Hírek Sport hirek A magya­rok tizen­öt érem­mel zár­ták a vizes Európa-bajnokságot

A magya­rok tizen­öt érem­mel zár­ták a vizes Európa-bajnokságot

Három érmet, Milák Kris­tóf révén egy ara­nyat, Buri­án Kata­lin és Kapás Bog­lár­ka által pedig egy-egy bron­zot sze­rez­tek a magyar úszók a buda­pes­ti Euró­pa-baj­nok­ság vasár­na­pi zárónapján.

Milák azt köve­tő­en, hogy 200 méter pil­lan­gón a szám világ­csúcs­tar­tó­ja­ként és világ­baj­no­ka­ként min­den idők máso­dik leg­jobb ide­jé­vel nyert, ezút­tal 100 méter pil­lan­gón sem talált legyő­ző­re, ráadá­sul saját orszá­gos csú­csá­ból (50.47) bőven farag­va, 50.18 másod­perc­cel csa­pott célba.

Az első helye­zett Milák Kris­tóf a fér­fi 100 méte­res pil­lan­gó­úszás ered­mény­hir­de­té­sén a buda­pes­ti vizes Euró­pa-baj­nok­sá­gon a Duna Aré­ná­ban 2021. május 23-án. MTI/Kovács Tamás

A szám másik magyar úszó­ja, Sza­bó Sze­basz­ti­án nagyon erő­sen kez­dett, de a végé­re elfá­radt és 51.86 másod­perc­cel nyol­ca­dik lett.
Buri­án Kata­lin­nak sike­rült meg­is­mé­tel­nie 200 méter háton a 2018-as glasgow‑i tel­je­sít­mé­nyét, és ezút­tal is bronz­ér­met nyert, 2:07.87 per­ces ide­je nem sok­kal maradt el egyé­ni leg­jobb­já­tól, ebben a szám­ban Sza­bó-Fel­tó­thy Esz­ter 2:10.19-cel a hete­dik lett.
Női 400 méter gyor­son a két magyar, Kapás Bog­lár­ka és Késely Ajna egy­más­sal har­colt a bronz­ére­mért, előb­bi végül jobb haj­rá­já­nak köszön­he­tő­en áll­ha­tott fel a dobo­gó­ra. Kapás három érem­mel zár­ta a kon­ti­nens­vi­a­dalt: koráb­ban 200 méter pil­lan­gón meg­véd­te címét, a 4×200 méte­res női gyors­vál­tó tag­ja­ként pedig máso­dik lett. A 19 éves Késely a 800 és az 1500 méter gyors után a har­ma­dik szá­má­ban is negye­dik lett.
Ver­rasz­tó Dávid­nak nem sike­rült soro­zat­ban negyed­szer is nyer­nie 400 méter vegye­sen, ráadá­sul 2010 óta elő­ször a dobo­gó­ról is lema­radt, miu­tán 4:12.15 perc­cel negye­dik lett. Ugyan­eb­ben a szám­ban Ber­nek Péter a hato­dik helyen csa­pott cél­ba 4:14.33-mal.

 A magya­rok tizen­öt érem­mel zár­ták a vizes Európa-bajnokságot.

Nyílt­ví­zi úszás­ban Olasz Anna máso­dik, a csa­pat pedig har­ma­dik lett, akár­csak a szink­ron­úszók high­light kűr­jé­ben a magyar válo­ga­tott. A meden­cés úszók­nál hét­főn 400 méter vegye­sen Hosszú Katin­ka az első, Mihály­vá­ri-Far­kas Vik­tó­ria a máso­dik helyen vég­zett, míg szer­dán 200 méter pil­lan­gón Milák Kris­tóf győ­zött, Ken­de­re­si Tamás pedig har­ma­dik­ként zárt. Csü­tör­tö­kön Kapás Bog­lár­ka véd­te meg címét 200 méter pil­lan­gón Hosszú Katin­kát meg­előz­ve. Pén­te­ken Sza­bó Sze­basz­ti­án nyert 50 méter pil­lan­gón, illet­ve a 4×200 méte­res női gyors­vál­tó lett máso­dik. Szom­ba­ton Hosszú har­ma­dik volt 200 méter vegye­sen. A záró­na­pon Milák 100 méter pil­lan­gón is nyert, Buri­án Kata­lin 200 méter háton, Kapás pedig 400 méter gyor­son lett harmadik.

For­rás: Ridi​kul​.hu