Hírek Elszakított területi hirek A magyar állam támo­ga­tá­sá­val fel­újí­tott óvo­dát adtak át Erdélyben

A magyar állam támo­ga­tá­sá­val fel­újí­tott óvo­dát adtak át Erdélyben

Az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let által a magyar állam támo­ga­tá­sá­val fel­újí­tott óvo­dát, illet­ve böl­cső­dé­ket avat­tak fel szer­dán a Maros megyei Szász­ré­gen­ben és Marosludason. 

„A nem­ze­ti szét­fej­lő­dés száz éve után a nem­ze­ti együtt­mű­kö­dés évszá­za­dá­ban vagyunk, és egy­ál­ta­lán nem a velünk élő test­vér­né­pek elle­né­ben kíván­juk ezt az önépí­tést meg­va­ló­sí­ta­ni, hanem a magunk ere­jé­nek növe­lé­sé­re” – han­goz­tat­ta a szász­ré­ge­ni böl­cső­de­ava­tón a közel­gő Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Nap­já­ra utal­va Gre­zsa Ist­ván, a Minisz­ter­el­nök­ség Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ra­mért is fele­lős minisz­te­ri biztosa.

Úgy érté­kel­te: a szász­ré­ge­ni szór­vány­ma­gyar­ság büsz­ke lehet arra, hogy – az elván­dor­lás és szór­vány­lét min­den nehéz­sé­ge elle­né­re – a magyar állam, a refor­má­tus egy­ház és az önkor­mány­zat össze­fo­gá­sa révén képes volt egy új intéz­ményt, a város egyet­len magyar böl­cső­dé­jét létrehozni.

Emlé­kez­te­tett: a magyar óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram kere­té­ben Erdély­ben 103 új óvo­da épül, és 356 újul meg. „Az irány nem lehet más, mint az, hogy a 13,5 mil­lió Kár­pát-meden­cei magyart egy­azon kul­tu­rá­lis, poli­ti­kai nem­zet­kö­zös­ség­be terel­jük” – szö­gez­te le a minisz­te­ri biztos.

„Egész éle­tünk­nek a gyer­me­kek adnak értel­met. Min­den nép­nek az éle­te azon múlott, vannak‑e gyer­me­kek, van‑e jövő. Bár­mennyit dol­goz­ha­tunk, bár­mennyi vagyont össze­gyűjt­he­tünk, mind sem­mi­vé fog vál­ni, ha nin­cse­nek örö­kö­se­ink” – mond­ta szász­ré­ge­ni hála­adó áhita­tá­ban Kató Béla, az erdé­lyi refor­má­tus egy­ház­ke­rü­let püspöke.

Rámu­ta­tott: a vissza­szol­gál­ta­tott egy­há­zi épü­let most meg­újul­va új ren­del­te­tést kapott és jövőt, támo­ga­tást ígér a szász­ré­ge­ni magyar­ság­nak, a gyer­me­ket vál­la­ló szü­lők­nek. Azt jel­zi a szü­lő­föl­dön csa­lá­dot ala­pí­tó fia­ta­lok­nak, hogy nin­cse­nek egye­dül, a közös­ség, a nem­zet segí­ti vállalásukat.

Márk End­re szász­ré­ge­ni pol­gár­mes­ter is úgy véle­ke­dett: a magyar böl­cső­de a jövő­be mutat, ösz­tön­zi a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást, a meg­ma­ra­dás zálo­ga, össze­fog­ja és meg­erő­sí­ti az elván­dor­lás által meg­ti­ze­delt magyar közös­sé­get. Aki böl­cső­dét, óvo­dát, isko­lát épít, az a jövőt épí­ti – hang­sú­lyoz­ta a román több­sé­gű város élé­re tavaly a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) jelölt­je­ként meg­vá­lasz­tott elöl­já­ró és azt ígér­te: a város­nak gond­ja lesz arra, hogy az új böl­cső­de a leg­jobb körül­mé­nyek között, érté­két hosszú távon meg­őriz­ve, a magyar szel­le­mi­sé­get hor­doz­va működhessen.

Péter Ferenc, Maros megye taná­csá­nak RMDSZ-es elnö­ke tör­té­nel­mi pil­la­nat­ként érté­kel­te a szász­ré­ge­ni magyar közös­ség éle­té­ben az anya­nyel­vű böl­cső­de fel­ava­tá­sát, s azt kíván­ta: min­dig legyen túl­je­lent­ke­zés, ele­gen­dő magyar gyer­mek a böl­cső­de és a töb­bi magyar okta­tá­si intéz­mény benépesítésére.

Az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let szász­ré­ge­ni böl­cső­dé­je egy fel­újí­tott 350 négy­zet­mé­te­res ingat­lan­ban kezd­te meg műkö­dé­sét, ahol három böl­cső­dei cso­port­ban 30 magyar gyer­mek ellá­tá­sát biz­to­sít­ja. A beru­há­zás érté­ke 80 mil­lió forint.

A szász­ré­ge­ni böl­cső­de­ava­tó után az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let maros­lu­da­si óvo­dá­já­nak átadá­sá­ra került sor. A csak­nem 200 mil­lió forin­tos magyar álla­mi támo­ga­tás­ból fel­újí­tott, 380 négy­zet­mé­te­res ingat­lan­ban két óvo­dai és egy böl­cső­dei cso­port működ­het, így az intéz­mény negy­ven óvo­dás és tíz böl­cső­dés gyer­mek befo­ga­dá­sá­ra képes.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu