Hírek Sport hirek A magyar válo­ga­tott tag­jai nem tér­del­nek le az EB-meccsek előtt

A magyar válo­ga­tott tag­jai nem tér­del­nek le az EB-meccsek előtt

A magyar válo­ga­tott tag­jai nem fog­nak letér­del­ni az Euró­pa-baj­nok­ság meccse­i­nek kez­de­tén, hogy így til­ta­koz­za­nak a „kire­kesz­tés és a rassziz­mus min­den for­má­ja ellen”. Az MLSZ köz­le­mé­nye sze­rint a magyar válo­ga­tott nem­csak min­den eset­ben köve­ti a nem­zet­kö­zi elő­írá­so­kat és nor­má­kat, hanem min­den­ki­nek meg­ad­ja a tisz­te­le­tet legyen szó ellen­fél­ről, szur­ko­ló­ról vagy bár­ki más­ról. Az UEFA és a FIFA sza­bá­lyai nem enge­dik a poli­ti­zá­lást a pályán és a sta­di­on­ban sem, amit az MLSZ nem csak elfo­gad, de egyet is ért vele.

Az angol válo­ga­tott tag­jai viszont tér­del­ni fog­nak a meccsek előtt, annak elle­né­re, hogy a brit szur­ko­lók jelen­tős része nem nézi jó szem­mel a fut­ball vilá­gá­ba beszi­vár­gó BLM-őrü­le­tet. Fotó: MTI/AP/Marco Vasini

Az UEFA és a FIFA sza­bá­lyai nem enge­dik a poli­ti­zá­lást a pályán és a sta­di­on­ban, amit az MLSZ nem csak elfo­gad, de egyet is ért vele. A válo­ga­tott a mér­kő­zé­sek előtt nem tér­de­lés­sel fog­ja kife­jez­ni a gyű­lö­let bár­mi­lyen for­má­já­nak elítélését.

Az ex-NFL-es Colin Kaeper­nick­től indu­ló til­ta­ko­zá­si for­ma tavaly, a Geor­ge Floyd meg­gyil­ko­lá­sa után fel­erő­sö­dő Black Lives Mat­ter moz­ga­lom­mal együtt tört be a lab­da­rú­gás­ba is, az angol baj­nok­ság nem­rég véget ért sze­zon­já­ban pél­dá­ul min­den meccs a játé­ko­sok és a bírók közös tér­de­lé­sé­vel indult, ám a magya­rok nem haj­lan­dók átven­ni ezt mél­tat­lan és 

abnor­má­lis trendet.

Az MLSZ „A gyű­lö­let nem pálya” nevű kam­pány kere­té­ben har­col évek óta a gyű­lö­let min­den for­má­ja ellen. Az UEFA és a FIFA sza­bá­lyai nem enge­dik a poli­ti­zá­lást a pályán és a sta­di­on­ban sem, amit az MLSZ nem csak elfo­gad, de egyet is ért vele. A válo­ga­tott a mér­kő­zé­sek előtt nem tér­de­lés­sel fog­ja kife­jez­ni a gyű­lö­let bár­mi­lyen for­má­já­nak elítélését

– olvas­ha­tó a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség állásfoglalásában.

For­rás: mlsz​.hu / pes​tis​ra​cok​.hu