Hírek Elszakított területi hirek A magyar kor­mány tovább­ra is támo­gat­ja a romá­ni­ai sportfejlesztéseket

A magyar kor­mány tovább­ra is támo­gat­ja a romá­ni­ai sportfejlesztéseket

A kor­mány a magyar­or­szá­gi beru­há­zá­sok mel­lett tovább­ra is támo­gat­ni fog­ja a sport­inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­sét Erdély­ben és Szé­kely­föl­dön is – jelen­tet­te ki csü­tör­tö­kön Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter, miu­tán Novák Károly Edu­ár­dot, Romá­nia sport­mi­nisz­te­rét fogad­ta Budapesten.

A Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um köz­le­mé­nye sze­rint Szij­jár­tó Péter a közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kiemel­te, hogy Magyar­or­szá­gon a sport nem­ze­ti ügy­nek szá­mít, annak támo­ga­tá­sa, a fej­lesz­té­sek stra­té­gi­ai kér­dést jelen­te­nek, ugyan­is egy nem­zet annál egész­sé­ge­sebb, minél töb­bet sportol.

„A sport a nem­ze­ti iden­ti­tás és büsz­ke­ség meg­őr­zé­sé­nek és épí­té­sé­nek egyik leg­főbb eszköze” 

– fogal­ma­zott.

Rámu­ta­tott, hogy a jövő­be­li sike­rek elő­fel­té­te­le a sport­inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­se, hogy a szü­lők­nek legyen hova vin­ni a gye­re­ke­ket, és mél­tó körül­mé­nye­ket teremt­se­nek a sportolásra.

A minisz­ter hang­sú­lyoz­ta, hogy a magyar­or­szá­gi beru­há­zá­sok mel­lett a kor­mány min­dig is figyel­met for­dí­tott a hatá­ron túli magyar közös­sé­gek sport­fej­lesz­té­se­i­re is, és ez a jövő­ben is így marad.

Ennek kere­té­ben eddig mint­egy 30 mil­li­árd forint érték­ben segí­tet­ték az inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­sét Erdély­ben és Szé­kely­föl­dön, tavaly pél­dá­ul magyar támo­ga­tás­sal épült meg a Sep­si OSK sta­di­on­ja, illet­ve újabb jég­ko­rong­pá­lyát adtak át Maros­szent­györ­gyön – közölte.

Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint idén is nagy­sza­bá­sú fej­lesz­té­si ter­ve­ik van­nak, így magyar költ­ség­ve­té­si támo­ga­tás­sal épül a Par­ti­um Lab­da­rú­gó Aka­dé­mia Szat­már­né­me­ti­ben és a Szé­kely­föl­di Jég­ko­rong Aka­dé­mia kol­lé­gi­u­ma is Csíkkarcfalván.

Továb­bá a magyar kor­mány műkö­dé­si támo­ga­tást biz­to­sít szá­mos erdé­lyi sport­klub­nak, töb­bek között a gyer­gyó­szent­mik­ló­si ököl­ví­vók­nak vagy a csík­sze­re­dai fut­bal­lis­ták­nak – mondta.

Szij­jár­tó Péter vége­ze­tül leszö­gez­te, hogy Novák Károly Edu­árd minisz­te­ri kine­ve­zé­se újabb len­dü­le­tet ad a két ország min­dig is kivá­ló sport­ügyi együttműködésének.

Novák Károly Edu­árd alá­húz­ta, hogy a romá­ni­ai sport­nak refor­mok­ra van szük­sé­ge, és ezen a téren bízik Magyar­or­szág támo­ga­tá­sá­ban, pél­dá­ul a jó gya­kor­la­tok átadá­sát illetően.

For­rás: demok​ra​ta​.hu