Hírek Sport hirek A magyar válo­ga­tott­nak hat perc hiány­zott a világ­ra­szó­ló csodához

A magyar válo­ga­tott­nak hat perc hiány­zott a világ­ra­szó­ló csodához

A magyar válo­ga­tott hat perc­re állt a cso­dá­tól a néme­tek elle­ni cso­port­meccsén. A csa­pat Mün­chen­ben is szer­ve­zet­ten véde­kez­ve, ha lehe­tett, jól is támad­va fut­bal­lo­zott, hamar veze­tést szer­zett. Ezt a néme­tek egyen­lí­té­se után azon­nal ismét gólt sze­rez­tünk, de a 84. perc­ben Goretz­ka lövé­sé­vel 2 – 2 lett az ered­mény. Ezzel a dön­tet­len­nel a magyar csa­pat nem jutott tovább az Európa-bajnokságon.

A magyar válo­ga­tott ide­gen­ben más­fél éve nem kapott ki. Car­diff­ban szen­ve­dett utol­já­ra vere­sé­get 2019 novem­be­ré­ben, azóta hat mér­kő­zé­sen ven­dé­ges­ke­dett, ebből ötöt meg­nyert, és csak Orosz­or­szág­ban ját­szott dön­tet­lent. Tet­sze­tős mér­leg, ám ezút­tal a világ szűk elit­jé­be tar­to­zó ellen­fél ott­ho­ná­ba láto­ga­tott el, ráadá­sul győ­zel­mi kény­szer­ben – csak abban az eset­ben jut­ha­tott tovább, ha nyer­ni tud Német­or­szág ellen.

Mün­chen­ben nem állt mögöt­te az ötven­ez­res szur­ko­ló­tá­bor, amely beval­lot­tan nagy segít­sé­gé­re volt a csa­pat­nak Por­tu­gá­lia és Fran­cia­or­szág ellen, ám a mint­egy két­ezer­öt­száz magyar hang­erő­ben és lel­ke­se­dés­ben nem maradt alul a hazai szur­ko­lók­kal szem­ben. Dél­után a város­ban a két tábor tag­jai össze-össze­ta­lál­koz­tak, és béké­sen elv­ol­tak egy­más mel­lett, sőt, oly­kor még barát­koz­tak is egy­más­sal, de ez csak egyé­ni­leg élt, tábor­ként a sta­di­on­ban folya­ma­to­san jelét adták a köl­csö­nös ellenszenvüknek.

Az UEFA nem enge­dé­lyez­te szi­vár­vány­szí­nű­re kivi­lá­gí­ta­ni az aré­nát, erre a néme­tek azt talál­ták ki, hogy az önkén­te­sek mint­egy tíz­ezer szi­vár­vá­nyos kis papír­zász­ló­kat osz­to­gat­tak, hogy a szur­ko­ló­ik azt lobog­tas­sák. A csa­pa­tok bemu­ta­tá­sa­kor a mün­che­ni közön­ség régi jó isme­rős­ként köszön­töt­te a két Lip­csé­ben fut­bal­lo­zó magyart, Gulá­csi Pétert és Orbán Wil­lit – óri­á­si hang­erő­vel kifü­tyül­ték őket. Ne felejt­sük el, a leip­zig jelen­le­ge a Bayern leg­na­gyobb vetély­tár­sa a Bun­des­li­gá­ban, a fre­i­bur­gi Sal­lai Rolan­dot és a main­zi Sza­lai Ádá­mot egy hal­vány füttyen­tés­re sem méltatták…

Mar­co Ros­si nem vál­toz­ta­tott a fran­ci­ák elle­ni kez­dő­csa­pa­ton, Joa­chim Löw pedig nem koc­káz­tat­ta meg Tho­mas Mül­ler sze­re­pel­te­té­sét, a sérült közép­pá­lyás csak a kis­pa­don kapott helyett, vél­he­tő­en vég­szük­ség ese­té­re. A kez­dés előtt meg­tör­tént a szin­te kódol­ha­tó bot­rány: a magyar him­nusz alatt egy fia­tal­em­ber sza­ladt a pályá­ra egy szi­vár­vá­nyos zász­lót len­get­ve, majd dia­dal­ma­san meg­állt a magyar válo­ga­tott előtt, és szem­lá­to­mást nem bán­ta, hogy a biz­ton­sá­gi­ak ha kis­sé meg­kés­ve is, de lete­per­ték, nyil­ván elé­ge­dett volt önmagával.

