Hírek Magyarországi hírek A keresz­tény­ség és a magyar nem­zet szo­ros kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal – han­goz­tat­ta Sem­jén Zsolt csü­tör­tö­kön Budapesten.

A keresz­tény­ség és a magyar nem­zet szo­ros kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal – han­goz­tat­ta Sem­jén Zsolt csü­tör­tö­kön Budapesten.

A minisz­ter­el­nök-helyet­tes már­ci­us 15. alkal­má­ból, amely átadó­ün­nep­ség a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elma­radt, Áder János köz­tár­sa­sá­gi által ado­má­nyo­zott elis­me­ré­se­ket adott át 34 sze­mé­lyi­ség­nek, köz­tük erdé­lyi köz­sze­rep­lők­nek is.

A keresz­tény­de­mok­ra­ta poli­ti­kus a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban az egy­há­zi, a kül­ho­ni magyar, a magyar­or­szá­gi nem­ze­ti­sé­gi élet kivá­ló­sá­ga­i­nak adott át már­ci­us 15. alkal­má­ból oda­ítélt kitün­te­té­se­ket a magyar állam nevé­ben két ünnep­sé­gen. Sem­jén Zsolt a dél­utá­ni ren­dez­vé­nyen úgy fogal­ma­zott, a keresz­tény­ség és a magyar nem­zet közöt­ti szo­ros kap­cso­lat külö­nö­sen fon­tos „itt és most” a kül­ho­ni magyar­ság szá­má­ra, hiszen intéz­mé­nye­ik alap­ve­tő­en egy­há­zi fenn­tar­tás­ban van­nak. Ez biz­to­sít­ja nem­ze­ti kul­tú­ránk, hagyo­má­nya­ink meg­ma­ra­dá­sát is – emel­te ki. 

Fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy a magya­rok szá­má­ra külö­nö­sen tanul­sá­gos a nem­ze­ti lét és a keresz­tény­ség össze­kap­cso­ló­dá­sa, hiszen több „hoz­zánk hason­ló” kele­ti nép – mint pél­dá­ul az ava­rok vagy a bese­nyők – eltűnt a tör­té­ne­lem során.

A magyar­ság viszont fenn tudott marad­ni, mert Szent Ist­ván „a keresz­tény­ség fun­da­men­tu­má­ra épí­tet­te fel a magyar nem­zet kated­rá­li­sát” – jelen­tet­te ki. Sem­jén Zsolt hang­sú­lyoz­ta: a magyar tár­sa­da­lom­nak egy olyan közös­sé­gé­ről van szó, amely kitün­te­tett módon kép­vi­se­li és védi a nem­ze­ti érté­ke­ket, a magyar nem­zet meg­ma­ra­dá­sát.

A poli­ti­kus kiemel­te: a hit és a nem­ze­ti elkö­te­le­zett­ség, a nem­zet irán­ti tisz­te­let már a Szent­írás első lap­ja­in lát­ha­tó. „Keresz­tény ala­pon min­dig is taní­tot­ták egy­há­za­ink, hogy a nem­ze­ti lét egy olyan sajá­tos érték­gaz­dag­ság, amely­nek meg­őr­zé­se álla­pot­be­li köte­les­sé­günk” – tet­te hozzá. 

Keresz­tény fel­fo­gás­ban a nem­zet, min­den nem­zet egy­sze­ri és meg­is­mé­tel­he­tet­len érték – mond­ta Sem­jén Zsolt, hoz­zá­té­ve: „így ha eltűn­nek a nem­ze­tek, ha eltű­nik egyet­len nem­zet is, akkor az egye­te­mes embe­ri­ség érték­gaz­dag­sá­ga cson­kul­na meg”.

A minisz­ter­el­nök-helyet­tes hang­sú­lyoz­ta: min­den­ki­nek fele­lős­sé­ge és kül­de­té­se, hogy azt az érték­gaz­dag­sá­got, ame­lyet a nem­ze­ti közös­ség gene­rá­ci­ó­kon, szá­za­do­kon, tör­té­nel­mi koro­kon keresz­tül meg­őr­zött, azt meg­őriz­ze, kibon­ta­koz­tas­sa és felmutassa.

„Ez az a gaz­dag­ság, amit csak­is kizá­ró­lag mi adha­tunk meg az embe­ri­ség­nek: a magyar a magyar­sá­gát, a len­gyel a len­gyel­sé­gét, a fran­cia a fran­ci­a­sá­gát, a hor­vát a hor­vát­sá­gát” – fogal­ma­zott.

Kiemel­te: egy nem­zet csak akkor tud meg­ma­rad­ni, ha tag­ja­i­ban ben­ne él a büsz­ke­ség: „érde­mes ehhez a nem­zet­hez tartozni”.

„Nekünk magya­rok­nak bőven van okunk a büsz­ke­ség­re” – jegyez­te meg, fel­idéz­ve: ará­nya­it tekint­ve a magyar­ság adta a leg­több Nobel-díjast, s nincs még egy csa­lád, amely annyi kato­li­kus szen­tet adott vol­na, mint az Árpád-ház. 

Az, hogy a tör­té­ne­lem­ben van­nak nagy­ja­ink, meg­tar­tó erőt jelent – han­goz­tat­ta. Sem­jén Zsolt ugyan­ak­kor azt mond­ta: fon­tos az is, hogy itt és most legyen meg­tar­tó erő. Ezt jelen­tik kor­tár­sa­ink, akik saját terü­le­tü­kön vala­mi mara­dan­dót alkot­tak, „olyan érté­ket hoz­tak lét­re, ami­re mind­annyi­an büsz­kék lehe­tünk” – szö­gez­te le.

Pél­da­ként emlí­tet­te a neves magyar fes­tő­ket, ered­mé­nyes spor­to­ló­kat, továb­bá a viro­ló­gia terü­le­tét, utal­va arra, hogy Kari­kó Kata­lin kiemel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyé­re vala­mennyi magyar büsz­ke lehet. 

A minisz­ter­el­nök-helyet­tes azt mond­ta: az egy­há­za­ink, a hatá­ron túli magyar­sa hatá­ron túli magyar­ság veze­tői, a köz­tünk élő nem­ze­ti­sé­gek kép­vi­se­lői is „nagy­sze­rű dol­got tet­tek le a saját terü­le­tü­kön a nem­zet megmaradásáért”.ág veze­tői, a köz­tünk élő nem­ze­ti­sé­gek kép­vi­se­lői is „nagy­sze­rű dol­got tet­tek le a saját terü­le­tü­kön a nem­zet megmaradásáért”.

Ez mind­annyi­unk­nak büsz­ke­sé­get, meg­ma­ra­dást és remény­sé­get jelent – mond­ta az állam nevé­ben meg­kö­szön­ve Sem­jén Zsolt vala­mennyi kitün­te­tett­nek „nem­zet­meg­tar­tó szolgálatát”. 

A dél­utá­ni ren­dez­vé­nyen a minisz­ter­el­nök-helyet­tes már­ci­us 15. alkal­má­ból Áder János köz­tár­sa­sá­gi által ado­má­nyo­zott elis­me­ré­se­ket adott át 34 személyiségnek. 

Sem­jén Zsolt a Magyar Érdem­rend közép­ke­reszt a csil­lag­gal kitün­te­tést, a Magyar Érdem­rend Közép­ke­reszt­jét, a Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­jét, a Magyar Érdem­rend lovag­ke­reszt­jét, a Magyar Arany Érdem­ke­resz­tet, vala­mint a Magyar Ezüst Érdem­ke­reszt kitün­te­tést adott át. A ren­dez­vé­nyen részt vett Für­jes Zol­tán egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár és Németh Emma minisz­te­ri biz­tos. A már­ci­us 15-ei átadó­ün­nep­ség a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt maradt el.

For­rás: Kro​ni​ka​on​line​.ro