Hírek Elszakított területi hirek A magyar meg­ma­ra­dást szol­gál­ná a nem­ze­ti régi­ók létrejötte

A magyar meg­ma­ra­dást szol­gál­ná a nem­ze­ti régi­ók létrejötte

A magyar meg­ma­ra­dást szol­gál­ná a nem­ze­ti régi­ók lét­re­jöt­te, ezért lét­ér­dek támo­gat­ni az erre irá­nyu­ló alá­írás­gyűj­tést – han­goz­tat­ta a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra ked­den az Ópusz­ta­sze­ri Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Emlékpar­ban, ahol részt vett a nem­ze­ti régi­ók védel­mé­ben indí­tott euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés támo­ga­tá­sá­ról szó­ló sajtótájékoztatón.

Potá­pi Árpád János elmond­ta, novem­ber 7‑éig foly­ta­tód­hat az alá­írás­gyűj­tés, eddig 1 mil­lió 8 ezer online és körül­be­lül 250 ezer papír­ala­pú alá­írást gyűj­töt­tek, de a ket­tő között van némi átfe­dés. Mint mond­ta, a kor­mány a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­ben, száz évvel Magyar­or­szág fel­da­ra­bo­lá­sa után min­den tőle tel­he­tőt meg­tesz, hogy össze­gyűl­jön határ­idő­re a kel­lő szá­mú aláírás.

Pesty Lász­ló, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács petí­ci­ó­já­nak kam­pány­fő­nö­ke elmond­ta, 40 ezer főnél nagyobb akti­vis­ta­há­ló­za­tot épí­tet­tek ki, amely­nek segít­sé­gé­vel az egész euró­pai szín­tér­re ki sze­ret­nék vin­ni a szé­kely ügyet, emel­lett bele­kez­de­nek a szé­kely brand kiépí­té­sé­be, ame­lyet biz­to­san foly­tat­nak a novem­ber 7‑ei határ­idő lejár­ta után is.

For­rás: MTI / Demokrata