Hírek Sport hirek A magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott olyan sikert ért el, ami­re még soha nem volt példa

A magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott olyan sikert ért el, ami­re még soha nem volt példa

Túl­zás nél­kül állít­ha­tó, hogy a magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott újabb világ­ra­szó­ló sikert ért el, miu­tán pén­te­ken Lip­csé­ben 1 – 0‑ra legyőz­te a német válo­ga­tot­tat a vissza­vo­nu­lá­sát a héten beje­len­tő Sza­lai Ádám gól­já­val a Nem­ze­tek Ligá­ja A diví­zi­ó­já­nak ötö­dik for­du­ló­já­ban. A siker egy­ben azt is jelen­ti, hogy Mar­co Ros­si csa­pa­ta biz­to­san a soro­zat élvo­na­lá­ban marad, na meg azt, hogy biz­to­san első kala­po­sak leszünk az Eb-selej­te­zők sor­so­lá­sán. Hét­főn pedig jöhet az ola­szok elle­ni meccs hazai pályán, a Pus­kás Aré­ná­ban, ahol már egy dön­tet­len is cso­port­el­ső­sé­get és négyes­dön­tőt érne. 

Az ori​go​.hu mun­ka­tá­ra hely­szí­ni jelen­té­se Lipcséből.

Ha rövi­den akar­nánk össze­fog­lal­ni az újabb fan­tasz­ti­kus magyar siker leg­fon­to­sabb pil­la­na­ta­it, akkor elég len­ne annyit írni, hogy az utol­só for­du­ló előtt még min­dig veze­ti a magyar válo­ga­tott az A diví­zió halálcsoportját,a benn­ma­ra­dás már biz­tos, a vissza­vo­nu­lá­sát beje­len­tő Sza­lai Ádám győz­tes cso­da­gólt szer­zett, ráadá­sul a 85. válo­ga­tott­sá­gá­val beér­te Pus­kás Feren­cet. Ker­kez Milos sze­mé­lyé­ben újon­cot ava­tott Mar­co Ros­si és újra kide­rült, hogy a magyar szur­ko­lók­nak nin­csen pár­ja a világon.

Egé­szen hihe­tet­len, amit a magyar válo­ga­tott művel a Nem­ze­tek Ligá­já­ban Mar­co Ros­si­val. A nem­ze­ti csa­pat a júni­u­si első négy talál­ko­zó­ján hét pon­tot szer­zett, erre tett még most rá hár­mat Lip­csé­ben is. 

Elké­pesz­tő ez az út, ha meg­néz­zük, hon­nan is indult a válo­ga­tott. A magya­rok a Nem­ze­tek Ligá­ja első kiírá­sát még a har­ma­dik vonal­ban, azaz a C diví­zi­ó­ban kezd­ték, aztán az átszer­ve­zés hatá­sá­ra kerül­tek a másod­osz­tályt jelen­tő B diví­zi­ó­ba, ahol cso­port­ju­kat meg­nyer­ve (a szer­bek, az oro­szok és a törö­kök előtt) az élvo­nal­ba jutot­tak. Bár az ellen­fe­lek isme­re­té­ben a sor­so­lás után még mini­má­lis­nak tűnt az esély rá, de most ott tar­tunk, hogy az ola­szok ellen elég az egy pont ahhoz, hogy most elő­ször a soro­zat tró­fe­á­já­ért is harc­ba száll­jon Ros­si együt­te­se, mivel az A diví­zió négy cso­port­győz­te­se küzd­het majd meg a vég­ső dia­da­lért a 2023 júni­u­sá­ban sor­ra kerü­lő négyes tornán.

A benn­ma­ra­dás olyan dolog, melyet sen­ki nem várt el, de most már biz­to­san leg­alább máso­dik helyen vég­zünk, ez hatal­mas ered­mény a csa­pat­nak, a magyar fut­ball­nak és per­sze nekem is. De talán a leg­na­gyobb elis­me­rést Han­si Flick sza­vai jelentik,aki arról beszélt, hogy nehéz elle­nünk ját­sza­ni, nehéz fel­tör­ni a védel­mün­ket, mert nem adunk helyet” – jelen­tet­te ki Mar­co Ros­si, aki sze­rint a sike­rért nagyon meg kel­lett szen­ved­ni a máso­dik fél­idő­ben, mert akkor mélyen véde­ke­zett az együt­te­se és nem tud­ta ele­get meg­tar­ta­ni a lab­dát, ebben sze­rin­te javul­ni kell.

