Hírek Elszakított területi hirek A Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­se két per­ces videóban

A Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­se két per­ces videóban

Verő­fé­nyes nap­sü­tés­ben zaj­lott az idei sza­bad­té­ri étel­szen­te­lés Csík­sze­re­dá­ban, amely már hagyo­mánnyá vált a har­gi­tai megye­szék­he­lyen. Rövid vide­ó­össze­fog­la­lónk az egy­há­zi szer­tar­tás 2024-es kiadásáról. 

Ahogy azt már meg­szok­hat­tuk, ren­de­zett sorok­ban, fegyel­me­ze­tet­ten áll­tak a szé­ke­lyek a csík­sze­re­dai ételszentelésen.

Talán még az idő­sek sem emlé­kez­nek ilyen eny­he idő­já­rás­ra hús­vét­kor: ezút­tal sem fagy, sem eső, sem pedig hava­zás, de még egy kósza fel­hő sem árnyé­kol­ta be a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb sza­bad­té­ri étel­szen­te­lé­sét Csíkszeredában. 

Bár a nyá­ri idő­szá­mí­tás­ra való átál­lás miatt gya­kor­la­ti­lag egy órá­val koráb­ban kez­dő­dött, a rész­vé­tel egy­ál­ta­lán nem csap­pant meg az elő­ző évek­hez képest a már hagyo­má­nyos­nak szá­mí­tó csík­sze­re­dai ételszentelésen.

A hívek már reg­gel nyolc óra előtt elfog­lal­ták a helyü­ket a Sza­bad­ság téren, és ahogy az len­ni szo­kott: ünnep­lő­ben vagy épp ünne­pi vise­le­tek­ben, sorok­ba ren­de­ződ­ve, fegyel­me­zet­ten vet­tek részt az ünne­pi szer­tar­tá­son, ame­lyet Tamás József, nyu­gal­ma­zott segéd­püs­pök celebrált.

Az ünne­pi beve­ze­tőt és éne­ke­ket köve­tő­en a csík­sze­re­dai pap­ság szen­tel­te meg a kosa­rak­ban hozott éte­le­ket, végig­jár­va a hívek sorai között, min­den­ki kosa­rá­hoz eljut­va. Az ünne­pi szer­tar­tás a magyar és a szé­kely him­nu­szok elének­lé­sé­vel zárult, majd a hívek haza­tér­tek otthonaikba.

For­rás: sze​kely​hon​.ro