Hírek Vélemények/Publicisztikák A libe­rál­fa­sisz­ta gépe­zet véghajrája

A libe­rál­fa­sisz­ta gépe­zet véghajrája

A GLOBALISTA ELIT TOTÁLIS HÁBORÚT FOLYTAT A CIVILIZÁLT, SZUVERÉN NEMZETEK ELLEN

A libe­rál­fa­siz­mus nem új kele­tű foga­lom, és a ter­mi­no­ló­gia sem az én talál­má­nyom. Jonah Gold­berg Libe­rál­fa­siz­mus (Libe­ral Fasc­ism) cím­mel 2007-ben meg­je­lent köny­ve talá­ló­an jel­le­mez­te azt az ideo­ló­gi­ai agresszi­ót, amely­nek beve­té­sé­vel a pénz­vi­lág által szpon­zo­rált glo­ba­lis­ta elit a szu­ve­rén nem­ze­te­ket maga alá akar­ja gyűr­ni. A vég­haj­rá szót pedig nem vélet­le­nül hasz­ná­lom. Amennyi­ben ők győz­nek, az egy­ben az embe­ri civi­li­zá­ció végét is jelentheti.

A glo­ba­lis­ta libe­rál­fa­siz­mus agit­prop gépe­ze­té­nek cél­ja a pat­ri­ó­ta szel­le­mi­ség, a csa­lád­köz­pon­tú tár­sa­da­lom, a hagyo­mány­tisz­te­let és a kon­zer­va­tív érté­kek alá­ásá­sa és eltör­lé­se. Mind­ezt a libe­rá­lis demok­rá­cia meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len égi­sze alatt, amely­nek taga­dó­it mar­xis­ta fon­dor­lat­tal és nemes egy­sze­rű­ség­gel fasisz­tá­nak vagy náci­nak bélyeg­zik. Gold­berg azon­ban kímé­let­le­nül lerán­tot­ta a lep­let a libe­rá­lis prog­resszív újfa­sisz­ták­ról és világ­mé­re­tű ideo­ló­gi­ai inváziójukról.

Jonah Gold­berg egy Washing­ton­ban élő, nem fel­tét­le­nül párt­el­kö­te­le­zett, de kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dá­sú újság­író és poli­ti­kai elem­ző, aki a Nati­o­nal Review nevű folyó­irat szer­kesz­tő­je volt 1998 és 2019 között. Unor­to­dox írá­sai gyak­ran kizök­ken­tet­ték a közé­le­tet tema­ti­zá­ló glo­ba­lis­ta ideo­ló­gu­so­kat és poli­ti­ku­so­kat jól bevált kom­mu­ni­ká­ci­ós rutin­juk­ból. És ez így van jól. Ne érez­ze magát se a washing­to­ni, se a brüssze­li libe­rá­lis elit túl kényel­me­sen! Gold­berg köny­ve ugyan­ak­kor for­ra­dal­mi mű, hiszen 2007 előtt sen­ki nem mond­ta ki ilyen egy­ér­tel­mű­en, hogy a „hala­dó libe­rá­li­sok” gya­kor­la­ti­lag az újko­ri fasiz­mus leté­te­mé­nye­sei. A XX. Szá­zad Inté­zet 2012-ben jelen­tet­te meg a könyv magyar vál­to­za­tát, így bár­ki ide­ha­za is elol­vas­hat­ja azt.

Gold­berg nar­ra­tí­vá­ja sze­rint az ame­ri­kai prog­resszív­iz­mus és az abból faka­dó libe­ra­liz­mus való­já­ban az 1930-as évek fasiz­mu­sá­nak fel­élesz­té­se. Ha egy bonyo­lul­tabb elmé­le­tet ven­nénk ala­pul, Umber­to Eco adhat tám­pon­tot, aki egyik esszé­jé­ben ele­mez­te a fasiz­mus miben­lé­tét. Szá­mos közös tema­ti­kát külön­böz­tet meg, ame­lyek több­nyi­re, de nem kizá­ró­la­go­san a fasisz­ták­ra jel­lem­zők. Így pél­dá­ul a mili­ta­riz­mus, az „újbe­szél” alkal­ma­zá­sa, az okkult­hoz való von­zó­dás, a hagyo­mány­kul­tusz, az exk­lu­zi­vi­tás, a fel­sőbb­ren­dű­ség, az ideo­ló­gi­ai nyo­mu­lás nor­ma­ként való elfo­ga­dá­sa stb.