Mar­co Ros­si (bal­ra) és Han­si Flick: a magyar kapi­tány lehet bol­dog FORRÁS: MTI/ILLYÉS TIBOR

„Remél­tem, hogy Sza­lai Ádám szé­pen tud búcsúz­ni, mind­egy volt, hogy a két meccs közül melyi­ken talál be, de ez most már meg­van, ezért jó len­ne, ha Olasz­or­szág ellen is betalálna.Szalai olyan játé­kos, akit job­ban becsül­nek kül­föl­dön, mint ott­hon” – mél­tat­ta a győz­tes talá­la­tot a 17. perc­ben sarok­kal szer­ző csa­pat­ka­pi­tányt, aki szer­dai beje­len­té­se alap­ján hét­főn köszön el a nem­ze­ti együt­tes­től. Ennek kap­csán még meg­je­gyez­te, a vissza­vo­nu­lá­sa rávi­lá­gí­tott arra, hogy szük­ség van új, fia­tal játé­ko­sok­ra, mint Ker­kez, de a válo­ga­tott jó úton jár. Az olasz szak­em­ber kitért a hét­fői meccs­re is.

„Olasz­or­szág olyan kali­bert kép­vi­sel, mint Német­or­szág és Ang­lia, de ha min­den­ki min­dent bele­ad, akkor kis sze­ren­csé­vel talán ott is jó ered­ményt érhe­tünk el​.De szá­mom­ra a tel­je­sít­mény fon­to­sabb, hogy jobb legyen, mint amit most a máso­dik fél­idő­ben pro­du­kál­tunk” – mond­ta Rossi.

A néme­tek elle­ni győ­ze­lem azt is jelen­ti, hogy magyar válo­ga­tott olyan sikert ért el, ami­re még soha nem volt példa,ugyanis első kala­po­sak leszünk az Eb-selej­te­zők sor­so­lá­sán. Ami­óta léte­zik kieme­lé­ses sor­so­lás – az 1980-as, első nyolc­csa­pa­tos Eb-től érde­mes elő­ször vizs­gál­ni, hiszen előt­te negyed­dön­tők is vol­tak, oda-vissza­vá­gós ala­pon – azóta erre nem volt pél­da. Érde­mes meg­em­lí­e­ni, hogy 2008-ban még az ötö­dik kalap­ból sor­sol­ták a magyar válo­ga­tot­tat. Érde­kes­ség, hogy a világ­baj­nok fran­ci­ák lehet, az ango­lok már biz­tos máso­dik kala­po­sak lesznek. 

Az A diví­zi­ós jó sze­rep­lés­sel járó előny az is, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pót­se­lej­te­zős rész­vé­tel­re, ha a magyar válo­ga­tott jövő­re lema­rad­na a kiju­tást jelen­tő első két hely­ről a hagyo­má­nyos selej­te­ző­so­ro­zat­ban, a pót­se­lej­te­ző 12 csa­pa­tos mező­nye ugyan­is a Nem­ze­tek Ligá­ja alap­ján ala­kul ki. Ha az élvo­nal 16 csa­pa­tá­ból leg­alább 12 kijut a hagyo­má­nyos selej­te­ző­so­ro­zat­ból az Eb-re, akkor a mara­dék négy lema­ra­dó együt­tes min­den­kép­pen pót­se­lej­te­zős lesz, erre pedig igen jó esély van.

De ne rohan­juk ennyi­re elő­re, ugyan­is fan­tasz­ti­kus pil­la­na­tok­ból nem volt hiány Lip­csé­ben sem. Az már a csü­tör­tö­ki nyi­lat­ko­za­tok­ból, na meg a pén­te­ki német újsá­gok­ból kide­rült, hogy bizony a magyar válo­ga­tott közel sem esély­te­len­ként lép pályára.A német lapok egy­ön­te­tű­en sikert vár­tak Han­si Flick csa­pa­tá­tól a vb-rajt előtt két hónappal,míg magyar olda­lon kivá­ló volt a han­gu­lat. Schä­fer And­rás és Mar­co Ros­si is úgy véle­ke­dett, ha csa­pat­ként tudunk együtt működ­ni, akkor ahogy az ango­lo­kat, úgy a néme­te­ket is meg­lep­het­jük, és ez sike­rült is.

