Hírek Sport hirek A magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott készül a szer­bek ellen, készen állunk! – mond­ta Sallai

A magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott készül a szer­bek ellen, készen állunk! – mond­ta Sallai

Hétfőn elkez­te a mun­kát Tel­ki­ben Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány és csa­pa­ta: a válo­ga­tott októ­ber 14-én Szer­bi­át fogad­ja Euró­pa-baj­no­ki selej­te­zőn, három nap­pal később Kaunas-ban Lit­vá­nia lesz az ellen­fél. Sal­lai Roland önbi­za­lom­mal tel­ve, gólok­kal a lábá­ban vár­ja a sors­dön­tő össze­csa­pá­so­kat. A kedd dél­utá­ni edzés előtt a Fre­i­burg csa­tá­ra mel­lett a vissza­té­rő Nagy Zsolt vála­szolt az újság­írók kérdéseire.

Fotó: MLSZ

Elől jól állunk. A csa­pat­ka­pi­tány Szo­bosz­lai Domi­nik vil­lám­raj­tot vett Liver­pool­ban, Var­ga Bar­na­bás szá­mo­lat­la­nul szer­zi a gólo­kat a Ferenc­vá­ros szí­ne­i­ben, Német­or­szág­ban pedig Sal­lai Roland bizo­nyí­tot­ta, meg­ér­te őt Fre­i­burg­ban tar­ta­ni. Hogy a 26 esz­ten­dős táma­dó mennyi­re jól dön­tött, ami­kor a nyá­ron a Ste­ven Ger­rard által edzett sza­ú­di Al-Etti­fa mil­li­ói helyett a kar­ri­ert válasz­tot­ta, mi sem bizo­nyít­ja job­ban, mint­hogy a sze­zon kez­de­te óta gólt szer­zett a Német Kupá­ban, a Bun­des­li­gá­ban is, az Euró­pa-ligá­ban az Olim­pia­kosz, leg­utóbb pedig a West Ham Uni­ted kapu­já­ba is beta­lált, és sze­ren­csé­re a válo­ga­tott­ban sem fukar­ko­dik a találatokkal.

Sal­lai Roland a nem­ze­ti együt­tes leg­utób­bi három meccsén két gólt lőtt – a Lit­vá­nia elle­ni 2 – 0, vala­mint a cse­hek elle­ni 1 – 1 alkal­má­val –, Belg­rád­ban pedig kiosz­tott egy gólpasszt.

Ha ebből indu­lunk ki, a csa­tár önbi­za­lom­tól duz­zad­va vár(hat)ja a Szer­bia elle­ni hazai, és Lit­vá­nia elle­ni ide­gen­be­li össze­csa­pá­so­kat. Moz­gal­mas napo­kon van túl, hiszen a West Ham Uni­ted elle­ni Euró­pa-liga-mér­kő­zést köve­tő­en vasár­nap a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lépett pályára.

„Jó for­má­ban, jó erő­ben érzem maga­mat” – felel­te a ked­di saj­tó­ese­mé­nyen a pálya szé­lén áll­do­gá­ló Sal­lai Roland. – „Örü­lök, hogy idá­ig jó sze­zont tud­ha­tok magam mögött, nem bán­nám, ha ott foly­tat­nám, ahol a múlt héten abba­hagy­tam. De most a leg­fon­to­sabb a szer­bek elle­ni össze­csa­pás, ha lehet, ott is sze­ret­nék ered­mé­nyes lenni.”

Az Euró­pa-baj­no­ki selej­te­zők G‑csoportjában Magyar­or­szág és Szer­bia tíz pont­tal áll, a két válo­ga­tot­tat a nyolc pon­tos Mon­te­neg­ró köve­ti, míg a tabel­la végén az ugyan­csak két pon­tot gyűj­tő Lit­vá­nia és Bul­gá­ria áll. A selej­te­ző soro­zat végé­ig fogad­juk a szer­be­ket és Mon­te­neg­rót, a ket­tő között pedig Lit­vá­nia és Bul­gá­ria ven­dé­gei leszünk. A fel­adat nem egy­sze­rű, ugyan­ak­kor nem tűnik meg­old­ha­tat­lan­nak sem.

Sal­lai Roland a szep­tem­ber ele­ji belg­rá­di össze­csa­pás előtt úgy fogal­ma­zott, a szerb fővá­ros­ban elfo­gad­ná az egy pon­tot – végül 2 – 1‑re nyer­tünk –, kíván­csi­ak vol­tunk, a csa­tár ezút­tal mivel len­ne elégedett.

