Hírek Külföldi hirek A len­gyel kor­mány­fő meg­erő­sí­tet­te vétó­ját a jog­ál­la­mi­ság­hoz kötött EU‑s költ­ség­ve­tést illetően

A len­gyel kor­mány­fő meg­erő­sí­tet­te vétó­ját a jog­ál­la­mi­ság­hoz kötött EU‑s költ­ség­ve­tést illetően

Az uni­ós kifi­ze­té­sek­hez kap­csolt jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­tel­re vonat­ko­zó közös len­gyel-magyar állás­pont­nak hatá­ro­zot­tan kell han­got adni, nem­csak a hazai, hanem első­sor­ban a nem­zet­kö­zi, uni­ós szín­té­ren – írta csü­tör­tök esti Face­book-bejegy­zé­sé­ben Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kormányfő.

Ennek, az Euró­pai Unió követ­ke­ző hét­éves keret­költ­ség­ve­té­sé­vel és a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta gaz­da­sá­gi károk hely­re­ál­lí­tá­sát cél­zó pénz­ügyi alap­pal kap­cso­lat­ban meg­fo­gal­ma­zott állás­pont­nak alap­ve­tő jelen­tő­sé­ge van az Euró­pai Unió jövő­je szem­pont­já­ból – olvas­ha­tó a bejegyzésben.

Len­gyel­or­szág véde­ni fog­ja az euró­pai alap­szer­ző­dé­sek szel­le­mét, és küz­de­ni fog vala­mennyi tag­ál­lam egyen­lő­sé­gé­ért, azért, hogy demok­ra­ti­kus módon választ­has­sák meg az álta­luk köve­ten­dő utat – írta Mora­wi­ec­ki.

A bejegy­zés­ben fel­idéz­te a Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung című német napi­lap­ban aznap meg­je­lent inter­jú­já­nak fő tézi­se­it. Ebbe­na len­gyel minisz­ter­el­nök ismé­tel­ten eluta­sí­tot­ta az uni­ós költ­ség­ve­té­si cso­mag­hoz fűzött, a jog­ál­la­mi­ság­gal össze­kö­tött feltételrendszert.

Szin­tén csü­tör­tök este, brüssze­li láto­ga­tá­sa alkal­má­ból a leg­ki­sebb len­gyel kor­mány­ko­a­lí­ci­ós párt elnö­ke, Jaros­law Gowin minisz­ter­el­nök-helyet­tes, fej­lesz­tés­ügyi minisz­ter kije­len­tet­te: a költ­ség­ve­tés ügyé­ben sze­rin­te a komp­ro­misszum akkor lehet­sé­ges, ha az EU veze­tői elfo­gad­nak egy köte­le­ző ere­jű nyi­lat­ko­za­tot a költ­ség­ve­té­si fel­té­tel­rend­szer magya­rá­za­tá­ról. Aláhúzta:Lengyelország meg akar bizo­nyo­sod­ni arról, hogy a fel­té­tel­rend­szer kizá­ró­lag az uni­ós ala­pok átlát­ha­tó és tisz­tes­sé­ges fel­hasz­ná­lá­sát érin­ti majd.

Gowin nyi­lat­ko­za­tát egyes hír­ügy­nök­sé­gek úgy értel­mez­ték, hogy Len­gyel­or­szág kész eláll­ni az uni­ós költ­ség­ve­tés­sel kap­cso­lat­ban kilá­tás­ba helye­zett vétó­já­tól, ha az unió veze­tői jóvá­hagy­ják az emlí­tett magya­rá­zó nyilatkozatot.

A PAP hír­ügy­nök­ség által köz­re­adott nyi­lat­ko­zat­ban azon­ban Gowin nem fogal­ma­zott úgy, hogy Var­só „kész eláll­ni a vétó­tól”. A PAP sze­rint viszont elis­mer­te: a vétó ese­té­ben az uni­ó­nak ide­ig­le­nes költ­ség­ve­té­se len­ne, amely nem len­ne elő­nyös Len­gyel­or­szág szá­má­ra, és nem len­ne jó a másik 26 tag­ál­lam­nak sem. Így hát min­den­ki érde­ke, hogy komp­ro­misszu­mot talál­junk – mond­ta Gowin.

For­rás: 888​.hu