A Bild is inkább már a vb-vel fog­lal­ko­zott a meccs előtt FORRÁS: HEGEDŰS GÁBOR

„Nehéz ezt a meccset össze­ha­son­lí­ta­ni az ang­li­ai sikerrel.Kétszer egy­más után ide­gen­ben, ilyen kali­be­rű válo­ga­tot­tak ellen nyer­ni, az min­den­kép­pen szen­zá­ci­ós tel­je­sít­mény. Ráadá­sul mind­két talál­ko­zón tel­je­sen meg­ér­de­mel­ten győztünk.A néme­tek ellen a máso­dik fél­idő­ben volt olyan peri­ó­dus, ami­kor beszo­rí­tot­tak, de inkább csak passzív mezőny­fö­lény volt. Nem iga­zán tud­tak hely­ze­te­ket kiala­kí­ta­ni. Talán egy-ket­tő volt, meg lőt­tek egy les­gólt, ami tisz­tán az volt. Nekünk vol­tak még 1 – 0 után is a tisz­tább hely­ze­te­ink. Szép győ­ze­lem volt, az biztos.Így, hogy a Sza­la (Sza­lai Ádám, – a szerk.) lőt­te a győz­tes gólt, még szebb”- összeg­zett a meccs után Gulá­csi Péter, aki hoz­zá­tet­te, a néme­tek pró­bál­koz­tak, de nem talál­ták raj­tunk a nyo­mást. A magyar kapus elmond­ta, nagyon jól véde­kez­tünk, lezár­tuk a területeket.

„Külön­le­ges siker volt szá­mom­ra. Hét éve itt ját­szom, nekem ez a hazai sta­di­on. Ter­mé­sze­te­sen ez előnyt jelent, mert isme­rős kör­nyék­re jöt­tem vissza.A fel­ké­szü­lést segí­ti, örü­lök neki, hogy ez a mai meccs szép emlék lesz. Ez volt ráadá­sul az ötve­ne­dik válo­ga­tott mér­kő­zé­sem, erre biz­to­san emlé­kez­ni fogok.

„Szo­ros meccset várok az ola­szok ellen. Mind­két csa­pat az első helyért fog men­ni. Nagyon tak­ti­káz­ni nem érde­mes, meg­pró­bá­lunk hazai pályán is egy olyan tel­je­sít­ményt nyúj­ta­ni, mint itt, vagy mint Ang­li­á­ban. Remél­jük, ez elég lesz a sikerhez.Még nem tekin­tek elő­re, nem figye­lem a lehet­sé­ges ellen​fe​le​ket​.Az ola­szok ellen egy dön­tő vár ránk. Óri­á­si ezt kimon­da­ni is, ebben a cso­port­ban. A ki nem mon­dott, de alap célt elér­tük a bennmaradással.Elképesztő han­gu­lat lesz, ebben biz­tos vagyok. Ma is fan­tasz­ti­kus han­gu­la­tot terem­tet­tek a magyar szur­ko­lók” – tekin­tett elő­re az RB Leip­zig kapu­sa az ola­szok elle­ni hét­fői összecsapásra.

A talál­ko­zó előtt sike­rült beszél­nünk magyar és német szur­ko­lók­kal is Lip­csé­ben. A mie­ink nagyon pozi­tí­vak vol­tak, nem cso­da, hogy több mint két­ez­ren vál­lal­ták az utat. Itt meg kell emlí­te­ni, hogy nem csak a ven­dé­gek részé­re fenn­tar­tott helye­ken vol­tak magya­rok, hanem az egész sta­di­on­ban. Pél­dá­ul a saj­tó részé­re fenn­tar­tott lelá­tó­rész alatt töb­ben is fel­ug­rot­tak Sza­lai Ádám talá­la­tá­nál. A druk­ke­rek a júni­u­si sze­rep­lés után úgy véle­ked­tek, hogy elkép­zel­he­tet­len, hogy vere­sé­get szen­ved­jünk, és iga­zuk is lett​.Az pedig már Lip­cse bel­vá­ro­sá­ban érez­he­tő volt, hogy a magyar szur­ko­ló­kon ezút­tal sem fog múl­ni sem­mi, a haza­i­ak tátott száj­jal figyel­ték, milyen han­gu­la­tot teremtettek.