„Min­den­ki maxi­ma­lis­ta a csa­pat­ban, szó­val mind a két mér­kő­zést meg sze­ret­nénk nyer­ni. A magam részé­ről leg­alább­is min­den­kép­pen hat pont­ra vágyom. Ez nem lesz könnyű, hiszen a szer­bek a leg­utób­bi belg­rá­di győ­zel­mün­ket köve­tő­en biz­to­san ext­ra moti­vá­ci­ó­val lép­nek pályá­ra elle­nünk, de nem ije­dünk meg, fel­vesszük a kesz­tyűt. A célunk egy­ér­tel­mű, kijut­ni az Euró­pa-baj­nok­ság­ra, már­pe­dig ehhez ilyen komoly erő­pró­bá­kat is siker­rel kell vennünk.”

Az előt­tünk álló két válo­ga­tott mér­kő­zé­sen Wil­li Orbán sze­mé­lyé­ben az egyik vezér hiány­zik majd a véde­lem ten­ge­lyé­ből, Sal­lai Roland sze­rint azon­ban ezt a fel­ada­tot is meg­old­ja a csa­pat. A táma­dó sze­rint mér­le­gel­ni pedig tel­je­sen feles­le­ges, hogy nálunk Wil­li Orbán, vagy a szer­bek­nél a derék­fáj­dal­mak­kal küz­dő Dusan Vla­h­ovics hiány­zik majd jobban.

„A szer­bek kere­te raj­ta kívül is tele van jobb­nál jobb játé­ko­sok­kal” – így Sal­lai Roland. – „Nekünk egy esé­lyünk van, csa­pat­ként fel­ven­ni velük a ver­senyt. Wil­li Orbán hiá­nya fájó, még­is csak a válo­ga­tott kulcs­já­té­ko­sá­ról van szó, de biz­tos vagyok ben­ne, meg­old­juk a pót­lá­sát. A szer­bek szá­má­ra fáj­dal­mas vere­ség volt a belg­rá­di sike­rünk, de ha csa­pat­ként ugyan­olyan fegyel­me­zet­tek, és elszán­tak leszünk, mint a szerb fővá­ros­ban, akkor ezút­tal is lehet elle­nük esé­lyünk. Ne feled­jük, telt ház lesz a Pus­kás Aré­ná­ban, ilyen sok­szor volt már, de a fel­fo­ko­zott han­gu­la­tot már most érez­zük magunkon.”

A szur­ko­ló­kon kívül a táma­dó­já­té­ká­ban is bíz­hat a válo­ga­tott, az utób­bi idő­ben Var­ga Bar­na­bás sze­mé­lyé­ben iga­zi befe­je­ző csa­tá­ra is lett a nem­ze­ti együt­tes­nek. Sal­lai Roland örül a ferenc­vá­ro­si csa­tár jó for­má­já­nak, már csak azért is, mert nem csu­pán gól­ja­i­val hív­ta fel magá­ra a figyel­met, hanem hasz­nos fut­ball­já­val is.

„Nagy segít­ség elől, hogy Var­ga Bar­na­bást bát­ran be lehe­tett ven­ni az össz­já­ték­ba, érti a fut­ballt. A válo­ga­tott­nak több jó cen­te­re is van, sze­ren­csé­re most Var­ga Bar­na­bás kap­ta el a fona­lat, bízom ben­ne, az előt­tünk álló két talál­ko­zón is hason­ló­an jól tel­je­sít, és a segít­sé­günk­re lesz.”

A Szer­bia elle­ni össze­csa­pás­ra három és fél óra alatt elfogy­tak a jegyek, Sal­lai Roland­nak sem volt egy­sze­rű dol­ga kiszol­gál­ni bará­tai, isme­rő­sei jegyigénylését.

„Pró­bál­tam min­den­ki­nek segí­te­ni, de szá­mom­ra az a leg­fon­to­sabb, hogy a csa­lá­dom ott lesz szom­ba­ton a Pus­kás Aré­ná­ban. Nekem ők a legfontosabbak!”

A Pus­kás Aka­dé­mia játé­ko­sa, Nagy Zsolt sérü­lés miatt egy éve sze­re­pelt utol­já­ra a válogatottban.

