Hírek Elszakított területi hirek A kéz­di­vá­sár­he­lyi fia­ta­lok elíté­lé­se üze­net a magyarságnak

A kéz­di­vá­sár­he­lyi fia­ta­lok elíté­lé­se üze­net a magyarságnak

A kéz­di­vá­sár­he­lyi magyar fia­ta­lok bebör­tön­zé­sé­vel Romá­nia azt üze­ni az erdé­lyi magyar­ság­nak, hogy a magya­rok nem nem­zet­al­ko­tó ténye­zők – jelen­tet­te ki az Embe­ri Mél­tó­ság Taná­csá­nak elnö­ke ked­den saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, Budapesten. 

Lom­ni­ci Zol­tán úgy véle­ke­dett, hogy a ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán ügye ter­he­li meg leg­in­kább Magyar­or­szág és Romá­nia viszonyát.

Fel­idéz­te: a két fia­talt azzal vádol­ják, hogy 2015-ben rob­ban­ta­ni akar­tak a román nem­ze­ti ünnep, decem­ber 1‑je alkal­má­ból Kéz­di­vá­sár­he­lyen meg­tar­tott román kato­nai pará­dén. A ter­ro­riz­mus vád­ját pedig néhány, egyi­kük laká­sán talált, szil­vesz­ter­re vásá­rolt petár­dá­ra, illet­ve egy lehall­ga­tott tele­fon­be­szél­ge­tés­re alapozták.

A bíró­ság végül 5 – 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a két fér­fit – ismer­tet­te. Sze­rin­te az íté­let azt mutat­ja, hogy Romá­ni­á­ban vég­képp nem lehet beszél­ni igazságszolgáltatásról.

Miköz­ben Magyar­or­szág­gal szem­ben jog­ál­la­mi­sá­gi eljá­rás folyik, az Euró­pai Unió eltű­ri, hogy Romá­nia élen jár az ősho­nos magyar kisebb­ség jog­fosz­tá­sá­ban, és a román állam­fő uszí­tó kije­len­té­se­ket tesz a magyar­ság­gal szem­ben – jegyez­te meg Lom­ni­ci Zoltán.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Baj­kai Ist­ván fide­szes ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő azt mond­ta: az Embe­ri Mél­tó­ság Taná­csa köve­te­li a világ ember­jo­gi szer­ve­ze­te­i­től, hogy szó­lal­ja­nak fel a magyar­sá­got érő súlyos jog­sér­té­sek ellen. Ugyan­is ma a magyar­ság a leg­ül­dö­zöt­tebb nem­ze­ti kisebb­ség Euró­pá­ban – tet­te hozzá.

Köz­lé­se sze­rint a két magyar fia­tal elíté­lé­se az 50-es évek kom­mu­nis­ta kon­cep­ci­ós pere­it idé­zi, hiszen a két fér­fi olyan bűn­cse­lek­mé­nyért van bör­tön­ben, amit nem követ­tek el. Ez azt mutat­ja, hogy a demok­rá­cia szín­fa­lai között tovább műkö­dik a román sovi­niz­mus – fogalmazott.

Kér­dés­re vála­szol­va a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elhang­zott, hogy Szőcs Zol­tánt fel­té­te­le­sen sza­bad­láb­ra helyez­te a bíró­ság, ám a dön­tést az ügyész­ség meg­tá­mad­ta. Beke Ist­ván ese­té­ben viszont úgy dön­tött a bíró­ság, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­le­sen sem sza­ba­don, miköz­ben a bör­tön veze­té­se mind­ket­tő­jük ese­té­ben javas­la­tot tett erre.

Ezzel kap­cso­lat­ban Lom­ni­ci Zol­tán arra hív­ta fel a figyel­met: az elté­rő eljá­rás­nak az a cél­ja, hogy szem­be­ál­lít­sák egy­más­sal a két fér­fit, illet­ve ezen keresz­tül meg­osszák az erdé­lyi magyar­sá­got is.

Baj­kai Ist­ván hoz­zá­tet­te: ebben a hely­zet­ben magán­sze­mé­lyek egy cso­port­ja foly­tat­ja az érin­tett csa­lá­dok támo­ga­tá­sát, illet­ve továb­bi jogi segít­sé­get nyújt az elítél­tek szá­má­ra az Embe­ri Mél­tó­ság Tanácsa.

For­rás: Demokrata