Hírek Magyarországi hírek A magyar gyer­mek KINCS

A magyar gyer­mek KINCS

A magyar gyer­me­kek jólé­te és védel­me közös ügyünk és fele­lős­sé­günk, legyen szó tes­ti-lel­ki egész­sé­gük­ről, fej­lő­dé­sük­ről és biz­ton­sá­guk­ról – írta a Kopp Mária Inté­zet a Népe­se­dé­sért és a Csa­lá­do­kért (KINCS) a közel­gő gyer­mek­nap alkal­má­ból az MTI-hez pén­te­ken eljut­ta­tott közleményében.

Azt írták, Magyar­or­szág csa­lád­ba­rát intéz­ke­dé­se­i­nek közép­pont­já­ban a gye­re­kek áll­nak, akik­nek fele­lős fel­ne­ve­lé­se a leg­fon­to­sabb befek­te­tés a jövő­be, ezen cél érde­ké­ben Magyar­or­szá­gon műkö­dik Euró­pa egyik leg­ki­ter­jed­tebb csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­sze­re. A kor­mány gyer­mek- és csa­lád­köz­pon­tú poli­ti­ká­já­nak hatá­sá­ra 200 ezer­rel több magyar gyer­mek szü­le­tett a 2010 előt­ti idő­szak­hoz képest – közölték.

Fel­idéz­ték: 2010 óta a kor­mány szá­mos intéz­ke­dést veze­tett be annak érde­ké­ben, hogy a csak­nem két­mil­lió 18 év alat­ti magyar ember éle­te minél bol­do­gabb és kiegyen­sú­lyo­zot­tabb legyen. A gye­rek­ne­ve­lést olyan gyer­mek­jó­lé­ti intéz­ke­dé­sek segí­tik, mint a böl­cső­de­fej­lesz­tés, a három­éves kor­tól köte­le­ző óvo­da, az ingye­nes vagy ked­vez­mé­nyes intéz­mé­nyi és szün­i­dei gyer­mek­ét­kez­te­tés, az ingye­nes tan­köny­vek biz­to­sí­tá­sa az álta­lá­nos isko­lák­ban, a közép­is­ko­lák­ban és a szak­kép­zés­ben vagy az Erzsébet-táborok.

A gye­re­kek tes­ti-lel­ki egész­sé­gét egye­bek között a min­den­na­pos test­ne­ve­lés, az egész­sé­ges men­zák, az isko­lák­ban az erkölcs­tan vagy a hit­tan okta­tá­sa, a kora­gyer­mek­ko­ri fej­lesz­té­sek vagy a kiter­jedt gyer­mek­or­vo­si, védő­női ellá­tás segí­ti – tet­ték hozzá.

Az ingye­nes vagy ked­vez­mé­nyes gyer­mek­ét­kez­te­tés­ben csak­nem 600 ezer gyer­mek része­sül, 2010 óta három­szor töb­bet költ erre az állam. Több mint egy­mil­lió gyer­mek szá­má­ra ingye­ne­sek a tan­köny­vek. Az ingye­nes és köte­le­ző óvo­dai neve­lés­ben több mint 300 ezer gyer­mek része­sül, böl­cső­dé­be pedig ma már 70 szá­za­lék­kal több kis­gyer­mek jár­hat, mint 2010-ben, vala­mint 2012 óta már körül­be­lül egy­mil­lió gyer­mek üdül­he­tett az Erzsé­bet-tábo­rok­ban – sorolták.

Kitér­tek arra is, hogy a magyar kor­mány támo­gat­ja a kül­hon­ban szü­le­tő magyar gyer­me­ke­ket és csa­lád­ja­i­kat is. A Köl­dök­zsi­nór prog­ram kere­té­ben a hatá­ron túli magyar csa­lá­dok ugyan­úgy meg­kap­hat­ják az anya­sá­gi támo­ga­tást és a fia­ta­lok élet­kez­dé­si támo­ga­tá­sát, vala­mint ugyan­olyan fel­té­te­lek mel­lett nyit­hat­nak baba­köt­vényt, mint az anya­or­szá­gi­ak. Eddig mint­egy 40 ezer kül­ho­ni gye­rek szü­lei éltek ezek­kel a lehe­tő­sé­gek­kel, az igény­lé­sek két­har­ma­da a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta terü­le­te­i­ről érke­zett – írták.

Magyar­or­szá­gon 2021-ben 5,6 szá­za­lék­kal, azaz ötezer­rel több gyer­mek szü­le­tett, mint 2011-ben, amely év tör­té­nel­mi mély­pont volt Magyar­or­szá­gon. Annak elle­né­re növe­ke­dett a szü­le­té­sek szá­ma, hogy 2010 óta csak­nem 20 szá­za­lék­kal keve­sebb a szü­lő­ké­pes nők szá­ma. Az elmúlt évti­zed­ben 200 ezer­rel több magyar gyer­mek jött a világ­ra a 2010 előt­ti idő­szak­hoz képest, „hoz­zá­já­rul­va a nem­zet fenn­ma­ra­dá­sá­hoz és jövőnk biz­to­sí­tá­sá­hoz” – olvas­ha­tó a KINCS közleményében.

For­rás: demok​ra​ta​.hu