Hírek Elszakított területi hirek A kár­pát­al­jai magyar gye­re­kek meg­emelt össze­gű támo­ga­tást kapnak

A kár­pát­al­jai magyar gye­re­kek meg­emelt össze­gű támo­ga­tást kapnak

Janu­ár­ban a kár­pát­al­jai magyar óvo­dá­sok, isko­lá­sok és egye­te­mis­ták meg­emelt össze­gű okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tást kap­nak – jelen­tet­te be közös­sé­gi olda­lá­ra fel­töl­tött vide­ó­já­ban Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős államtitkára.

A kárpátaljai magyar gyerekek megemelt összegű támogatást kapnak

Átala­kít­ják a Szü­lő­föl­dön magya­rul programot

Az állam­tit­kár fel­idéz­te: a nem­zet­po­li­ti­ka egyik leg­át­fo­góbb, több évti­ze­de műkö­dő támo­ga­tá­si prog­ram­ja a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram (köz­is­mert nevén okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás), amellyel a magyar kor­mány 2003 óta mond köszö­ne­tet azok­nak a kül­ho­ni magyar csa­lá­dok­nak, akik gyer­me­kü­ket magyar okta­tá­si intéz­mény­be írat­ják. Potá­pi Árpád János kiemelte: 

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök kez­de­mé­nye­zé­sé­re a prog­ra­mot átala­kít­ják, a kere­té­ben nyúj­tott támo­ga­tást pedig megtöbbszörözik. 

Hang­sú­lyoz­ta: „első intéz­ke­dés­ként az orosz – ukrán hábo­rú nega­tív hatá­sa­it elszen­ve­dő, de szí­vó­san kitar­tó kár­pát­al­jai magyar csa­lá­do­kat sze­ret­nénk kiemel­ten támo­gat­ni, ezért a kár­pát­al­jai magyar óvo­dá­sok, isko­lá­sok és egye­te­mis­ták még ez év janu­ár­já­ban egy­sze­ri, meg­emelt támo­ga­tás­ban része­sül­nek, mely­nek össze­ge brut­tó száz­ezer forint, az eddig nyúj­tott támo­ga­tás több mint háromszorosa.”

„Tovább­ra is úgy vél­jük, hogy az anya­nyel­vi okta­tás a nem­ze­ti közös­ség meg­ma­ra­dá­sá­nak egyik leg­fon­to­sabb pil­lé­re” – hang­sú­lyoz­ta az állam­tit­kár. Fotó: Mir­kó István

Potá­pi Árpád János hangsúlyozta:

„Tovább­ra is úgy vél­jük, hogy az anya­nyel­vi okta­tás a nem­ze­ti közös­ség meg­ma­ra­dá­sá­nak egyik leg­fon­to­sabb pil­lé­re. Bízunk abban, hogy Ukraj­na a nem­zet­kö­zi köte­le­zett­ség­vál­la­lá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en mielőbb hely­re­ál­lít­ja a kár­pát­al­jai magyar­ság okta­tá­si és nyel­vi jogait.”

Az állam­tit­kár kiemelte:

„Az elhú­zó­dó hábo­rús hóna­pok után sem feled­ke­zünk meg azok­ról, akik kitar­ta­nak és helyt­áll­nak. Mert a magyar össze­tar­tó és gon­dos­ko­dó nemzet!”

For­rás: magy​a​ra​nem​zet​.hu