Hírek Morzsák A lova­gi­as­ság a trendi

A lova­gi­as­ság a trendi

Peter Hut­chings film­jé­ben a nő nőként, a fér­fi fér­fi­ként küzd.

A kama­szok­nak szó­ló fil­me­ket onnan lehet messzi­ről fel­is­mer­ni, hogy a ver­seny­ről szól­nak. Még a sze­rel­mes fil­mek is. Peter Hut­chings Gyű­lö­lök és sze­re­tek című alko­tá­sa abban külön­bö­zik az átlag­tól, hogy itt a fér­fi az érzé­ke­nyebb, és lova­gi­as eré­nyei vannak.

Fel sem tud­juk mér­ni, mennyi­re befo­lyá­sol­ja a kama­szo­kat mind­az, amit a mozi­vász­non lát­nak. Főleg akkor nagy a fele­lős­ség, ha fér­fi-nő viszony­rend­szer­ről van szó, a kamasz ugyan­is kör­nye­ze­té­ből pró­bál­ja elles­ni, mik a tren­di, mik a menő maga­tar­tá­si for­mák. Régen a szü­lő­kön és a kor­társ cso­por­to­kon kívül a köny­vek, a pop­ze­ne is sokat segí­tett a szín­ház és a film min­ta­adá­sán kívül, mára a pop­ze­ne sok­szor inkább a sza­kí­tás­ról szól, köny­ve­ket már keve­set olvas­nak a köly­kök, a szü­lők fele elvált, szín­ház­ba keve­sen jut­nak el, úgy­hogy marad­nak a soro­za­tok és a mozifilmek.

Min­den fia­tal gene­rá­ció ese­té­ben fon­tos volt a ver­seny, de a mai fia­ta­lok­nak mint­ha az első hely­re került vol­na. Fia­tal nők fia­tal fér­fi­ak­kal kel­nek ver­seny­re azért, hogy ki kap­ja meg a kine­ve­zést egy mun­ka­he­lyen, hogy ki kap­jon maga­sabb beosz­tást. Ilyen­kor elmo­sód­hat­nak a nemek közöt­ti hatá­rok. Peter Hut­chings film­jé­ben sze­ren­csé­re nem ez tör­té­nik. Nála a nő nőként, a fér­fi pedig fér­fi­ként küzd, rá­adásul nemes küz­de­lem­ben. Elmen­nek, per­sze hogy elmen­nek a vég­ső hatá­rig, de nem lépik át. Pedig temér­dek alko­tás szól manap­ság arról, milyen az, ami­kor az embe­rek már az erkölcs hatá­rát is túl­lé­pik egy­más­sal szemben.

A film szé­pen bemu­tat­ta azt is, hogyan sze­ret egy nő, ha még fia­tal és kép­te­len meg­él­ni az érzé­sei mély­sé­gét. Hir­te­len fel­in­du­lás­ból, kap­kod­va. Sok­szor hisz­té­ri­ku­san. Mind­ez az alko­tók sze­rint a női bizony­ta­lan­ság­ból fakad, abból, hogy egy nő nem iga­zán érti a fér­fi gon­dol­ko­dá­sá­nak lénye­gét. Egy fér­fi ugyan­is, ha iga­zán sze­ret, akkor nap­ról nap­ra mélyül­nek az érzései.

Egy fér­fi – legyen fia­tal vagy idő­sebb –, ha iga­zán sze­ret, akkor lovag­ként sze­ret ma is.

A fil­mek nagy részé­ben kigú­nyol­ják a fér­fi­ak ezen lova­gi­as meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it, a modern és eman­ci­pált nő sok­szor kine­ve­ti azo­kat. Pedig (töb­bek között) ettől fér­fi a fér­fi. Úgy sze­ret, mint még soha sen­ki. Gon­dos­ko­dik a nőről, vigyáz rá. A film bemu­tat­ja, hogy­ha egy fér­fi iga­zán sze­ret, akkor nem­hogy legyőz­ni nem akar­ja a nőt (pél­dá­ul a mun­ka­he­lyi ver­seny­ben), hanem éppen ellen­ke­ző­leg. Meg akar­ja óvni min­den­től. Nem akar­ja becsap­ni, hanem inkább min­de­nét neki adja.

Ha egy fér­fi iga­zán sze­ret, akkor meg­nyí­lik a nő előtt, és ezzel sérü­lé­kennyé is válik. Mert a fér­fi­ak­nak nem­csak azért tanít­ják azt, hogy tart­sák meg maguk­nak gond­ju­kat, baju­kat, old­ják meg maguk, ne hisz­tiz­ze­nek, hanem cse­le­ked­je­nek, mert ez a fér­fi­as visel­ke­dés lénye­ge, hanem azért is, mert akkor nem seb­zik meg a lel­kü­ket. A film által bemu­ta­tott para­do­xon az, hogy­ha egy fér­fi kemény marad, soha nem tud majd iga­zán sze­ret­ni, ha viszont meg­nyí­lik, nem biz­tos, hogy a hek­ti­kus és hisz­tis fia­tal nő érte­ni fog­ja, hogy olyan kin­cset kap a fér­fi­tól azzal, hogy őszin­te hoz­zá, amely min­den drá­ga­kő­nél érté­ke­sebb. A biz­tos talap­za­ton álló pár­kap­cso­la­tok ilyen őszin­te meg­nyil­vá­nu­lá­sok­ra épülnek.

A fér­fi nő irán­ti bizal­mát nap mint nap rom­bol­ja a túl­sá­go­san nyi­tott, min­dent szó­vá tevő női eman­ci­pá­ció. Ha egy fér­fi nem mutat­hat­ja ki egy nő irán­ti tisz­te­le­tét pél­dá­ul udva­ri­as­sá­gi for­mu­lák­ban, nem iga­zán tud talál­koz­ni a fér­fi­úi és a női energia.

A Gyű­lö­lök és sze­re­tek című film tehát abban tér el a sok hason­ló, leg­in­kább kama­szok­nak szó­ló alko­tá­sok­tól, hogy jó visel­ke­dé­si min­tát ad a fiúknak.

Meg­ta­nít­ja őket a nyu­godt és kimért maga­tar­tás­ra, a türe­lem­re, egy nőnek ugyan­is min­den bel­ső félel­mét is le kell győz­nie, hogy fel­té­tel nél­kül oda tud­ja adni magát a fér­fi­nak. A film bemu­tat­ja, hogy egy fér­fi­nak önfel­ál­do­zó­nak kell len­nie. Nem­csak az ajtó­ban, nem­csak az élet­ben, de még a mun­ka­he­lyi küz­de­lem­ben is elő­re kell enged­nie a nőt, mert egy fér­fi leg­fon­to­sabb érté­ke a tisz­tes­sé­ge. Az egyen­lő­s­éges­di­től súj­tott korunk­ban sok nő ezt nem is érti. Ezért is marad­nak egye­dül. Ha kiölik a fér­fi­ak­ból a lova­gi érté­ke­ket, akkor  egy gát­lás­ta­lan har­cos­sal talál­ják szem­be magukat.

Fotó: Jele­net a film­ből: Pro­rom Enterta­in­ment Kft.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu