Hírek Morzsák A magyar nem­zet hét parancsolata

A magyar nem­zet hét parancsolata

Az Úris­ten kegyel­mé­ből azon­ban nin­csen vesze­de­lem a meg­ma­ra­dás lehe­tő­sé­ge nél­kül. Ha föl­is­mer­jük a vesze­del­met, és él ben­nünk az aka­rat, hogy segít­sünk magun­kon, az Úr is velünk lesz! S ha már egye­bet vén­sé­gem­nél fog­va nem is tehe­tek: sza­vak­ba fog­lal­ha­tom a tör­vényt, mely rész­ben min­den nem­zet­re egy­for­mán vonat­ko­zik, de külö­nös­kép­pen a magyarra. 

És elne­vez­he­tem ezt a tör­vényt a magyar nem­zet hét paran­cso­la­tá­nak. ( Wass Albert )


1. Tisz­teld és sze­resd a te Ura­dat, Iste­ne­det, tel­jes szí­ved­ből, min­den erőd­ből, és raj­ta kívül más iste­ned ne legyen. Bál­ványt ne imádj! A pénz mind­össze esz­köz, nem isten­ség. Érdek­imá­dat, ön-imá­dat hamis utak­ra vezet embert és nem­ze­tet egyaránt.

2. Magyar mivol­to­dat, az Úr leg­szebb aján­dé­kát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fia­id­nak, mert csak addig marad raj­ta­tok az Úr sze­me, míg e nem­zet­hez hívek marad­tok. Ki nem­ze­tét elhagy­ja: az Urat tagad­ja meg, s elvész nyom nél­kül a népek tengerében.

3. De ne gyű­löld azt, aki más nem­zet­hez tar­to­zik. A gyű­lö­let méreg, mely meg­mér­ge­zi az elmét, és gyű­lö­le­tet terem. Roko­nod min­den isten-fia ember, bár­mely nyel­vet beszél­jen is.

4. Sze­ress min­den magyart, mert test­vé­red Ő: nem­ze­ted fia. Segítsd és támo­gasd, mert közös hazát adott nek­tek az Úr. Ki test­vé­re ellen for­dul, vagy meg­csal­ja azt: önma­gát rövi­dí­ti meg ezzel, saját nem­ze­tét gyön­gí­ti, s az Úr paran­csa ellen vét­ke­zik. Ki szét­hú­zás mag­ját veti el: rom­lást arat.

5. Ki bánt­ja a magyart: téged is üt. Nem­ze­ted jus­sát, iga­zát véde­ni köte­les­sé­ged. Csak úgy lesz­tek erő­sek, ha meg­vé­di­tek egy­mást. Bár­ki magyar vesz­te­sé­ge a te vesz­te­sé­ged is.

6. Légy becsü­le­tes, tisz­tes­sé­ges és igaz! Ezek azok az embe­ri érté­kek, melye­ken nem­ze­tek­nek, orszá­gok­nak épül­ni­ök kell. Hamis szó, hamis cse­le­ke­det ingo­vány­ba vezet. Aki csa­lás­ra épít: nya­kát töri. A fele­lőt­len ember homok­ra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsü­le­tes­ség olyan, mint a szik­la­kő: kemény és mara­dan­dó. Bár úgy tűnik ma, mint­ha csak a hami­sak, gazok és gono­szok szá­má­ra gyü­möl­csöz­ne az élet; ne iri­gyeld őket! Össze­om­lik alat­tuk a csa­lás­ra épült világ. A jöven­dő az iga­za­ké. Haladj csak bát­ran a becsü­let és tisz­tes­ség útján, a jöven­dő az iga­zak­kal van.

7. Legye­tek bát­rak és hűsé­ge­sek egy­más­hoz és a magyar nem­zet­hez, mert az Úr sze­re­ti a bát­ra­kat és a hűsé­ge­se­ket, s meg­se­gí­ti azo­kat, akik az igaz­ság útja­in járnak.

Őriz­zé­tek szí­ve­tek­ben eze­ket a paran­cso­la­to­kat, s meg­lás­sá­tok: az Úr vele­tek lesz!

Wass Albert (1993. május)