Ami a néme­te­ket ille­ti, az egyik fana­ti­kus­sal hossza­san sike­rült meg­vi­tat­ni, mi is vár­ha­tó. A chem­ni­tzi druk­ker elmond­ta, a néme­tek több­sé­gét hide­gen hagy­ja a kata­ri világ­baj­nok­ság, a szo­kat­lan kez­dé­si idő­pont, illet­ve a kul­tú­rá­ból faka­dó különb­sé­gek miatt. (Pél­dá­ul nyil­vá­no­san tilos az alko­hol­fo­gyasz­tás is).Így job­ban ten­né Han­si Flick és a csa­pat, ha inkább az NL-re kon­cent­rál­na. A szí­ve azt dik­tál­ta, hogy 2 – 0‑ra azért a néme­tek nyer­nek, de sze­ren­csé­re nem lett igaza.

„Tud­tuk, hogy mi a tét­je a meccs­nek. Köz­ben pedig ott volt Ádi beje­len­té­se. Ő is kér­te, hogy ne drá­ma­ként fog­juk fel. Ettől még mind­annyi­an tisz­tá­ban vol­tunk vele, hogy a kapi­tány­nak ez lesz az utol­só két mér­kő­zé­se a válogatottban.Hogy a néme­tek ellen ő tudott győz­tes gólt sze­rez­ni, nem is akár­mi­lyet, az film­be illő for­ga­tó­könyv. Saj­nos az ango­lok­ban egy­ál­ta­lán nem lehet bíz­ni. Min­dig is ez volt ránk a jel­lem­ző, hogy sem­mi nem hul­lik az ölünkbe,mindenért meg kell küz­de­nünk. Ez így lesz a cso­port­el­ső­sé­gért is” – mond­ta Nagy Ádám, aki hoz­zá­tet­te, hogy egy­re job­ban össze­szo­kik a csa­pat, sok­kal job­ban fel tud­ják vin­ni a pályá­ra azo­kat a tak­ti­kai ele­me­ket, ami­ket Mar­co Ros­si kér.

Nagy Ádám kivá­ló­an ját­szott, Kim­mich sem tudott szár­nyal­ni FORRÁS: MTI/ILLYÉS TIBOR

„Nem min­dig tud­tuk rájuk eről­tet­ni az aka­ra­tun­kat, meg­tar­ta­ni a lab­dát. Ami­kor lab­dát sze­rez­tünk, azon­nal nagy nyo­mást helyez­tek ránk. Nekem is volt több olyan rossz passzom, ami­kor egy­sze­rű­en nem volt időm arra se, hogy átve­gyem a lab­dát. Ebben még fej­lőd­ni kell​.Az ola­szok ellen több terü­le­tünk lesz ját­sza­ni, nagyon vár­juk a hét­fői meccset. Cso­da­szép dolog len­ne hazai pályán kihar­col­ni az első helyet”- árul­ta el a magyar válo­ga­tott középpályása.

„Ott­hon jó len­ne az iksz, de nem sza­bad arra ját­sza­ni. Egy­ből meccs után erről beszél­tünk, hogy ezt nem sza­bad, mert ha rúg­nak egy gólt, akkor azzal nyer­het­nek. Arra kell töre­ked­nünk, hogy meg­sze­rez­zük a veze­tést, és akkor talán majd a 85. perc­ben nekünk nem lesz annyi­ra sür­gős. Mert ha gólt kapunk, akkor is mi vagyunk az elsők.Úgy lépünk pályá­ra, hogy nyer­ni sze­ret­nénk” – mond­ta Nagy Ádám, aki hoz­zá­tet­te, hatal­mas fegy­ver­tény len­ne, ha Sza­lai Ádám utol­só meccsén cso­dát tennének.Utána lehet­ne együtt ünne­pel­ni a szur­ko­lók­kal. A druk­ke­rek­ről elmond­ta, hogy nagyon örült neki, hogy az egész sta­di­on­ban sok volt a magyar szur­ko­ló, fan­tasz­ti­kus volt a hangulat.