A klasszi­kus kapi­ta­liz­mus túl­ka­pá­sai, a nyo­mor­ne­gye­de­ket kiter­me­lő nagy­vá­ro­sok, a tart­ha­tat­lan hely­zet­ben éhbé­rért ten­gő­dő mun­ká­sok és sze­gény sor­sú gyer­me­kek töme­gei lát­tán fogal­ma­zó­dott meg egy új poli­ti­ka irán­ti igény a fej­lett nyu­ga­ti világ­ban. Ame­ri­ká­ban ehhez még hoz­zá­adó­dott az otta­ni faji és etni­kai kisebb­sé­gek hely­ze­te is. Gold­berg mind­ezt ész­re­vé­te­le­zi és bele­fű­zi abba a gon­do­lat­me­net­be, hogy mind­ez az állam befo­lyá­sát növe­li és felül­ről ránk tuk­mált meg­ol­dá­so­kat eről­tet. A libe­rá­lis demok­ra­ták jel­lem­ző­en min­dig nagyobb álla­mi beavat­ko­zás­sal akar­ták a vilá­got meg­vál­toz­tat­ni és „élhe­tőbb” hellyé ten­ni. Nem meg­le­pő módon ezt for­szí­roz­za most ismét a Biden-admi­niszt­rá­ció és ezt neve­zi Gold­berg a fasisz­ta pillanatnak.

Tör­té­nel­mi­leg az első világ­há­bo­rú két­sze­re­sen is mér­föld­kő volt mind a fasiz­mus, mind a libe­ra­liz­mus tör­té­ne­té­ben. Úgy tűnt, hogy a hábo­rú vég­ér­vé­nye­sen lejá­rat­ta azt a libe­rá­lis világ­ren­det, amely ezt a világ­égést kivál­tot­ta, de saj­nos nem így lett. A libe­ra­liz­mus ismét bein­dí­tot­ta a motor­ját, zaka­tol és nyo­mul világ­szer­te, ami­re a szel­le­mi­leg kia­la­ku­lat­lan gon­dol­ko­dá­sú, ezért könnyen befo­lyá­sol­ha­tó fia­ta­lok gyor­san rákapaszkodnak.

Az indi­vi­du­a­liz­mus „érték­rend­jé­re” épü­lő Egye­sült Álla­mok­ban sokan még az első fogyasz­tó­vé­del­mi tör­vé­nye­ket vagy a nem­ze­ti par­kok meg­ala­pí­tá­sát is a magán­sze­mé­lyek és a tag­ál­la­mok ügye­i­be való beavat­ko­zás­ként fog­ták fel. Nem vélet­len, hogy a libe­rá­lis ame­ri­kai újság­írók ele­in­te üdvö­zöl­ték nem­csak Mus­so­li­ni, de Lenin tota­li­tá­ri­us kísér­le­tét is. És most ismét ezt teszik. A fasiz­mus és a kom­mu­niz­mus ugyan­is egy tőről fakad­nak. Mind­ket­tő haj­tó­ere­je az erő­szak, csak­úgy, mint a libe­rál­fa­siz­mu­sé. Alap­ve­tő közös jel­lem­ző­jük az ellent­mon­dást nem tűrő ideo­ló­gi­ai dema­gó­gia (amit most éppen az LMBTQ-lob­bi ese­té­ben tapasz­tal­ha­tunk), vala­mint a szel­le­mi és véle­mény­ter­ro­riz­mus min­den egyéb témakörben.

Jonah Gold­berg köny­ve visszá­já­ra for­dít­ja azt a nép­ámí­tó tren­det az ame­ri­kai poli­ti­kai köz­be­széd­ben, hogy a libe­rá­lis demok­rá­cia a tör­té­ne­lem csúcs­pont­ja és egy­ben vége is (Fran­cis Fukuya­ma defi­ní­ci­ó­ja). Gold­berg fel­fo­gá­sá­ban a mai libe­ra­liz­mus­nak ismét erő­sen fasisz­ta meg­nyil­vá­nu­lá­sai van­nak. De a pár­hu­za­mok sora ezzel nem szű­nik meg. Az 1960-as évek ellen­kul­tú­rá­ja, a hosszú hajat, rend­ha­gyó gon­dol­ko­dást és sze­xu­á­lis sza­ba­dos­sá­got hir­de­tő fia­tal töme­gek Gold­berg sze­rint a fasiz­mus ideo­ló­gi­á­ját és esz­té­ti­ká­ját vet­ték ala­pul. A béké­sen arro­gáns hip­pik mel­lett hamar fel­tűn­tek a cam­pus­fog­la­ló, erő­sza­kos­ko­dó egye­te­mis­ták és a szél­ső­sé­ges ter­ro­ris­ta cso­por­tok is – amely fej­le­mény szin­tén pár­hu­za­mot kínált Gold­berg­nek, hogy egy­faj­ta fasiz­mus­hoz hason­lít­sa ezt a cse­le­ke­det­hul­lá­mot. Ugyan­ak­kor rend­kí­vül abszurd, hogy mind­eköz­ben épp ezek a fia­tal véle­mény­dik­tá­to­rok cím­kéz­nek fasisz­tá­nak szin­te min­den­kit, akik nem azo­no­sul­nak céljaikkal.

