Hírek Magyarországi hírek A Kár­pá­tia zene­kar Wass Albert máig ható sza­va­i­val emlé­ke­zik Trianonra

A Kár­pá­tia zene­kar Wass Albert máig ható sza­va­i­val emlé­ke­zik Trianonra

“A Tri­a­no­ni béke­kö­tés osto­ba, és igaz­ság­ta­lan, és fele­lőt­len pont­jai, hon­fi­tár­sa­im, nem csak ben­nün­ket súj­tot­tak, bár ben­nün­ket súj­tot­tak leg­job­ban. És ha vala­ki­nek van jus­sa erről beszél­ni, az én vagyok, mert én ennek a súlya alatt nőt­tem ember­ré. Ugyan­az az osto­ba, fél­re­ve­ze­tő és hamis poli­ti­kai irány­zat, amely ben­nün­ket tönk­re­tett, ugyan­úgy tönk­re­tet­te ma az egész vilá­got. A külön véle­mény sza­bad egyé­ni­ség joga. Az egy­ség meg­ta­lá­lá­sa pedig az egyén fegyel­me­zett­sé­gé­nek a tör­vé­nye. Legyünk tehát olyan magya­rok, akik mél­tók vagyunk a magyar tör­té­nel­mi múlt­ra. Nem csak szel­lem­ben erő­sek, de lélek­ben is. Nem csak spor­tok­ban kivá­ló­ak, de szel­le­mi és lel­ki fegye­lem­ben is legyünk egy aka­rat és egy cél. És biz­tos vagyok abban, mint ahogy önök is biz­to­sak abban, ha mélyen a lel­ki­is­me­re­tük­be néz­nek, hogy­ha mi magya­rok egy­szer össze­fo­gunk itt a sza­bad vilá­gon, nin­csen a pokol­nak az a hatal­ma, ame­lyik meg­bir­kóz­ha­tik velünk. Ha ezt meg tud­juk érte­ni, s ezen az úton el tudunk­in­dul­ni, már­is egy nagy lépés­sel előbb­re vagyunk mindenkinél.”

Wass Albert

For­rás: magyar​nem​zet​.hu