A helyi­ek min­dent meg­tet­tek, hogy mind a szur­ko­lók, mind a saj­tó kép­vi­se­lői jól érez­zék magu­kat. Szá­mos önkén­tes segí­tet­te az eliga­zo­dást, de a média részé­re elér­he­tő­vé tet­ték a VIP rész­le­get is, így szom­jas és éhes sem maradt sen­ki. Ami a mér­kő­zést ille­ti, a vég­ered­ményt már min­den­ki isme­ri, még­is érde­mes egy kicsit vissza­te­kin­te­ni rá.

A magyar csa­pat kivá­ló­an kezd­te a talál­ko­zót, ennek köszön­he­tő­en­Sza­lai Ádám gyö­nyö­rű talá­la­tá­val sike­rült is veze­tést sze­rez­ni a 17. perc­ben. Ekkor még nem sokan gon­dol­ták, hogy ez is lesz a vég­ered­mény, már csak azért sem, mert az első fél­idő­ben Mar­co Ros­si együt­te­se lefo­ciz­ta a papí­ron jóval esé­lye­sebb ellenfelét.A máso­dik játék­rész­ben játék­rend­szert vál­tot­tak a néme­tek, átáll­tak a 3 – 5‑2-s fel­ál­lás­ra, ennek köszön­he­tő­en fel is javult a játé­kuk. Az ember érzé­se még­is az volt, hogy ha hol­na­pig ját­sza­nak, akkor sem sze­rez­nek gólt. Sze­ren­csé­re nem is lőt­tek, így nyert a magyar csapat.

„Sose gon­do­lok arra, hogy Német­or­szág­ban ját­szom és most a néme­tek ellen lépek pályá­ra. Az a fon­tos, hogy kik­kel együtt kell elér­nem a célt.Ismételten meg­mu­tat­ta a csa­pat, nem elő­ször, és még csak nem is másod­szor, hogy bár­mi­re képe­sek vagyunk. Csa­pat­ként min­dent elér­he­tünk”- mond­ta Szo­bosz­lai Domi­nik, aki a néme­tek játé­ká­ról is ejtett pár szót.

Szo­bosz­lai Domi­nik iga­zi vezér volt a pályán FORRÁS: MTI/ILLYÉS TIBOR

„Más­hogy jöt­tek ki a máso­dik fél­idő­re. A négy védő­ről átáll­tak a három­vé­dős rend­szer­re, a két szél­ső­jü­ket pedig fel­jebb tol­ták. Nem volt egy­sze­rű, de fel vol­tunk erre is készülve.A fél­idő­ben beszél­tük, hogy való­szí­nű­leg ezt fog­ják csi­nál­ni. Tud­tunk rá rea­gál­ni, és aki a pad­ról bejött, az is hoz­zá tudott ten­ni. Iga­zi csa­pat­ként küz­döt­tünk”- mond­ta a magyar válo­ga­tott táma­dó, aki elmondta,hatalmas meg­tisz­tel­te­tés, hogy 21 éve­sen visel­het­te a csa­pat­ka­pi­tá­nyi karszalagot.Szoboszlai külön meg­kö­szön­te Sza­lai Ádám­nak, hogy meg­ad­ta neki ezt a bizal­mat. Hoz­zá­tet­te, ennek ma így kel­lett tör­tén­nie, hogy Sza­lai Ádám gól­ja dön­ti el a meccset. Nagyon meg­ér­dem­li, és remé­nyei sze­rint az ola­szok ellen is beta­lál majd.

„Nyer­tünk a néme­tek ellen most, Ang­li­á­ban 4 – 0‑ra, de akkor ér sokat, ha nye­rünk az ola­szok ellen. Tud­ni kell, hogy hol a helyünk és ennek meg­fe­le­lő­en pályá­ra lép­ni hétfőn.”

A lip­csei bra­vúr­ról az is min­dent elárul, hogy Han­si Flick veze­té­sé­vel elő­ször kapott ki a Nati­o­na­lelf, amely kilenc győ­ze­lem és négy dön­tet­len után maradt alul. Ezek után nem cso­da, hogy a néme­tek szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya ért­he­tő módon csa­ló­dott volt a talál­ko­zó után.