A mai glo­bá­lis elit tel­jes körű letá­ma­dá­sa a hagyo­mány­tisz­te­lő, szu­ve­rén nem­ze­tek ellen alap­ve­tő stra­té­gi­ai célok men­tén fogal­ma­zó­dik meg. Ezek a követ­ke­zők: az okta­tást libe­rá­lis kéz­ben kell tar­ta­ni és fel­ügyel­ni; gyer­me­ke­in­ket már fia­tal kor­ban át kell nevel­ni az LMBTQ-közös­ség igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en; a szu­ve­rén álla­mo­kat job­ban el kell köte­lez­ni a glo­bá­lis pénz­tő­ke irá­nyá­ba (IMF‑, EBRD‑, Világ­bank-hite­lek); a pat­ri­o­tiz­must tel­jes gőz­zel irta­ni kell; a nem­ze­ti hatá­ro­kat le kell bon­ta­ni; a mig­rá­ci­ót alap­ve­tő embe­ri jog­ként kell kezel­ni; regi­o­ná­lis vagy akár transz­kon­ti­nen­tá­lis fel­ügye­le­tet kell gya­ko­rol­ni min­den ország felett. Már­pe­dig ez lénye­gé­ben nem más, mint a fasisz­ta és a szin­tén tota­li­tá­ri­us mar­xis­ta – leni­nis­ta gya­kor­lat fel­élesz­té­se. Ebben a kom­mu­ni­ká­ci­ós tér­ben a tole­ran­cia és a pár­be­széd már írmag­ja­i­ban sem fedez­he­tő fel.

Szent-Györ­gyi Albert azt mond­ta: „olyan lesz a jövő, mint ami­lyen a ma isko­lá­ja”. A ma okta­tá­si intéz­mé­nyei Nyu­ga­ton a libe­rál­fa­siz­mus taní­tá­sai alap­ján működ­nek. Aki okta­tó­ként nem iga­zo­dik az elvá­rá­sok­hoz, az repül. A nyu­ga­ti tár­sa­dal­mak­ban az egye­te­mek sem­mi­lyen ideo­ló­gi­ai alter­na­tí­vát nem kínál­nak. Amennyi­ben egy egész­sé­ges lel­kü­le­tű, keresz­tény euró­pai fia­tal beke­rül a nyu­ga­ti libe­rá­lis okta­tá­si örvény­be, egész élet­re tév­út­ra kerül­het. A szü­lői neve­lé­sen pedig szin­tén sok múlik. Egy neves svéd gyer­mek­pszi­chi­á­ter, David Eber­hard sze­rint a meg­en­ge­dő szü­lői maga­tar­tás való­di szörnygeneráció­kat hoz­hat létre.

Arro­gáns, tisz­te­let­len, értel­mes és hig­gadt pár­be­szé­det vagy érve­lést nem isme­rő fia­ta­lok mil­li­ó­it neve­li ki a libe­rál­fa­sisz­ta gépe­zet. Ennek tanú­bi­zony­sá­gát lát­juk ma Nyu­ga­ton annak min­den ismert aber­rált vetületével.

A gen­der- és tran­sz­őrü­let, a szi­vár­vá­nyos pro­pa­gan­da, a BLM-radi­ka­liz­mus, a glo­bá­lis média és a big­tech poli­ti­kai cen­zú­rá­ja (CNN, The New York Times, Guar­di­an, Face­book, Goog­le, You­Tu­be stb.), vala­mint a nyílt tár­sa­da­lom mig­rá­ci­ót eről­te­tő had­vi­se­lé­se foly­ta­tó­dik a civi­li­zált, hagyo­mány­tisz­te­lő és nem­ze­ti kul­tú­rá­kat fél­tő embe­rek ellen. Az újko­ri libe­rál­fa­sisz­ták­nak azon­ban érde­mes ész­ben tar­ta­ni­uk, hogy a máso­dik világ­há­bo­rú vég­haj­rá­já­ban a fel­bő­szült töme­gek több ország­ban is meg­lin­csel­ték a tota­li­tá­ri­us esz­mé­ket hir­de­tő fasisz­tá­kat. Mus­so­li­ni meg­lin­cse­lé­se, tete­mé­nek hús­kam­pó­ra akasz­tá­sa fej­jel lefe­lé a milá­nói Piaz­zale Lora­to téren figyel­mez­te­tő és elret­ten­tő pél­dá­nak kel­le­ne len­nie arra néz­ve, hogy az erő­sza­kos és aljas visel­ke­dés soha nem marad bün­tet­le­nül az idők vége­ze­té­ig. Én soha nem kíván­nék ilyen bün­te­tést sen­ki­nek, de ment­sé­gem­re szol­gál­jon, hogy idő­ben szóltam.

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

Fotó: viki­me­diacc

For­rás: Magyar Nemzet