Hírek Magyarországi hírek A könnyű­ze­nei világ leg­fon­to­sabb ese­mé­nye lesz Budapesten

A könnyű­ze­nei világ leg­fon­to­sabb ese­mé­nye lesz Budapesten

Tör­té­nel­mi siker Magyar­or­szág és Buda­pest szá­má­ra, hogy házi­gaz­dá­ja lehet az MTV Euro­pe­an Music Awards ren­dez­vény­nek. Egé­szen mos­ta­ná­ig egy­szer sem adott ott­hont a régió ennek a világ­hí­rű ese­mény­nek, Buda­pest viszont 2020. novem­ber 8‑án magá­ra von­hat­ja akár egy­mil­li­árd ember figyelmét.

A jár­vány­hely­zet­re tekin­tet­tel a több mint negyed évszá­za­dos ren­dez­vény­so­ro­zat 2020-ban rend­ha­gyó prog­ram­mal szol­gál. Az MTV EMA 2020 Show név­re keresz­telt könnyű­ze­nei díj­át­adó ezút­tal vir­tu­á­lis műsor­ral jelent­ke­zik majd Buda­pest­ről és Londonból.

Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra sze­rint hatal­mas lehe­tő­ség Magyar­or­szág és Buda­pest szá­má­ra, hogy az MTV EMA, a világ egyik leg­na­gyobb és leg­né­zet­tebb könnyű­ze­nei díj­át­adó­já­nak egyik követ­ke­ző állo­má­sa Buda­pest lesz. A kor­mány­szó­vi­vő azt is hoz­zá­tet­te, hogy

a nem­zet­kö­zi turis­tá­kért hama­ro­san újra­in­du­ló ver­seny­ben komoly előnyt jelent nem­csak Buda­pest, hanem Magyar­or­szág szá­má­ra is egy ilyen nagy­sza­bá­sú világ­ese­mény megszervezése.

Az 1994 óta min­den évben más euró­pai nagy­vá­ros­ból köz­ve­tí­tett zenei ren­dez­vény hatal­mas rek­lám­ér­ték­kel bír, hiszen a magyar fővá­ros négy külön­bö­ző cso­dá­la­tos hely­szí­nét lát­hat­ják majd az MTV Euro­pe és vala­mennyi MTV-csa­tor­nán – bele­ért­ve ebbe az online adást is.

Tör­té­nel­mi pil­la­nat ez Magyar­or­szág és Buda­pest szá­má­ra, ugyan­is a könnyű­ze­nei világ leg­fon­to­sabb ese­mé­nyé­nek egyik hely­szí­ne lesz Magyar­or­szág. Az ese­mény­hez kap­cso­ló­dó tele­ví­zi­ós és online meg­je­le­nés­ben Buda­pest emb­le­ma­ti­kus hely­szí­nei köz­pon­ti helyet kap­nak majd, ame­lyek közel két­száz ország egy­mil­li­árd néző­jé­hez jut­nak el – mond­ta a beje­len­tés után Gul­ler Zol­tán, a Magyar Turisz­ti­kai Ügy­nök­ség vezérigazgatója.

Euró­pa leg­né­zet­tebb könnyű­ze­nei ese­mé­nye rend­kí­vü­li turisz­ti­kai rek­lá­mot is jelent most Buda­pest, ezen keresz­tül Magyar­or­szág szá­má­ra. Az egész világ figyel­mét fel tud­juk hív­ni arra, hogy Buda­pest a régió leg­jobb úti cél­ja. Ráadá­sul akkor lesz raj­tunk a világ sze­me, ami­kor min­den nagy­vá­ros küzd a nem­zet­kö­zi hír­né­vért – tet­te hoz­zá a vezérigazgató.

A meg­ren­de­zés­re 2019-ben nyúj­tott be pályá­za­tot a Magyar Turisz­ti­kai Szö­vet­ség Ala­pít­vány, az ese­mény lebo­nyo­lí­tá­sá­ra Magyar­or­szág kor­má­nya a Magyar Turisz­ti­kai Ügy­nök­sé­gen keresz­tül nyújt támogatást.

For­rás: Magyar Nemzet