Sza­lai Ádám a gól­ja után, a töb­bi­ek jön­nek ünne­pel­ni
Fotó: Sza­bó Mik­lós / Nem­ze­ti Sport

Az ömlő eső­ben nagy­sze­rű­en kez­dett a magyar válo­ga­tott. A saját tér­fe­lén lezár­ta a folyo­só­kat, emel­lett pró­bált támad­ni is, és a 11. perc­ben ez lát­vá­nyo­san sike­rült is. Szép akció bon­ta­ko­zott ki a jobb olda­lon, Sal­lai nagy­sze­rű­en vet­te ész­re a közé­pen kilé­pő Sza­lai Ádá­mot, elé ível­te a lab­dát, ő pedig elve­tőd­ve remek fejes­sel csúsz­tat­ta azt a bal alsó sarok­ba – 0 – 1. A gól nagyon fel­pap­ri­káz­ta a néme­te­ket, egy­más után küld­ték be a lab­dát külö­nö­sen a jobb oldal­ról a kapu elé, és a 20. perc­ben Hum­mels feje­se a kereszt­léc­ről vágó­dott ki, majd Kim­mich köze­li lövé­sét véd­te Gulá­csi. Ezt köve­tő­en viszont – azt leszá­mít­va, hogy lesza­kadt az ég – soká­ig csak annyi tör­tént, hogy a német csa­pat hiá­ba ost­ro­mol­ta a magyar védő­fa­lat, Sza­lai Ádá­mék pedig rit­kán tud­ták meg­tar­ta­ni másod­per­cek­nél hosszab­ban a lab­dát, ami­kor még­is sike­rült, akkor meg is indult elő­re, ám hely­ze­tig nem jutott el. Egé­szen a 60. per­cig, ami­kor Sal­lai bal­ról, a tizen­ha­tos vona­lá­tól sza­bad­rú­gás­ból a kapu­fa kül­ső részét talál­ta el.

Hat perc­cel kéá­sőbb viszont egyen­lí­tett Német­or­szág. Gulá­csi alá­sza­ladt a lab­dá­nak, Hum­mels fejé­ről így a lab­da Havertz elé került, ő pedig két lépés­ről a háló­ba bólin­tott – 1 – 1. Gyor­san jött viszont a válasz: Sza­lai Ádám remek ütem­ben adott a kirob­ba­nó Schä­fer elé, aki Senét és Neu­ert is meg­előz­ve 14 méter­ről a kapu bal olda­lá­ba fejelt – 1 – 2! Aho­gyan azt vár­ni lehe­tett, a hazai csa­pat nagyon rákap­csolt, de a 81. per­cig nem talált fogást a magyar együt­te­sen, ekkor Kroos szép kény­sze­rí­tő­zés végén éles szög­ből a bal kapu­fa mel­lé lőtt. Majd, aho­gyan a por­tu­gá­lok ellen, most is a 84. perc lett elát­ko­zott: kava­ro­dás után Goretz­ka 14 méter­ről talált a kapu bal olda­lá­ba úgy, hogy a lab­da egy védőn és Gulá­csi lábát is érte – 2 – 2.

A hát­ra­lé­vő per­cek­ben már nem tör­tént sem­mi lénye­ges, és bár a magyar válo­ga­tott nem jutott tovább, min­den elis­me­rést meg­ér­de­mel. Nem kapott ki az Alli­anz Aré­ná­ban Német­or­szág­tól, sőt, a mér­kő­zés túl­nyo­mó részé­ben veze­tett, az első egyen­lí­tés sem fog­ta meg, ezút­tal is nagyot küz­dött, de a 84. perc­cel ezút­tal sem volt sze­ren­csé­je. Bár Mar­co Ros­si csa­pa­ta a negye­dik helyen vég­zett a cso­port­ban Fran­cia­or­szág, Német­or­szág és Por­tu­gá­lia mögött, a halál­cso­port­ban két pon­tot szer­zett, és erre büsz­ke lehet. Külö­nö­sen úgy, hogy kis sze­ren­csé­vel ennél is több lehe­tett volna.

Euró­pa-baj­nok­ság, F cso­port, 3. forduló

Német­or­szág – Magyar­or­szág 2 – 2 (0−1), Mün­chen, Alli­anz Aré­na, 14 500 néző, jv.: Szer­gej Karasev (orosz).

Német­or­szág: Neu­er – Rüdi­ger, Gin­ter, Hum­mels – Kim­mich, Kroos, Gün­do­gan (Goretz­ka, 58.), Gos­ens (Musi­ala 82.) – Havertz (Wer­ner 66.), Gnabry (Mül­ler 66.), Sané.

Magyar­or­szág: Gulá­csi – Bot­ka, Sza­lai Atti­la, Orbán – Négo, Schä­fer, Klein­heis­ler (Lov­ren­csics 89.), Nagy Á., Fio­la – Sal­lai (Schön 75.), Sza­lai Ádám (Var­ga K. 82.).

Gól­szer­ző: Havertz (66.), Goretz­ka (84.), illet­ve Sza­lai Á. (11.), Schä­fer (68.)

For­rás: Magyar Nemzet