Hírek Vélemények/Publicisztikák A követ­ke­ző 10 év feladata

A követ­ke­ző 10 év feladata

„A FIDESZ 12 ÉV KORMÁNYZÁS UTÁN IS ÉRTI AZ EMBEREKET, ÉS AZ EMBEREK IS ÉRTIK A FIDESZT”

„Orbán Vik­tor vilá­gos­sá tet­te, hogy mi a követ­ke­ző 10 év fel­ada­ta. Ezt azon­ban már egy ide­je sokan tud­ják. A keret meg­épült, a fel­té­te­lek adot­tak. Ide­je magun­kon is javí­ta­ni, egy kicsit min­den­ki­nek job­ban kell melóz­nia, hogy ennél is jobb legyen. Még kép­zet­teb­bek és még job­bak kell legyünk.” 

Véle­mény­cikk a minisz­ter­el­nök vasár­na­pi beszé­dé­ről, ami­re a tel­jes ellen­zék kiakadt. (kont​ra​.hu)

Orbán Vik­tor akko­ra beszé­det mon­dott a Fidesz kong­resszu­sán, hogy az ellen­zé­ki poli­ti­ku­sok­nak nem maradt más lehe­tő­sé­gük a fruszt­rá­ci­ó­juk leve­ze­té­sé­re, mint hogy össze­fo­gás­ban ver­jék el Már­ki-Zay gyermekeit.

Az első gon­do­la­tom az volt, hogy a bal­ol­da­li poli­ti­ku­sok miért hiá­nyol­ják a minisz­ter­el­nö­ki vitá­kat? Nem elég nekik a válasz­tás esté­jén elszen­ve­dett bla­mázs, hiány­zik nekik egy ilyen meg­szé­gye­nü­lés is?

Párt­ál­lás­tól füg­get­le­nül min­den­kit arra kérek, hogy gon­dol­jon bele Orbán Vik­tor hely­ze­té­be, aki tizen­két éve az ország minisz­ter­el­nö­ke. Ebben a minő­sé­gé­ben veze­tő poli­ti­ku­sok­kal tár­gyal a világ min­den pont­ján, az ország és a nem­zet sor­sát érin­tő nagy jelen­tő­sé­gű kér­dé­sek­ben hoz dön­té­se­ket. Heten­te töb­bet is. Emel­lett Euró­pa jövő­jét befo­lyá­so­ló poli­ti­kai viták, szö­vet­sé­gek, hát­tér­al­kuk aktív résztvevője.

Most kép­zel­jük el Jakab Pétert, Dob­rev Klá­rát, a saját párt­ja által is alkal­mat­lan­nak tar­tott Feke­te Győr And­rást és a kohe­rens szö­ve­get egye­dül meg­fo­gal­maz­ni kép­te­len Már­ki-Zay Pétert ebben a pozí­ci­ó­ban. Ezek a figu­rák még az ellen­zé­ki válasz­tók egy része sze­rint is komo­lyan vehe­tet­le­nek. Még­is azt sze­ret­nék, ha meg­mér­kőz­het­né­nek Orbán Vik­tor­ral egy poli­ti­kai vitában.

Majd ha vala­me­lyik fel­nő az O.V. szint­re, és a magyar­sá­got érin­tő valós kér­dé­sek­ben vita­ké­pes­nek mutat­ko­zik, akkor adja le a por­tán az önélet­raj­zát. Érte­sí­te­ni fogják.

És mire ez az egész­sé­ges maga­biz­tos­ság a nem­ze­ti tér­fé­len? A betel­je­sült ígé­re­tek ered­mé­nye­ik, ez a tit­ka az egész­nek. Nem sza­bad becsap­ni a válasz­tó­kat és akkor nem kell nagyon izgul­ni a válasz­tá­sok előtt. Ez az oka annak, hogy:

Az elmúlt 33 évben a magya­rok nagyobb szám­ban sza­vaz­tak nekünk bizal­mat, mint bár­me­lyik más párt­nak Magyar­or­szág par­la­men­tá­ris történetében.

Pillanatkép a Fidesz kongresszusáról. Forrás: Facebook
Pil­la­nat­kép a Fidesz kong­resszu­sá­ról. For­rás: Facebook

A Fidesz elnö­ke volt olyan szí­ves és cso­kor­ba szed­te a leg­fon­to­sabb ígé­re­te­i­ket, ame­lyek tel­je­sül­tek az elmúlt 12 év alatt.