„Azt kell mon­da­nom, a magyar csa­pat jól végez­te a dol­gát, nagy­sze­rű­en védekezett,egyszerű esz­kö­zök­kel nehéz­zé tet­te az éle­tün­ket, mert nagyon kevés helyet adott. Az első játék­rész az eddi­gi 14 válo­ga­tott meccsem leg­rosszabb fél­ide­je volt. Hiány­zott a bátor­ság, az inten­zi­tás, és emel­lett sok volt a hiba is.A máso­dik már jobb volt, de kevés hely­ze­tet ala­kí­tot­tunk ki” – érté­kelt önkri­ti­ku­san Han­si Flick, aki elis­mer­te, nem gon­dol­ta, hogy ilyen kevés lehe­tő­sé­gük lesz a meccsen.

Vége­ze­tül érde­mes meg­néz­ni, hogyan véle­ked­tek a német lapok a magya­rok cso­dás győzelméről.

Magyar­or­szág bor­zol­ja a kedé­lye­ket: Német­or­szág elő­ször veszí­tett Flick irá­nyí­tá­sa alatt”- írta a Kic­ker a cím­la­pon, hoz­zá­té­ve, hogy a német válo­ga­tott nem tért magá­hoz Sza­lai Ádám figye­lem­re mél­tó gól­já­ból Magyar­or­szág ellen.

„Han­si, ez így nem fog men­ni” – szúrt oda egyet a Bild a német szö­vet­sé­gi kapitánynak.„Elszállt a cso­port­győ­ze­lem, ott van helyet­te a világ­baj­no­ki féle­lem… Német­or­szág 1 – 0‑ra kika­pott Magyar­or­szág­tól a Nem­ze­tek Ligá­já­ban, ezzel biz­to­san kima­radt a négyes döntőből.”

„Flick az első válo­ga­tott vere­sé­ge után – Ez fel­nyi­tot­ta a sze­mün­ket” – írta a Die Welt. A lap sze­rint a magya­rok elle­ni csőd után a szö­vet­sé­gi kapi­tány és a játé­ko­sok csak magyarázkodnak.

Nekünk viszont nincs miért, a magyar válo­ga­tott ismét egy elké­pesz­tő győ­ze­lem­mel aján­dé­ko­zott meg min­ket. A magyar csa­pat hét­főn feje­zi be a soro­zat csoportkörét.A hato­dik, utol­só for­du­ló­ban az ola­szo­kat fogad­ja a Pus­kás Aré­ná­ban, ahol már dön­tet­len­nel is az első helyen végez, és bejut a soro­zat jövő júni­u­si, négyes döntőjébe,vereség ese­tén pedig máso­dik lesz. Remé­nye­ink sze­rint a cso­da itt még nem ért véget, és foly­ta­tó­dik a Pus­kás Aré­ná­ban is.

Nem­ze­tek Ligá­ja, A diví­zió, 3. cso­port, 5. for­du­ló:
Német­or­szág-Magyar­or­szág 0 – 1 (0−1)
Lip­cse, Red Bull Aré­na, 39 513 néző, v.: Slav­ko Vin­cic (szlo­vén)
gól­szer­ző: Sza­lai Á. (17.)
sár­ga lap: Kim­mich (25.), Rüdi­ger (90.), illet­ve Sza­lai Á. (40.)

Német­or­szág: Ter Ste­gen – Hof­mann, Süle, Rüdi­ger, Raum – Gün­do­gan (Musi­ala, 70.), Kim­mich – Gnabry (Keh­rer, a szü­net­ben), Mül­ler (Nme­cha, 85.), Sané – Wer­ner (Havertz, 70.)

Magyar­or­szág: Gulá­csi – Lang, Orbán, Sza­lai A. – Fio­la, Nagy (Sty­les, 78.), Schä­fer, Ker­kez – Szo­bosz­lai (Nego, 85.), Gaz­dag (Klein­heis­ler, 66.) – Sza­lai Á. (Ádám, 66.)

A cso­port állá­sa:
1. Magyar­or­szág 10 pont
2. Olasz­or­szág 8
3. Német­or­szág 6
4. Ang­lia 2

For­rás: ori​go​.hu