Hírek Elszakított területi hirek A Kár­pát-meden­ce jövő­je miatt közös érde­künk a jár­vány legyőzése

A Kár­pát-meden­ce jövő­je miatt közös érde­künk a jár­vány legyőzése

Magyar Nem­zet­Kö­zös magyar jövő csak akkor van, hogy­ha a jár­ványt legyőz­zük a Vaj­da­ság­ban, Magyar­or­szá­gon, Erdély­ben, Kár­pát­al­ján, a Fel­vi­dé­ken, Mura­vi­dé­ken és Hor­vát­or­szág­ban is – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra Zen­tán szombaton.

A magyar kor­mány poli­ti­ká­já­nak és a hatá­ron túli szer­ve­ze­tek­nek köszön­he­tő­en olyan erős közös­sé­gek jöt­tek lét­re a Kár­pát-meden­cé­ben, ame­lyek a világ­jár­vány elle­né­re is meg tud­tak erő­söd­ni, és így meg­erő­söd­ve kerül­nek ki ebből az idő­szak­ból – mond­ta Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra Zen­tán, a Magya­rok kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram Kár­pát-meden­cei búza­szen­te­lő ünnepségén.

Potá­pi Árpád János arra kér­te a hatá­ron túli magya­ro­kat is, hogy regiszt­rál­ja­nak és vegyék fel az oltást
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A búza­szen­te­lés és a Magya­rok kenye­re prog­ram kap­csán Potá­pi kiemel­te: a kenyér fon­tos jel­kép a magya­rok szá­má­ra. – Azt kívá­nom, hogy ez a szim­bó­lum min­dig legyen jelen az éle­tünk­ben, és neki köszön­he­tő­en beszél­hes­sünk közös magyar jövőről.

Közös magyar jövő viszont csak akkor van, hogy­ha a jár­ványt legyőz­zük itt a Vaj­da­ság­ban, Magyar­or­szá­gon, Erdély­ben, Kár­pát­al­ján, a Fel­vi­dé­ken, Mura­vi­dé­ken és Hor­vát­or­szág­ban is, ezért is kérek min­den­kit, hogy regiszt­rál­jon, utá­na vegye fel az oltást annak érde­ké­ben, hogy a csa­lád­ta­gok újra tud­ja­nak talál­koz­ni egy­más­sal – hang­sú­lyoz­ta az államtitkár.

Potá­pi Árpád János kitért arra is, hogy a közös ünne­pek és hagyo­má­nyok külön­böz­te­tik meg a magya­ro­kat a kör­nye­ző népek­től, és ezek sorá­ba került be egy évti­ze­de a Magya­rok kenye­re prog­ram is, amely Magyar­or­szá­gon indult, de hama­ro­san csat­la­ko­zott hoz­zá a diasz­pó­ra magyar­sá­ga is.

Fre­mond Árpád, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség (VMSZ) alel­nö­ke beszé­dé­ben kitért arra, hogy száz évvel ezelőtt, ami­kor kije­löl­ték Magyar­or­szág új hatá­ra­it, sen­ki nem gon­dol­ta vol­na, hogy száz évvel később eze­ken a terü­le­te­ken élnek majd még magya­rok. – Mi azon­ban száz év után is itt vagyunk, és együtt ünne­pe­lünk. Mi ez, ha nem egy óri­á­si siker­tör­té­net? – fogal­ma­zott. Fre­mond Árpád arra is rámu­ta­tott: abba, hogy a magyar­ság meg tudott marad­ni a déli vége­ken, a gaz­da­tár­sa­da­lom­nak óri­á­si sze­re­pe volt és van.

– Örü­lünk annak, hogy a magyar kor­mány – külö­nö­sen az elmúlt tíz évben – rend­kí­vü­li figyel­met for­dít a hatá­ron túli magyar­ság­ra. Nem győz­zük elég­szer meg­kö­szön­ni azt, amit értünk, hatá­ron túli magya­ro­kért tett, tesz, és ten­ni fog, bízunk ben­ne a jövő­ben is – emel­te ki a VMSZ alelnöke.

A keresz­tény egy­há­zak kép­vi­se­lői közö­sen szen­tel­ték meg az idei búzát annak érde­ké­ben, hogy bő ter­més­re lehes­sen szá­mí­ta­ni az idei esz­ten­dő­ben is.

For­rás: Magyar Nemzet