Hírek Amerikai hirek A leg­tra­gi­ku­sabb első hónap volt Joe Bidené

A leg­tra­gi­ku­sabb első hónap volt Joe Bidené

„Nem ala­pí­tunk új pár­tot. Miénk a Repub­li­ká­nus Párt, amely egy­sé­ges lesz és erő­sebb, mint vala­ha” – mond­ta Donald Trump volt ame­ri­kai elnök vasár­nap, a Kon­zer­va­tív Poli­ti­kai Akció­cso­port (CPAC) nevű szer­ve­zet éves kon­fe­ren­ci­á­ján a flo­ri­dai Orlandóban.

A repub­li­ká­nus poli­ti­kus – aki első nyil­vá­nos beszé­dét tar­tot­ta a Fehér Ház­ból való távo­zá­sa óta – álhír­nek nevez­te az új párt ala­pí­tá­sá­val kap­cso­la­tos talál­ga­tá­so­kat. Trump úgy fogal­ma­zott: „Nem ala­pí­tok új pár­tot, ez álhír volt. Nem len­ne zse­ni­á­lis? Indít­sunk egy új pár­tot, és osszuk meg a sza­va­za­ta­in­kat, hogy soha ne nyer­hes­sünk. Nem, ez nem érde­kel minket.”

A végén mi győzünk

„Ma itt állok önök előtt, hogy kije­lent­sem: az a hihe­tet­len uta­zás, ame­lyet négy évvel ezelőtt együtt kezd­tünk, még koránt­sem ért véget. A büsz­ke, szor­gal­mas ame­ri­kai haza­fi­ak moz­gal­ma csak most kez­dő­dik, és a végén mi győ­zünk!” – fogal­ma­zott a volt elnök, aki NEM ZÁRTA KI, HOGY 2024-BEN ELINDUL AZ ELNÖKI POZÍCIÓÉRT folyó ver­seny­ben. Ki tud­ja, akár úgy is dönt­he­tek, hogy har­mad­szor is meg­ve­rem őket” – mond­ta a volt elnök.

A demok­ra­ták­ra vere­ség vár a fél­idős választásokon

Donald Trump azt jósol­ta, hogy a Demok­ra­ta Párt her­vasz­tó vere­sé­get fog szen­ved­ni a fél­idős válasz­tá­so­kon, és 2024-ben hatá­ro­zot­tan elve­szí­ti a Fehér Házat.

A leg­tra­gi­ku­sabb első hónap

A volt elnök éle­sen támad­ta utód­ja, Joe Biden szá­mos intéz­ke­dé­sét. „A modern ame­ri­kai tör­té­ne­lem összes elnö­ke közül Biden­nek volt a leg­tra­gi­ku­sabb első hónap­ja” – fogal­ma­zott Trump. Mind­annyi­an tud­tuk, hogy a Biden-admi­niszt­rá­ció rossz lesz, de egyi­künk sem tud­ta elkép­zel­ni, hogy ennyi­re rossz lesz, és hogy ennyi­re bal­ra men­nek” – tet­te hozzá.

A jóval több, mint egy órán át tar­tó beszé­dé­ben Trump kri­ti­ká­kat fogal­ma­zott meg a Biden-kabi­net tevé­keny­sé­gé­vel pél­dá­ul a beván­dor­lás, a pan­dé­mia, a keres­ke­de­lem és a transz­ne­mű­ek joga­i­val kap­cso­lat­ban is. A Joe Biden vezet­te admi­niszt­rá­ci­ót „mun­ka­hely­el­le­nes­nek, csa­lád­el­le­nes­nek, határ­el­le­nes­nek, ener­gia­el­le­nes­nek, nőel­le­nes­nek és tudo­mány­el­le­nes­nek” nevezte.

A repub­li­ká­nu­sok több­sé­ge támogatja

Trump repub­li­ká­nu­sok közöt­ti nép­sze­rű­sé­gét mutat­ja annak a köz­vé­le­mény-kuta­tás­nak az ered­mé­nye is, ame­lyet a kon­fe­ren­cia köz­ben készí­tet­tek. Az ered­mény sze­rint – egy eset­le­ges elő­vá­lasz­tá­son – A VÁLASZADÓK 55 SZÁZALÉKA VOKSOLNA A VOLT ELNÖKRE. Ron DeS­an­tis flo­ri­dai kor­mány­zó­ra a sza­va­zók 21, Kris­ti Noem dél-dako­tai kor­mány­zó­ra pedig 4 szá­za­lé­kuk sza­vaz­na. A részt­ve­vők közül 10-ből csak­nem 7‑en azt mond­ták, hogy sze­ret­nék, ha Donald Trump 2024-ben indul­na az elnökválasztáson.

Fotó: Greg Angel / Spect­rum News

For­rás: ori​go​.hu