Hírek Külföldi hirek A kata­lán EP-kép­vi­se­lők men­tel­mi jogá­nak meg­vo­ná­sa ellen

A kata­lán EP-kép­vi­se­lők men­tel­mi jogá­nak meg­vo­ná­sa ellen

Az Euró­pai Par­la­ment jogi bizott­sá­gá­nak 2021. feb­ru­ár 23‑i ülé­sén spa­nyol bal­ol­da­li kép­vi­se­lők aktív köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több­sé­gi dön­tés szü­le­tett, amely­nek lénye­ge: az unió tör­vény­ho­zá­sa tűz­ze napi­rend­jé­re három kata­lán EP-kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak megvonását.

A Kata­ló­nia füg­get­len­sé­gi törek­vé­sét tűz­zel-vas­sal ellen­ző Spa­nyol­or­szág nyo­má­sá­ra az EP elnök­sé­ge sie­tett már­ci­us 8‑ára kitűz­ni a ple­ná­ris vitát és sza­va­zást Carles Puig­de­montToni Comín és Clara Pon­sa­tí men­tel­mi jogá­nak meg­vo­ná­sá­ról, hogy a mad­ri­di kor­mány kikér­hes­se és bebör­tö­nöz­hes­se őket.

Az Euró­pai Par­la­ment­nek tehát nem a három kata­lán poli­ti­kus néze­te­i­ről, meg­győ­ző­dé­sé­ről kell érték­íté­le­tet alkot­nia, hanem arról fog­nak ma dön­te­ni a 27 uni­ós tag­or­szág kép­vi­se­lői, hogy poli­ti­kai okok­ból meg­hur­col­has­sák őket. Akár 25 év bör­tön­bün­te­tés­re is szá­mít­hat­nak Spanyolországban.

Már az a tény is fel­há­bo­rí­tó, hogy egy ilyen sza­va­zás­ra sor kerül­het. Erre is rámu­tat – az egész eljá­rás tart­ha­tat­lan­sá­ga mel­lett – annak a több mint fél­száz volt EP-tag­nak az állás­fog­la­lá­sa, akik már­ci­us 5‑én kelt mani­fesz­tu­muk­ban fel­szó­lít­ják az Euró­pai Par­la­ment jelen­le­gi tag­ja­it, hogy uta­sít­sák el a poli­ti­kai disszi­den­sek kiszol­gál­ta­tá­sát üldö­ző­ik­nek. Ezt a mani­fesz­tu­mot első kör­ben 52 egy­ko­ri kép­vi­se­lő írta alá, a hét­vé­gén pedig tár­sult hoz­zá­juk volt erdé­lyi EP-kép­vi­se­lőnk, Tőkés Lász­ló, az Erdé­lyi Magyar Nem­ze­ti Tanács elnö­ke is.

Tőkés Lász­ló, az Erdé­lyi Magyar Nem­ze­ti Tanács elnö­ke sajtóirodája

For­rás: sze​kely​fold​.ma.