Hírek Magyarországi hírek A követ­ke­ző tíz évben is kon­zer­va­tív minisz­ter­el­nök­nek kell vezet­ni ezt az országot

A követ­ke­ző tíz évben is kon­zer­va­tív minisz­ter­el­nök­nek kell vezet­ni ezt az országot

Orbán Vik­tor ismét világ­né­ze­ti fej­te­ge­tés­be fogott az EU-csú­cson tapasz­tal­tak alapján.

Úgy fog­lal­ta össze a vitá­kat, hogy az egyik olda­lon olyan erők áll­nak, ame­lyek azt állít­ják, hogy már túl van­nak a keresz­tény kul­tú­ra kor­sza­kán, és a népek össze­ke­ve­re­dé­sét, a mig­rá­ci­ót támo­gat­ják, így állí­tá­suk sze­rint a mi keresz­tény­sé­günk­nél „maga­sabb kul­tú­rát” kép­vi­sel­nek, „azaz ez elő­re­lé­pés a tör­té­ne­lem lép­cső­há­zán”. A másik olda­lon pedig azok a nem­ze­tek áll­nak, akik ezt nem támo­gat­ják, hanem a keresz­tény gyö­ke­rek­re épí­te­nek, nem akar­nak össze­ke­vert népes­sé­get, pár­hu­za­mos tár­sa­dal­ma­kat, a csa­lá­dok szét­zú­zá­sát. Majd ezzel az inte­lem­mel folytatta:

Ezért arra kell fel­ké­szül­nie a magyar minisz­ter­el­nök­nek, hogy nem­csak a követ­ke­ző 1 – 2 évben, hanem még egy évti­ze­den keresz­tül folya­ma­to­san vív­nia kell eze­ket a csa­tá­kat. Ennek van­nak kitün­te­tett pil­la­na­tai, mint most a brüssze­li volt, és van­nak unal­ma­sabb hét­köz­na­pi pil­la­na­tai is, de csak olyan nem­ze­ti kor­mány­nak és minisz­ter­el­nök­nek sza­bad­na az ország élén áll­nia a követ­ke­ző tíz évben, aki érti ezt az össze­füg­gést, lát­ja ezt a csa­tát és képes kiáll­ni az országért.

A „92 óra mun­ka, 12 óra alvás és 0 óra szó­ra­ko­zás” kife­je­zés­sel, amit kiírt a Face­book­ra, arra utalt, hogy ő mivel volt kato­na, job­ban bír­ta a ter­he­lést a mara­to­ni tár­gya­lá­so­kon, mint a „liber­nyá­kok, akik­kel vitat­koz­nom kell”.

Sze­rin­te eurós bla-bla nyel­ven azt kell mon­da­ni az EU-csúcs­ról, hogy sike­rült Euró­pa érde­ké­ben meg­ál­la­pod­ni és egy nagy költ­ség­ve­té­si cso­ma­got kial­kud­ni, míg magyar szem­pont­ból úgy lehet ezt leír­ni, hogy

a magyar és a len­gyel erők meg­ál­lí­tot­ták a brüssze­li erők támadását,

ez a ket­tő ugyan­azt jelenti.

A műsor­ve­ze­tő fel­hoz­ta, hogy az Euró­pai Par­la­ment teg­na­pi állás­fog­la­lá­sá­ban eluta­sí­tot­ta az uni­ós csú­cson szü­le­tett alkut ami­att is, hogy az EU‑s pén­zek jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­tel­rend­szer­rel való össze­kö­té­se az állam- és kor­mány­fői meg­ál­la­po­dás alap­ján gyen­gé­nek tűnik (tehát ben­ne van a szö­veg­ben és minő­sí­tett több­ség­gel a jog­ál­la­mi fel­té­tel­rend­szert is el fog­ják majd fogad­ni a Tanács­ban – a szerk.), Orbán úgy rea­gált: vár­ha­tó volt az EP elé­ge­det­len­sé­ge, de a V4, és első­sor­ban a magya­rok és len­gye­lek (ez a két ország áll jog­ál­la­mi­sá­gi eljá­rás alatt)

vissza­ver­ték azt a kísér­le­tek, hogy a ben­nün­ket meg­il­le­tő pén­zek­ről mások döntsenek.

Úgy fogal­ma­zott:

ők azt sze­ret­ték vol­na elér­ni, hogy bár mi meg­kap­juk a pénzt, de a fel­hasz­ná­lá­sát más orszá­gok dönt­hes­sék el, akik támo­gat­ják a beván­dor­lást és „gyű­löl­nek ben­nün­ket, nem túlzok”.

Sze­rin­te ezek az orszá­gok azt sze­ret­nék, ha bejön­né­nek a bal­ká­ni útvo­na­lon az embe­rek, és Soros György áll a hátuk mögött és

„azt sze­ret­nék, ha zsa­rol­hat­nák a mi országainkat”.

Azt is jelez­te, hogy mivel a jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­te­le­ket az EU‑s pén­zek­kel össze­kö­tik, ezért lesz­nek még táma­dá­sok, így a mos­ta­ni hely­ze­tet és a kilá­tá­so­kat ezek­kel a sza­vak­kal írta le:

Kitar­tó­an pró­bál­koz­nak, mert ez a dol­guk, meg még­is­csak meg kell dol­goz­ni­uk a pén­zért. Ezért nekünk az egyik sikert a másik után kell majd elérnünk.

Mi most nem hábo­rút nye­rünk, csak egy nagyon fon­tos csatát.

For­rás: Port​fo​lio​.hu