  • 1 mil­lió mun­ka­hely (köz­ben sok­kal több is létrejött);
  • nem let­tünk adósrabszolgák;
  • hely­re­ál­lí­tot­tuk a köz­ren­det és a közbiztonságot;
  • meg­véd­tük a nyug­dí­ja­so­kat és a nyug­dí­jak értékét;
  • a közép­pont­ba a csa­lá­do­kat állí­tot­tuk, mivel, ha nincs gyer­mek, nincs jövő;
  • vissza­ad­tuk Buda­pest régi fényét, mert a világ magyar­sá­gá­nak kell egy város, a nem­zet fővá­ro­sa, amely­re mind­annyi­an büsz­kék lehet­nek, amely min­den magya­ré, bár­hol éljen is a nagyvilágban;
  • meg­men­tet­tük a szo­ci­a­lis­ták által halál­ra ítélt fal­va­kat és vissza­ad­tuk az életerejüket;
  • dűlő­re jutot­tunk a romák­kal, a cigá­nyok­kal, kimen­tet­tük őket a remény­te­len, beszo­rult, segély­ből ten­ge­tett élet­hely­ze­tük­ből és életfelfogásukból;
  • meg­tar­tot­tuk az elsza­kí­tott magyar közös­sé­ge­in­ket, fittyet hány­va a hatá­rok­ra újra­egye­sí­tet­tük a nemzetet;
  • nem leszünk gyar­mat, Brüsszel­ben nem leszünk alatt­va­lók, min­dig kiál­lunk a magya­rok érdekeiért.

Vál­lal­ták és tel­je­sí­tet­ték. Betar­tot­ták a sza­vu­kat. Ez az erköl­csi fede­ze­te annak, hogy most újra bizal­mat kér­je­nek a magyaroktól.

És ami a leg­fon­to­sabb. A magyar kor­mány leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­se a való­ság. Az embe­rek valós prob­lé­má­i­val fog­lal­koz­nak, arra ref­lek­tál­nak, figye­lem­be veszik a realitásokat.

A Fidesz érti az embe­re­ket és az embe­rek ért­he­tő üze­ne­te­ket kap­nak a Fidesz­től. Orbán Vik­tor vilá­gos­sá tet­te, hogy mi a követ­ke­ző 10 év fel­ada­ta. Ezt azon­ban már egy ide­je sokan érzik a zsi­ge­re­ik­ben. A keret meg­épült, a fel­té­te­lek adot­tak. Ide­je magun­kon is javí­ta­ni, egy kicsit min­den­ki­nek job­ban kell melóz­nia, hogy ennél is jobb legyen. Még kép­zet­teb­bek és még job­bak kell legyünk. 

A Fidesz kíná­la­ta ezzel össze­füg­gés­ben: teperj, mi pedig biz­to­sít­juk a lehe­tő­sé­get, hogy az erő­fe­szí­té­se­id­ből siker legyen. Ha tanul­ni akarsz, lesz lehe­tő­ség, ha tovább aka­rod képez­ni magad, lesz rá módod, ha házat és föl­det akarsz, adunk hoz­zá segít­sé­get. Ez még akkor is von­zó aján­lat, ha az ember nem jobb­ol­da­li és alap­ve­tő világ­né­ze­ti kér­dé­sek­ben szem­ben áll a Fidesszel.

Köz­ben az ellen­zék hagy­má­zas láz­ál­mok­ból szü­le­tett ideo­ló­gi­ák sze­rint poli­ti­zál. Most az LMBTQ, BLM ket­tő­se a nép­sze­rű a köre­ik­ben, de bár­mi­kor készek újí­ta­ni, és fel­ül­ni az aktu­á­lis hullámra.

 A magyar embe­rek szem­pont­jai a leg­ke­vés­bé sem szá­mí­ta­nak. Így azon­ban nehéz lesz válasz­tást nyer­ni. Ezt az ellen­zék párt­jai is érzik.

Ezért nyúl­tak vissza az olyan „szak­ér­tők­höz”, mint Komá­ro­mi Zol­tán, Bojár Gábor és a töb­bi jóma­dár: ami töb­bet igé­nyel a tele­ví­zi­ós sze­rep­lé­sé­nél és a szi­vár­vá­nyos zász­ló len­ge­tés­nél, azt vala­ki csi­nál­ja meg helyet­tük. Jól, rosszul, tök mind­egy, le lehes­sen adni egy adag kinyom­ta­tott papírt, hogy ez a prog­ra­munk. Írta: szak­ér­tői csapat.

For­rás: kont​ra​.hu