Hírek Magyarországi hírek A magyar for­ra­da­lom­ba bele­re­me­gett az akko­ri világ­rend – Kor­mány­ta­gok ’56-os üzenetei

A magyar for­ra­da­lom­ba bele­re­me­gett az akko­ri világ­rend – Kor­mány­ta­gok ’56-os üzenetei

A magyar for­ra­da­lom­ba bele­re­me­gett az akko­ri világ­rend, de a nyu­ga­ti poli­ti­ka – mint oly sok­szor a tör­té­ne­lem folya­mán – tét­len maradt – töb­bek között erről írt Var­ga Judit igaz­ság­ügy­mi­nisz­ter ünne­pi Facebook-bejegyzésében. 

Szij­jár­tó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ugyan­ak­kor Var­só­ból azt üzen­te: “mi meg­küz­döt­tünk a sza­bad­sá­gun­kért és nem örö­kül kaptuk”. 

A tuda­tot ma sem lehet elven­ni a magya­rok­tól: jogunk van sza­bad nem­zet­kén élni, jogunk van olyan ország­ban élni, ami­lyen­ben sze­ret­nénk – emel­te ki Face­book-on meg­osz­tott vide­ó­já­ban Var­ga Mihály.

A pénz­ügy­mi­nisz­ter a for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc alkal­má­val készí­tett üze­ne­té­ben kiemel­te, tör­té­nel­mi tet­tek­re rit­kán nyí­lik lehe­tő­ség, de dol­goz­ni, a ránk sza­bott mun­kát becsü­let­tel elvé­gez­ni, az sem kis feladat.

Mi meg­küz­döt­tünk a sza­bad­sá­gun­kért és nem örö­kül kap­tuk. Tisz­te­let a hősök­nek! – üzen­te a Var­só­ban tar­tóz­ko­dó Szij­jár­tó Péter. A kül­gaz­da­sá­gi- és kül­ügy­mi­nisz­ter a len­gyel fővá­ros­ban koszo­rút helye­zett el azon var­só­i­ak emlé­ké­re, akik önkén­tes fel­aján­lá­sa­ik­kal fejez­ték ki az 1956-os magyar for­ra­da­lom irán­ti szolidaritásukat.

A sza­bad­ság­harc 13 nap­ja alatt min­den igaz ember­nek egy cél lebe­gett a sze­me előtt: a füg­get­len, sza­bad Magyar­or­szág – írta Var­ga Judit a Face­book-on. Az igaz­ság­ügy­mi­nisz­ter hozzátette,

a magyar for­ra­da­lom­ba bele­re­me­gett az akko­ri világ­rend, de a nyu­ga­ti poli­ti­ka – mint oly sok­szor a tör­té­ne­lem folya­mán – tét­len maradt.

Mint kiemel­te,

Euró­pá­ban ma is sokan haj­la­mo­sak elfe­lej­te­ni, hogy a magyar nép ezer­éves tör­té­nel­me során mennyi min­dent tett, mennyi min­dent áldo­zott fel a keresz­tény Euró­pá­ért, a sza­bad­sá­gért és a demokráciáért.

A magyar­ság és a világ szá­má­ra 1956 a bátor­ság, a becsü­let, és a sza­bad­ság szim­bó­lu­ma. For­ra­dal­munk emlé­ke azt üze­ni: az ember sza­bad­ság­vá­gya örök és elpusz­tít­ha­tat­lan! – emlé­kez­te­tett Nagy Ist­ván agrár­mi­nisz­ter a Facebook-on.

For­rás: Pes​tis​ra​cok​.hu