„Meg­mon­dom őszin­tén, elég­gé dobo­gott a szí­vem, nagyon bol­do­gan jöt­tem be. Ter­mé­sze­te­sen fel­idé­zem ilyen­kor a gól­ja­i­mat, és arra a tel­je­sít­mény­re gon­do­lok, ami­vel akkor elő­ruk­kol­tunk a csa­pat­tal, sze­mély sze­rint én is.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEKRE
KAPUSOK: Gulá­csi Péter
 (RB Leip­zig – Német­or­szág), Dem­jén Pat­rik (MTK Buda­pest), Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ro­si TC), Szap­pa­nos Péter (Pak­si FC)
VÉDŐK: Balogh Botond (Par­ma – Olasz­or­szág), Bol­la Ben­de­gúz (Ser­vet­te – Svájc), Bot­ka End­re (Ferenc­vá­ro­si TC), Fio­la Atti­la (Fehér­vár FC), Lang Ádám (Omo­nia – Cip­rus), Mocsi Atti­la (Rizes­por – Török­or­szág), Nagy Zsolt (Pus­kás Aka­dé­mia), Sza­lai Atti­la (Hof­fen­heim – Német­or­szág), Sza­lai Gábor (Kecs­ke­mé­ti TE)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Kal­már Zsolt (Fehér­vár FC), Kata Mihály (MTK Buda­pest), Ker­kez Milos (AFC Bourne­mo­uth – Ang­lia), Nagy Ádám (Pisa – Olasz­or­szág), Loic Nego (Le Hav­re AC – Fran­cia­or­szág), Cal­lum Sty­les (Barns­ley – Ang­lia)
TÁMADÓK: Ádám Mar­tin (Ulszan Hyun­dai – Dél-Korea), Cso­both Kevin (Újpest FC), Gaz­dag Dáni­el (Phi­la­del­phia Union – Egye­sült Álla­mok), Hor­váth Krisz­to­fer (Kecs­ke­mé­ti TE), Sal­lai Roland (SC Fre­i­burg – Német­or­szág), Szo­bosz­lai Domi­nik (Liver­pool FC – Ang­lia), Var­ga Bar­na­bás (Ferenc­vá­ros)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Mar­co Rossi

A SZERB VÁLOGATOTT KERETE
KAPUSOK
Van­ja Milin­ko­vics-Sza­vics (Tori­no), Pred­rag Raj­ko­vics (Real Mal­lor­ca), Djord­je Pet­ro­vics (Chel­sea), Borisz Rad­uno­vics (Cag­lia­ri)
VÉDŐKNiko­la Milen­ko­vics (Fio­ren­ti­na), Sztra­hin­ja Era­ko­vics (Zenit), Neman­ja Gudelj (Sevil­la), Milos Velj­ko­vics (Wer­der Bre­men), Erhan Maso­vics (Boc­hum), Sztra­hin­ja Pav­lo­vics (Red Bull Salz­burg), Szrd­jan Babics (Szpar­tak Moszk­va), Alek­sza Ter­zics (Red Bull Salz­burg), Mihaj­lo Ilics* (Par­ti­zan)
KÖZÉPPÁLYÁSOKAnd­ri­ja Zsiv­ko­vics (PAOK), Filip Mla­de­no­vics (Panat­hi­na­ik­osz), Mijat Gacsi­no­vics (AEK Athén), Sza­sa Lukics (Ful­ham), Neman­ja Radon­jics (Tori­no), Neman­ja Mak­szi­movics (Geta­fe), Ivan Ilics (Tori­no), Filip Kosz­tics (Juven­tus), Dusan Tadics (Fener­bah­ce), Lazar Sza­mar­dzsics (Udi­ne­se), Szte­fan Mit­ro­vics* (Crve­na zvez­da), Szer­gej Milin­ko­vics-Sza­vics (Al-Hilal), Filip Dju­ri­csics (Panat­hi­na­ik­osz)
TÁMADÓK:
 Alek­szan­dar Mit­ro­vics (Al-Hilal), Petar Rat­kov (Red Bull Salz­burg)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Dra­gan Sztoj­ko­vics
*Az U21-es keret­tel készülnek.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
G‑CSOPORT
Szom­bat, 18.00:
 Bul­gá­ria – Lit­vá­nia, Szó­fia (Tv: Spíler2)
Szom­bat, 20.45: Magyar­or­szág – Szer­bia, Pus­kás Aré­na (Tv: M4 Sport) – élő­ben az NSO‑n!

1. MAGYARORSZÁG4317 – 1+6 10
2. Szer­bia53119 – 4+5 10
3. Mon­te­neg­ró52215 – 508
4. Bul­gá­ria5233 – 8–5 2
5. Lit­vá­nia5234 – 10–6 2