Hírek Magyarországi hírek A magyar kor­mány a keresz­tény közös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sát támo­gat­ja mindenhol

A magyar kor­mány a keresz­tény közös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sát támo­gat­ja mindenhol

A keresz­tény közös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sát tart­ja szem előtt a magyar kor­mány, ami­kor segít­sé­get nyújt a kül­föl­di keresz­tény közös­ség­nek – hang­sú­lyoz­ta Solt­ész Mik­lós, a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra az MTI-nek miu­tán láto­ga­tást tett Mon­te­neg­ró­ban és Bosznia-Hercegovinában.

A magyar kor­mány a Hun­gary Helps Prog­ra­mon keresz­tül három támo­ga­tást való­sí­tott meg a Nyu­gat-Bal­ká­non – közöl­te az állam­tit­kár. Mint mond­ta, a magyar kor­mány fon­tos­nak tart­ja mind az üldö­zött keresz­té­nyek­nek, mind pedig azok­nak a keresz­tény közös­sé­gek­nek a segí­té­sét, ame­lyek baj­ba kerül­tek, nehéz körül­mé­nyek között élnek és a meg­ma­ra­dá­su­kért küz­de­nek. Buda­pest ezút­tal a bosz­ni­ai Mos­tar­ban két pro­jek­tet támogatott.

Solt­ész Mik­lós emlé­kez­te­tett arra, hogy szim­bo­li­kus jelen­tés­sel bír az, hogy magyar kato­nák éppen huszon­öt évvel ezelőtt kezd­ték el a fel­rob­ban­tott mos­ta­ri híd rend­be­té­te­lét, és segí­tet­tek abban, hogy a bosz­ni­ai hábo­rú után az ott maradt népek meg tud­ja­nak békélni.

Most egy­részt egy kol­lé­gi­um tor­na­te­rem épí­té­sét támo­gat­ta 24,5 mil­lió forint­tal a magyar kor­mány, más­részt pedig a bos­nyák, muzul­mán terü­le­ten az 1992 – 1995-ös bosz­ni­ai hábo­rú ide­jén por­rá zúzott orto­dox szerb kated­rá­lis ismé­telt fel­épí­té­sé­hez nyúj­tott szin­tén 24,5 mil­lió forin­tos támo­ga­tást Buda­pest – rész­le­tez­te az állam­tit­kár. Hoz­zá­tet­te, a kated­rá­lis fel­épí­té­sét nagy­részt Szer­bia finan­szí­roz­za, de Magyar­or­szág is hoz­zá­já­rul egy kicsit.

A Pod­go­ri­cá­hoz köze­li Tuzi­ban egy római kato­li­kus val­lá­sú albán közös­ség sze­ret­ne a feren­ces kolos­tor­nál egy könyv­tá­rat újjá­épí­te­ni, ami­hez a magyar kor­mány 24,5 mil­lió forin­tos támo­ga­tást nyújt, és ezzel nem­csak a könyv­tár, hanem egy közös­sé­gi hely kiala­kí­tá­sát is támo­gat­ja, hiszen az épü­let nem­csak a köny­vek­nek, hanem közös­sé­gi ese­mé­nyek­nek is helyet adna.

Solt­ész Mik­lós rámu­ta­tott, hogy Magyar­or­szág szá­má­ra kiemel­ten fon­tos a bal­ká­ni tér­ség, mind­egyik ország­gal igyek­szik jó kap­cso­la­tot ápolni.

Ez az utób­bi évek­ben főleg gaz­da­sá­gi és poli­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ben nyil­vá­nult meg – magya­ráz­ta, majd úgy foly­tat­ta: de eze­ken kívül fon­to­sak azok az egy­há­zi kap­cso­la­tok is, ame­lyek a keresz­tény közös­sé­ge­ken keresz­tül érkeznek. 

„Abban a kor­ban, amely­ben most élünk, ahol nagy­mér­ték­ben más ideo­ló­gi­ák pró­bál­ják a keresz­tény­sé­get vissza­szo­rí­ta­ni, nekünk fon­tos, hogy ezek a közös­sé­gek össze­tart­sa­nak” – húz­ta alá az egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős államtitkár.

For­rás: MTI / vasar​nap​.hu