Hírek Magyarországi hírek A magyar kato­nák nem csak fegy­ver­rel védik a hazát

A magyar kato­nák nem csak fegy­ver­rel védik a hazát

A magyar kato­nák nem csak fegy­ver­rel védik a hazát – jelen­tet­te ki a hon­vé­del­mi minisz­ter a IX. Emlék­par­ki nyár prog­ram­so­ro­zat pén­te­ki meg­nyi­tó­ján, a pákoz­di Kato­nai Emlék­park – Nem­ze­ti Emlékhelyen.

Ben­kő Tibor hang­sú­lyoz­ta: a magyar tár­sa­da­lom a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén meg­is­mer­het­te, hogy a hon­véd­ség veszély­hely­ze­tek­ben – ha kell – a köz­in­téz­mé­nyek fer­tőt­le­ní­té­sé­nél, a kór­há­zak­ban, stra­té­gi­ai vál­la­la­tok­nál képes és tud segí­te­ni, de a magyar kato­nák évek óta ott van­nak a déli hatá­ro­kon is és küz­de­nek az ille­gá­lis mig­rá­ci­ó­val. A minisz­ter kiemel­te: e szé­les körű elvá­rá­sok­nak csak úgy tud­nak meg­fe­lel­ni, ha a kato­nák­ban meg­van a haza irán­ti elkötelezettség.

Éppen ezért kiemel­ten fon­tos a Pákoz­don kilen­ced­szer meg­va­ló­su­ló ren­dez­vény­so­ro­zat – foly­tat­ta -, mert a fia­ta­lok­nak is át kell érez­ni­ük, meg kell érte­ni­ük, mi a kato­nák fele­lős­sé­ge, ismer­ni­ük kell a haza fogal­mát, és tud­ni­uk kell, mit jelent a haza irán­ti fel­tét­len elkötelezettség.

A magyar hon­vé­de­lem Pákoz­don szü­le­tett meg, az emlék­park pedig a haza­fi­ság, a had­tör­té­ne­lem, a hon­vé­de­lem és a haza­fi­as hon­vé­del­mi neve­lés egyik kul­csa – fogalmazott.

L. Simon Lász­ló (Fidesz) ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő a haza­fi­as hon­vé­del­mi neve­lés­hez kap­cso­lód­va beje­len­tet­te, hogy az emlék­park veze­tő­je, Görög Ist­ván ötle­te nyo­mán és a minisz­ter anya­gi támo­ga­tá­sá­val „Hazá­ért kör­út” peda­gó­gi­ai prog­ra­mot indí­ta­nak a tó kör­nyé­kén. A cél, hogy a Velen­cei-tó és tér­sé­ge az osz­tály­ki­rán­du­lá­sok hely­szí­ne legyen, és a prog­ram kere­té­ben a haza­sze­re­tet és hon­vé­de­lem ügyét nép­sze­rű­sít­sék a diá­kok körében.

Megjelent az új Nemzeti Katonai Stratégia

Jelez­te: készült egy tema­ti­kus prog­ram­fü­zet, vala­mint egy mód­szer­ta­ni kiad­vány, ame­lye­ket meg­kap­nak a peda­gó­gu­sok, és a füze­tek végig­ve­ze­tik az osz­tá­lyo­kat a tér­ség jeles tör­té­nel­mi sze­mé­lyi­sé­ge­i­hez köt­he­tő hely­szí­ne­ken, így teremt­ve meg a hon­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­nak élmény­sze­rű megismerését.

Az augusz­tus végé­ig tar­tó, ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó prog­ram­so­ro­zat része­ként kiál­lí­tá­sok tekint­he­tők meg, kon­cer­te­ket ren­dez­nek és Vité­zi rend 100 cím­mel évfor­du­lós meg­em­lé­ke­zést is tartanak.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu