Hírek Amerikai hirek A magya­rok sze­rint Trump nye­ri az ame­ri­kai elnökválasztást

A magya­rok sze­rint Trump nye­ri az ame­ri­kai elnökválasztást

A Loun­ge Gro­up az Egye­sült Álla­mok­ban és Magyar­or­szá­gon pár­hu­za­mo­san készí­tett – mint írták – egye­dül­ál­ló kuta­tás alap­ján azt közöl­te az MTI-vel, hogy a magya­rok sze­rint a jelen­leg is hiva­tal­ban lévő Donald Trump nye­ri a novem­ber 3‑i ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást. A mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ós cég­cso­port hang­sú­lyoz­ta, rep­re­zen­ta­tív köz­vé­le­mény-kuta­tá­suk sze­rint a magyar és ame­ri­kai sza­va­zó­pol­gá­rok egy­aránt 40 szá­za­lé­ka a repub­li­ká­nus Donald Trum­pot gon­dol­ja a leen­dő győz­tes­nek a demok­ra­ta Joe Biden­nel szemben.

A kuta­tás­ból az is kide­rült, hogy az ame­ri­kai válasz­adók 48 szá­za­lé­ka, a magyar válasz­adók­nak pedig a 60 szá­za­lé­ka jel­lem­ző­en a jelölt ideo­ló­gi­á­ja alap­ján választ, ugyan­ak­kor Ame­ri­ká­ban két­szer nagyobb azok ará­nya, akik a jelölt sze­mé­lye alap­ján döntenek.

Kiemel­ték, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban a válasz­tók 9 szá­za­lé­ka szá­má­ra fon­to­sabb a jelölt párt­ja, mint a sze­mé­lye vagy az ideo­ló­gi­á­ja, míg a magyar lakos­ság 14 szá­za­lé­ka gon­dol­ko­dik ugyanígy.

A kuta­tás sze­rint Magyar­or­szá­gon majd­nem min­den­ki tud­ja, hogy Trump a jelen­le­gi elnök, de Joe Bident a válasz­adók har­ma­da tud­ta csak ellen­fél­ként meg­ne­vez­ni. A magyar lakos­ság tize­de bizony­ta­lan az elnök nevét ille­tő­en, néhá­nyan közü­lük még Barack Oba­mát gon­dol­ják az Egye­sült Álla­mok jelen­le­gi veze­tő­jé­nek – tet­ték hozzá.

A Loun­ge Gro­up kitért arra is, hogy az ame­ri­ka­i­ak a koro­na­ví­rus-jár­ványt tart­ják a leg­fon­to­sabb köz­éle­ti prob­lé­má­nak, ezt köve­ti a mun­ka­hely­te­rem­tés és a rend hely­re­ál­lí­tá­sa. Hang­sú­lyoz­ták, hogy az ame­ri­kai meg­kér­de­zet­tek a jár­vány­hely­zet meg­ol­dá­sá­ban az ország gaz­da­sá­gi sta­bi­li­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sát még az egész­sé­gük meg­őr­zé­sé­nél is elő­rébb sorolták.

Ezzel szem­ben a magyar lakos­ság a csa­lád­ja és saját egész­sé­ge miatt aggó­dik leg­in­kább a jár­vánnyal össze­füg­gés­ben – fűz­ték hoz­zá. Sza­bó Zsó­fia, a Loun­ge Gro­up kuta­tá­si diví­zió­ve­ze­tő­je sze­rint ennek az elté­rés­nek a hát­te­ré­ben az áll­hat, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban – Magyar­or­szág­gal szem­ben – nem jár ala­nyi jogon az egész­ség­ügyi ellá­tás, azt sokan csak a kere­se­tük­ből, tehát állá­suk meg­tar­tá­sá­val tud­ják finanszírozni

A kuta­tás az Egye­sült Álla­mok­ban 2020. szep­tem­ber 5 – 7. között, két­ezer meg­kér­de­zett bevo­ná­sá­val tör­tént, míg a magyar fel­mé­rést 500 online meg­kér­de­zet­tel a Szá­zad­vég Ala­pít­vány végez­te 2020. októ­ber elején.

For­rás: Magyar Nemzet