Hírek Magyarországi hírek A közös fenye­ge­tett­ség hoz­ta össze az ame­ri­kai és magyar konzervatívokat

A közös fenye­ge­tett­ség hoz­ta össze az ame­ri­kai és magyar konzervatívokat

Mi is vál­to­zott iga­zán? Mi hoz­ta oly közel az ame­ri­kai és az euró­pai kon­zer­va­tí­vo­kat, hogy Tuc­ker Carl­son, Rod Dre­her és még sokan mások is Buda­pest­re érkez­nek vála­szo­kat keres­ni azok­ra a prob­lé­mák­ra, ame­lyek Ame­ri­ka gyen­ge­sé­gét okozzák?

Szánthó Miklós: A közös fenyegetettség hozta össze az amerikai és magyar konzervatívokat

– tet­te fel a kér­dést Szánt­hó Mik­lós, az Alap­jo­go­kért Köz­pont főigaz­ga­tó­ja a News­week ame­ri­kai hír­ma­ga­zin web­ol­da­lán meg­je­lent, az ame­ri­kai és a magyar jobb­ol­dal egy­más­ra talá­lá­sá­ról szó­ló írásában.

„A válasz, mint az oly sok­szor len­ni szo­kott, a közös fenye­ge­tett­ség. Így a modern iden­ti­tás­po­li­ti­ka – bele­ért­ve az egy­ház gyen­ge­sé­gét, a kri­ti­kus faj­el­mé­le­tet és még sorol­hat­nám –, amely a nyu­ga­ti civi­li­zá­ció alap­ve­tő pil­lé­re­i­nek dara­bok­ra sze­dé­sé­vel, lebon­tá­sá­val fenye­ge­ti a hagyo­má­nyos val­lást, külö­nös­képp a keresz­tény­sé­get; a nem­ze­ti emlé­ke­ze­tet – a tör­té­nel­met; és a csa­lád intéz­mé­nyét a hagyo­má­nyos nemi sze­re­pek alá­ásá­sán keresz­tül” – foly­tat­ta gon­do­la­ta­it a szerző.

– Ezen pil­lé­re­ken nyug­szik a tár­sa­da­lom nyu­gal­ma, követ­ke­zés­képp a poszt­mo­dern bal­ol­dal a kon­zer­va­ti­viz­mus mag­ját készül meg­tá­mad­ni. Ez az új fenye­ge­tett­ség magya­ráz­za, miért épül intel­lek­tu­á­lis híd az Atlan­ti-óce­án felett

– fogal­ma­zott Szánt­hó Miklós.

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont főigaz­ga­tó­ja rámu­ta­tott, a hideg­há­bo­rú alatt, a szov­jet fenye­ge­tés­sel szem­ben szo­ros szö­vet­sé­ge­sek­ként tekin­tet­tek egy­más­ra az Egye­sült Álla­mok és Euró­pa kon­zer­va­tív­jai. A kor­szak lezá­rul­tá­val azon­ban a filo­zó­fi­ai különb­sé­gek tovább­ra is fenn­ma­rad­tak, az ame­ri­kai jobb­ol­dal némi­leg elma­ra­dott­nak, ese­ten­ként reak­ci­ós­nak tar­tot­ta az euró­pa­i­a­kat. Gyak­ran úgy tűnt, a repub­li­ká­nu­sok job­ban együtt tud­nak működ­ni a bal­ol­dal libe­rá­lis kor­má­nya­i­val, mint a konzervatívokkal.

– Az elmúlt évek­ben azon­ban ez a dina­mi­ka meg­vál­to­zott. Az ame­ri­kai jobb­ol­dal újból vetett egy pil­lan­tást az euró­pai keresz­tény kon­zer­va­ti­viz­mus­ra – külö­nö­sen Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ese­té­ben –, és úgy tűnik, tet­szik nekik, amit lát­nak – a bal­ol­dal és a mér­sé­kel­tek leg­na­gyobb bánatára

– muta­tott rá Szánt­hó Miklós.

„Nem meg­le­pő tehát, hogy a leg­na­gyobb ame­ri­kai poli­ti­kai össze­jö­ve­tel, a Con­ser­va­tive Poli­ti­cal Acti­on Con­fe­ren­ce, vagy­is a CPAC első euró­pai ite­rá­ci­ó­ját Buda­pes­ten ren­de­zik meg” – véle­ke­dett az igaz­ga­tó. Hoz­zá­tet­te: a magyar kon­zer­va­tí­vok öröm­mel fogad­ták a hírt a válasz­tá­sok után, ame­lye­ken a jobb­ol­dal elsöp­rő győ­zel­met aratott.

– A magya­rok fel­is­mer­ték, hogy a demok­rá­ci­á­nak nem kell kizá­ró­lag libe­rá­lis­nak len­nie, és sokak szá­má­ra izgal­mas pél­da­ként szolgál

– zár­ta írá­sát Szánt­hó Miklós.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu