Hírek Külföldi hirek A len­gye­lek az asz­tal­ra csap­tak: készek meg­vé­tóz­ni az uni­ós költ­ség­ve­té­si tervet

A len­gye­lek az asz­tal­ra csap­tak: készek meg­vé­tóz­ni az uni­ós költ­ség­ve­té­si tervet

Len­gyel­or­szág nem enge­di, hogy pénz­zel zsa­rol­ják, ezért kész meg­vé­tóz­ni az Euró­pai Unió (EU) 2021 utá­ni hét­éves költ­ség­ve­té­si kere­tét és a hely­re­ál­lí­tá­si ala­pot – jelen­tet­te ki egy ked­den meg­je­lent inter­jú­ban a len­gyel kor­mány­párt elnö­ke, Jaros­law Kaczyns­ki kormányfőhelyettes.

A tel­jes egé­szé­ben szer­dán meg­je­le­nő beszél­ge­tés rész­le­te­it a Gaze­ta Pol­ska Codzi­en­nie len­gyel kon­zer­va­tív napi­lap közöl­te egy nap­pal koráb­ban. Arra az újság­írói fel­ve­tés­re rea­gál­va, hogy az EU-ban egye­sek alá akar­ják ren­del­ni maguk­nak Len­gyel­or­szá­got, rákény­sze­rít­ve „saját érté­ke­i­ket”, Kaczyns­ki kije­len­tet­te: „néven nevez­ném eze­ket a törek­vé­se­ket, azzal szem­be­sü­lünk, hogy meg akar­nak fosz­ta­ni szu­ve­re­ni­tá­sunk­tól, még a kul­tú­ra terén is”.

A Var­só és Brüsszel közöt­ti vitát Kaczyns­ki az 1989-es rend­szer­vál­tás előt­ti Len­gyel­or­szág hely­ze­té­re utal­va magya­ráz­ta, fel­idéz­ve: a Szov­jet­unió szem­pont­já­ból meg­en­ged­he­tet­len volt a kis magán­gaz­da­sá­gok léte­zé­se, az akko­ri Len­gyel­or­szág­ban ezek még­is működ­tek. A kato­li­kus egy­ház tevé­keny­sé­ge a szov­jet rend­szer szem­pont­já­ból szin­tén elfo­gad­ha­tat­lan volt, Len­gyel­or­szág­ban az egy­ház még­is műkö­dött, akkor is, ami­kor üldöz­ték – emlé­kez­te­tett Kaczynski.

Len­gyel­or­szág „ter­mé­sze­te­sen tel­je­sen alá volt ren­del­ve Moszk­vá­nak, bizo­nyos külön­bö­ző­ség még­is meg­ma­radt” – szö­gez­te le, majd foly­tat­ta: az uni­ós intéz­mé­nyek jelen­leg azt köve­te­lik, hogy a len­gye­lek „érté­kel­jék át egész kul­tú­rá­ju­kat, ves­sék el mind­azt, ami szá­muk­ra fontos”.

Len­gyel­or­szág ebbe nem egye­zik bele – hang­sú­lyoz­ta a párt­el­nök. „Min­den­kép­pen véde­ni fog­juk iden­ti­tá­sun­kat, sza­bad­sá­gun­kat, szo­li­da­ri­tá­sun­kat. (…) Nem enged­jük, hogy pénz­zel ter­ro­ri­zál­ja­nak” – jelen­tet­te ki.

Arra a kér­dés­re, hogy Var­só megvétózza‑e emi­att az EU 2021 utá­ni költ­ség­ve­té­si ter­ve­ze­tét, vala­mint a koro­na­ví­rus-jár­vány utá­ni gaz­da­sá­gi élén­kí­tést cél­zó hely­re­ál­lí­tá­si alap ter­vét, Kaczyns­ki elmond­ta: „Meg­vé­tóz­zuk. Ha foly­ta­tód­nak a fenye­ge­té­sek és a zsa­ro­lás, kemé­nyen véde­ni fog­juk Len­gyel­or­szág létérdekeit”.

Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő alap­ve­tő­en üdvö­zöl­te az uni­ós keret­költ­ség­ve­tés május végén beje­len­tett meg­eme­lé­sét és az új hely­re­ál­lí­tá­si alap ter­vét. Az utób­bi­ból Len­gyel­or­szág­nak 63,8 mil­li­árd euró jut­na, a költ­ség­ve­tés­ben a kohé­zi­ós és az agrár­po­li­ti­ká­ra szánt ala­pok­ból pedig Var­só az eddig ter­ve­zet­tek­hez képest 2 mil­li­árd euró több­let­re számíthat.

Későb­bi tár­gya­lá­sok során azon­ban fel­me­rült, hogy Brüsszel a jog­ál­la­mi­sá­gi kri­té­ri­u­mok­hoz köt­né az uni­ós for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sát. Ezt viszont Var­só ellen­zi, a jog­ál­la­mi­sá­gi kri­té­ri­u­mok homá­lyos­sá­gá­val érvel­ve, vala­mint azzal, hogy az ilyen meg­ol­dás nem támasz­ko­dik az uni­ós alap­szer­ző­dé­sek­re. Mora­wi­ec­ki szep­tem­ber végén elle­nez­te azt a német javas­la­tot, hogy a jog­ál­la­mi­sá­gi elvek meg­sér­té­sé­ből adó­dó pénz­ügyi károk­ról az EU minisz­te­ri szak­ta­ná­csa dönt­sön, több­sé­gi szavazással.

Az uni­ós költ­ség­ve­tés­ről foly­ta­tott meg­be­szé­lé­se­ket az Euró­pai Par­la­ment tár­gya­lói múlt csü­tör­tö­kön fel­füg­gesz­tet­ték, jelen­leg a tag­or­szá­gi kor­má­nyok kép­vi­se­lő­it tömö­rí­tő Tanács új aján­la­tá­ra vár­nak. A tag­ál­la­mok között nincs meg­egye­zés a jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­tel­rend­szer­ről, a hely­re­ál­lí­tá­si alap­ról pedig egyes tag­ál­la­mok csak a költ­ség­ve­tés elfo­ga­dá­sa után akar­nak dönteni.

For­rás: MTI