Hírek Magyarországi hírek A Magya­rok Kenye­re prog­ram az egyik leg­si­ke­re­sebb jóté­kony­sá­gi összefogás

A Magya­rok Kenye­re prog­ram az egyik leg­si­ke­re­sebb jóté­kony­sá­gi összefogás

A Magya­rok Kenye­re prog­ram tíz éve tar­tó műkö­dé­se alatt az egyik leg­si­ke­re­sebb jóté­kony­sá­gi össze­fo­gás­sá vált, amely­nek révén több ezer rászo­ru­ló csa­lád­nak jutott magyar gabo­ná­ból készült kenyér az asz­ta­lá­ra – mond­ta az MTI-nek a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­to­sa, aki a magyar nagy­kö­vet­ség által szer­ve­zett Magya­rok Kenye­re ünnep­sé­gen vesz részt Mad­rid­ban pénteken.

„Ami­től a prog­ram iga­zán külön­le­ges, az az, hogy mára egy, a tel­jes Kár­pát-meden­cét és a diasz­pó­ra közös­sé­ge­ket is átíve­lő moz­ga­lom­ról beszél­he­tünk, hiszen a magyar gaz­dák, élje­nek bár­hol a vilá­gon, hisz­nek abban, hogy egész éves kemény mun­ká­val meg­ter­melt gabo­ná­juk nem csak csa­lád­juk bol­do­gu­lá­sát, de sok ezer rászo­ru­ló ember bete­vő falat­ját is jelen­ti” – fogal­ma­zott Szi­lá­gyi Péter.

Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a prog­ram kez­de­te­kor a fel­aján­lott gabo­na mennyi­sé­ge 10 ton­na volt, mára azon­ban ennek mér­té­ke 1100 ton­ná­ra növe­ke­dett. A nyá­ron ünne­pé­lyes kere­tek között össze­ön­tött búzá­ból készült liszt­ado­mány a rászo­ru­lók mel­lett már több mint har­minc, köz­tük ten­ge­ren túli magyar diasz­pó­ra közös­ség­hez jutott el.

Spa­nyol­or­szág­ba elő­ször érke­zett „a nem­ze­ti össze­tar­to­zást jel­ké­pe­ző” fel­aján­lás­ból, az ebből sütött kenye­ret sze­gik meg a Magya­rok Kenye­re elne­ve­zé­sű ünnep­sé­gen, amely­re a Mad­rid­ban élő magyar közös­ség kapott meghívást.

Szi­lá­gyi Péter hang­sú­lyoz­ta: a most zaj­ló világ­jár­vány komoly pró­ba­té­tel, amely­nek „bizony­ta­lan­sá­gá­ban élve pró­bál­juk óvni magun­kat, sze­ret­te­i­ket és hatá­ro­kon átíve­lő kap­cso­la­ta­in­kat”. „Ezer éves tör­té­nel­münk során min­dig hősi­e­sen helyt­áll­tunk, így állunk min­den elénk táru­ló aka­dály elé­be ma is. Hiszen tud­juk, hogy sike­rünk az egy­ség­ben rej­lik” – fogalmazott.

Herczegh Anita: Az összetartozás kovásza mindennél erősebb

A nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos spa­nyol­or­szá­gi láto­ga­tá­sa során ellá­to­gat a Mad­rid­ban műkö­dő magyar kul­tu­rá­lis szer­ve­zet, a Madách Egye­sü­let hét­vé­gi isko­lá­já­ba is.

For­rás: demok​ra​ta​.hu