tá­sok szál­lí­tá­sá­ról és szak­sze­rű táro­lá­sá­ról a Magyar­ság Házagondoskodik.)

A tár­lat egy éven át tar­tó, világ­szer­te több tucat orszá­got fel­öle­lő bemu­ta­tá­sa a Magyar­ság­Há­za 10 éves jubi­le­u­mi prog­ram­so­ro­za­tá­nak kiemelt ese­mé­nye lesz. 

A művek­ről készült fény­ké­pe­ket és a művek jel­lem­ző ada­ta­it elekt­ro­ni­kus úton vár­juk azaláb­bi e‑mail-cím­re: balint.​fekete@​magyarsaghaza.​net

Bekül­dé­si határ­idő: 2021. júni­us 30., 12:00 (UTC+2)

Kér­jük, hogy az alko­tá­sok­ról készült fotó­kat a követ­ke­ző­kép­pen nevez­zék el (éke­zet nél­kü­li betűk használatával)

MH10_küldőország_alkotóneve_alkotáscíme

_alkotásmagasságacentiméterben

_alkotásszélességecentiméterben_

alko­tás mély­sé­ge centiméterben_alkotás súlya kilogrammban

Kér­dés ese­tén a balint.​fekete@​magyarsaghaza.​net e‑mail-címen vagy a +36 70 489 2876-oste­le­fon­szá­mon kap­hat­nak bővebb fel­vi­lá­go­sí­tást az érdeklődők.

Köszön­jük, ha a fel­hí­vást meg­oszt­ják a kör­nye­ze­tük­ben élő magyar alkotókkal.

Buda­pest, 2021. május 12.Magyarság Háza

(Fény­kép for­rá­sa: Pixabay)

For­rás: eletunk / magyarsaghaza