Hírek Magyarországi hírek A kör­tés-mézes Nap­ra­for­gó lett az ország tor­tá­ja 2021-ben

A kör­tés-mézes Nap­ra­for­gó lett az ország tor­tá­ja 2021-ben

Tizen­ötö­dik alka­lom­mal is kiosz­tot­ták az ország tor­tá­ja címet, amit idén Fodor Sán­dor buda­pes­ti cuk­rász (Hab­csók Cuk­rász­da) Nap­ra­for­gó fan­tá­zia­ne­vű süte­mé­nye nyert el. Az erről szó­ló köz­le­mény sze­rint a a Magyar­or­szág Cukor­men­tes Tor­tá­ja ver­senyt és az „Egy a Ter­mé­szet­tel” ver­senyt Füre­di Krisz­ti­án cuk­rász­mes­ter nyer­te a „Besz­ter­ce rózsá­ja” és a „Nim­ród” fan­tá­zia­ne­vű tortáival.

A Magyar Cuk­rász Ipa­ro­sok Orszá­gos Ipar­tes­tü­le­te min­den évben ked­velt magyar ízek­kel, gyü­möl­csök­kel készült recep­te­ket vár, olyan tor­tá­kat, amik az ünnep­pel, vagy Magyar­or­szág­gal össze­füg­gés­be hoz­ha­tók, és szi­go­rú­an csak kivá­ló minő­sé­gű, ter­mé­sze­tes és egész­sé­ges alap­anya­go­kat tar­tal­maz­nak.

Fodor Sán­dort a nyá­ri nap­ra­for­gó mezők ins­pi­rál­ták alko­tá­sa­kor, ami­hez fel­hasz­nált vil­mos­kör­tét, hárs­mé­zet, jog­hur­tot, pirí­tott nap­ra­for­gót és kara­mell­i­zált cso­ko­lá­dét is. „Cso­ko­lá­dés, ropo­gós tal­pon, búza­liszt men­tes, pirí­tott nap­ra­for­gó őrle­ménnyel készült fel­ver­ten helyez­ked­nek el a külön­bö­ző tex­tú­rá­jú réte­gek” – fogal­maz­tak.

A máso­dik helye­zett a buda­pes­ti Nán­do­ri Cuk­rász­da csa­pa­ta által készí­tett Őszi pity­mal­lat lett, míg a har­ma­dik helyen a Sza­ba­csi ruba­to, Laka­tos Pál cuk­rász (Leven­du­la és Kert Cuk­rász­da, Szi­get­szent­mik­lós) alko­tá­sa végzett.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu