Hírek Elszakított területi hirek A magyar kor­mány­nak fon­tos a nem­ze­ti összetartozás

A magyar kor­mány­nak fon­tos a nem­ze­ti összetartozás

„Nem hagy­juk a temp­lo­mot, sem az iskolát!”

Száz­öt­ven­ezer diák kez­di el magyar nyel­ven a tanul­má­nya­it idén ősszel Erdély­ben és Romá­ni­á­ban. A hét­vé­gén Kükül­lő­domb­ón, egy kis Maros megyei falu­ban tar­tot­ták meg a magyar isko­lák orszá­gos tan­év­nyi­tó ren­dez­vé­nyét, melyen a magyar állam kép­vi­se­le­té­ben részt vett Lőrin­czi Zol­tán állam­tit­kár is.

„Nem hagyjuk a templomot, sem az iskolát!”

– Legye­tek büsz­kék arra, hogy egy olyan nem­zet tag­jai lehet­tek, amely bár sok vihart meg­élt az évszá­za­dok során, min­dig fel tudott kel­ni, raj­ta­tok is áll, hogy miként foly­ta­tód­nak majd a magya­rok­ról szó­ló tör­té­ne­tek. A magyar kor­mány nevé­ben mon­dom: nem hagy­juk a temp­lo­mot, és nem hagy­juk az isko­lát – üzen­te a magyar tanu­lók­nak ünne­pi beszé­dé­ben Lőrin­czi Zol­tán, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak nem­zet­kö­zi ügye­kért és Kár­pát-meden­cei kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra a Maros megyei Küküllődombón. 

A Romá­ni­ai Magyar Peda­gó­gu­sok Szö­vet­sé­ge (RMPSZ) idén a Dicső­szent­már­ton tőszom­széd­sá­gá­ban fek­vő falu­ban tar­tot­ta meg orszá­gos tan­év­nyi­tó­ját, az otta­ni gyö­nyö­rű uni­tá­ri­us temp­lom­ban. Az idei tan­év­nyi­tó a jár­vány miat­ti, koráb­bi lezá­rá­sok miatt sok­kal ünne­pibb han­gu­lat­ban telt, mint álta­lá­ban, az ünne­pé­lyen fel­lé­pett a helyi dal­kör, nép­da­lo­kat éne­kel­tek és ver­se­ket is mondtak.

Ünnep­ség a kükül­lő­dom­bói temp­lom­ban Fotó: RMPSZ

Lőrin­czi Zol­tán beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy a magyar kor­mány­nak fon­tos a nem­ze­ti össze­tar­to­zás, a magyar nem­zet­ré­szek hely­ben mara­dá­sá­nak és bol­do­gu­lá­sá­nak a segí­té­se, majd arra emlé­kez­tet­te a jelen­lé­vő­ket, hogy az utób­bi 11 évben a magyar kor­mány száz­nál több óvo­dát nyi­tott szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben – közü­lük az egyik tavaly ősszel kezd­te meg a tevé­keny­sé­gét a szom­szé­dos Dicső­szent­már­ton­ban –, fel­újí­tott több mint ezer temp­lo­mot, isko­lát, s az állam­tit­kár abban remény­ke­dik, hogy ezek a jövő­ben is „magyar zsi­vaj­tól lesz­nek han­go­sak, fala­ik között sza­ba­don és büsz­kén éne­kel­he­ti sok-sok gyer­mek és peda­gó­gus a magyar és a szé­kely himnuszt.”

– Köszö­nöm a pályá­ju­kat kez­dők­nek és foly­ta­tók­nak, hogy a bizony­ta­lan­ság elle­né­re is fon­tos­nak tart­ják a fele­lős­ség­vál­la­lást, a fel­nö­vek­vő magyar nem­ze­dé­kek sor­sá­nak ala­kí­tá­sát. Köszön­jük, hogy mun­ká­juk ered­mé­nye­ként a múlt a jelen a jövő nem­ze­dé­kei a magyar nem­zet erős lánc­sze­me­i­ként egy­más­ba kapasz­kod­hat­nak. Arra kérem őket, hogy akkor is tart­sa­nak ki, ha az ilyen öröm­te­li pil­la­na­tok­ból eset­leg keve­sebb jut. Köszö­ne­te­met feje­zem ki a fenn­tar­tók­nak is, a mun­ká­ju­kat segí­tő szö­vet­sé­gek­nek, magán­sze­mé­lyek­nek, hogy támo­gat­ják a magyar isko­lák műkö­dé­sét, az RMPSZ-nek külön is köszö­nöm, hogy pél­dát mutat­nak abból, miként lehet jól működ­tet­ni egy közös­sé­get – mond­ta Lőrin­czi Zoltán. 

Az RMPSZ orszá­gos elnök­sé­gé­nek tan­év­nyi­tó üze­ne­tét Már­kos-Mátyás Erzsé­bet Zita, a dés­fal­vi isko­la magyar sza­kos taná­ra tol­má­csol­ta, és átad­ták a Peda­gó­gus Szol­gá­la­ti Emlék­ér­me­ket Alber­ti­ni Zol­tán, Bálint Ist­ván, Mur­vai Éva Imo­la, Soós Kata­lin és Stan Ágo­ta Irma a Maros megyei peda­gó­gu­sok­nak. Burus-Sik­ló­di Botond, az RMPSZ orszá­gos elnö­ke lapunk érdek­lő­dé­sé­re elmond­ta, hogy az utób­bi évek­ben a tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal kar­ölt­ve szer­ve­zik meg az orszá­gos tan­év­nyi­tó­kat, és ekkor kiemel­ten figyel­nek a szór­vány­vi­dé­kek­re. – Hála isten­nek a Kis-Kükül­lő alsó folyá­sa nem mély­szór­vány, ám a dom­bói hely­szín jel­ké­pes, örü­lünk, hogy ezt válasz­tot­tuk. Az uni­tá­ri­us tisz­te­le­tes és csa­pa­ta nagy­sze­rű­en meg­szer­vez­te az ese­ményt – emel­te ki.

Az orszá­gos tan­év­nyi­tón részt vett Lőrin­czi Zol­tán állam­ti­kár is Fotó: RMPSZ

– A nega­tív demog­rá­fi­ai ten­den­ci­ák saj­nos a tanu­lók szá­mát is befo­lyá­sol­ják, az 1990-es évek ele­jén 162 ezer diák­kal indul­tunk, most a magyar isko­lá­ba járó diá­kok szá­ma 150 ezer körül lehet. Nagy­já­ból évi ezer­rel csök­ken a magya­rul tanu­ló diá­kok szá­ma, főleg a szór­vány­vi­dé­ke­ken, ami­nek több oka van, köz­tük az asszi­mi­lá­ció vagy az okta­tás minő­sé­ge. Nekünk az a fel­ada­tunk, hogy min­dent meg­te­gyünk, azért, hogy a magyar isko­lát válasszák a szü­lők és ott minő­sé­gi okta­tást kap­ja­nak a gye­re­kek – mond­ta Burus-Sik­ló­di Botond, az RMPSZ orszá­gos elnö­ke, aki abban remény­ke­dik, hogy idén a nem túl biz­ta­tó jár­vány­ügyi elő­re­jel­zé­sek elle­né­re is tud­nak majd folya­ma­tos jelen­lé­ti okta­tást tartani. 

For­rás: Magyar Nemzet