Hírek Vélemények/Publicisztikák A káosz aNATOmiája

A káosz aNATOmiája

Hogy mi is a NATO, azt egy nagyon bizarr tör­té­nel­mi pil­la­nat­ban éltem át olyan lét­mély­sé­ge­kig, ame­lye­ket való­ban csak olyan sors­ener­gi­ák tud­nak meg­mu­tat­ni, ame­lyek akkor, ott, abban a bizarr pil­la­nat­ban vál­tak iga­zán láthatóvá

Az tör­tént, hogy vala­mi­kor 2001. szep­tem­ber végén a magyar par­la­ment hozott egy olyan dön­tést, hogy a ter­ro­riz­mus elle­ni „világ­há­bo­rú” ered­mé­nyes meg­ví­vá­sa érde­ké­ben Magyar­or­szág egész lég­te­rét, akár­csak föld­te­rü­le­tét is tel­je­sen sza­bad­dá teszi a NATO szá­má­ra, vagy­is hogy átme­ne­ti­leg fel­füg­gesz­ti szu­ve­re­ni­tá­sát, hisz az Ame­ri­ka elle­ni szep­tem­ber 11‑i táma­dás a NATO 5. cik­ke­lye alap­ján vala­mennyi NATO-orszá­got, így ben­ne Magyar­or­szá­got is érte.

A vitá­ban fel­szó­la­lók tel­je­sen egyet­ér­tet­tek min­den­ben, így a dön­tés akár egy­han­gú is lehe­tett vol­na, csak azért nem lett még­sem az, mert Csur­ka Ist­ván párt­ja, a MIÉP is kép­vi­sel­ve volt akkor a par­la­ment­ben, és neki és párt­já­nak ezzel éppen ellen­té­tes véle­mé­nye volt.

Ma már evi­den­cia, amit per­sze akkor is sejt­het­tük, hogy szep­tem­ber 11. való­já­ban a biro­dal­mi mély­ál­lam akci­ó­ja volt, ürügy a hábo­rú­ra, és az erről szó­ló „hiva­ta­los jelen­tés” ugyan­olyan hazug­sá­gok­ra épült, mint aztán később az Afga­nisz­tán és Irak meg­szál­lá­sá­nak alap­ját jelen­tő „bizo­nyí­té­kok”. Ám ami miatt elő­hoz­tam ezt a tör­té­ne­tet, az ennek a vég­te­le­nül hazug és hamis szín­já­ték­nak egy olyan ele­me, amit a magyar nép­nyelv úgy fogal­maz meg, hogy „és még­is mozog a Freud”, ami Freud­nak arra a gon­do­la­tá­ra utal, misze­rint a nyelv­bot­lá­sok mögött min­dig vala­mi­lyen elrej­te­ni kívánt lényeg „kitö­ré­si kísér­le­tét” kell látnunk.

Az tör­tént tehát, hogy az akkor éppen ellen­zék­ben lévő volt kül­ügy­mi­nisz­ter éppen erre a bizo­nyos 5. cik­kely­re akart hivat­koz­ni, tehát hogy a NATO alap­ját képe­ző Washing­to­ni Szer­ző­dés, ám egy kis „nyelv­bot­lás” miatt ez a mon­dat végül úgy hang­zott, hogy Var­sói Szer­ző­dés, ami, mint tud­juk, „nem egé­szen ugyan­az”. Olyan halá­los csen­det, mint ami ezt a freu­di elszó­lást követ­te, én még soha nem hal­lot­tam, és ebben a halá­los csend­ben min­den­ki az ülés­te­rem­ben ugyan­azt gon­dol­ta. Hogy végül is oly mind­egy, hogy Var­sói vagy Washing­to­ni Szer­ző­dés, hisz az is mind­egy, hogy éppen ki az aktuá­lis biro­da­lom, mert a mi dol­gunk úgy­is min­dig ugyan­az, az enge­del­mes és lel­kes kiszol­gá­lá­sa minden­nek, ami a biro­da­lom óhaja.

A NATO, amit hiva­ta­los indok­lás sze­rint kato­nai „védel­mi” szer­ve­zet­ként hoz­tak lét­re 1949-ben Washing­ton­ban, való­já­ban a glo­bá­lis biro­dal­mi had­erő „Euró­pá­ba cso­ma­golt” fegy­ve­re. Az euró­pai orszá­go­kat csak azért készí­tet­ték be „bio­dísz­let­ként” a NATO lát­vány­tech­ni­ká­já­ba, mert min­den­kép­pen iga­zol­ni kel­lett, hogy Nyu­gat-Euró­­pa egy­sé­ge­sen kiáll a szov­jet fenye­ge­tés­sel szem­ben. Akko­ri­ban az volt a magya­rá­zó ideo­ló­gia, hogy erre azért van szük­ség, hogy így véd­jék meg a „sza­bad népek nagy csa­lád­ját”, ami­re egyéb­ként az imént emlí­tett volt kül­ügy­mi­nisz­ter is hivat­ko­zott. A rend ked­vé­ért tegyük hoz­zá, a Var­sói Szer­ző­dés csak 1955-ben jött létre.

A biro­dal­mi magya­rá­zó, ideo­ló­gi­ai rész­leg per­sze kicsit nehéz hely­zet­be került, ami­kor hipp-hopp össze­om­lott a Szov­jet­unió, még pedig elég gya­nús körül­mé­nyek között, egy „kihú­zom, leereszt, elte­szem” logi­ká­jú pro­jekt kere­té­ben. És ráadá­sul nem­csak a Szov­jet­unió omlott össze, hanem ennek a nyo­mán az egész tábor, sőt a tábor orszá­gai mind NATO-tagok let­tek, az „új” Orosz­or­szág egy dege­ne­rált, kró­ni­kus alko­ho­lis­ta elnök kész­sé­ges asszisz­ten­ci­á­ja mel­lett a kor­lát­lan biro­dal­mi kifosz­tás tehe­tet­le­nül ver­gő­dő tár­gyá­vá vált. Ám néhány év múl­va kide­rült, hogy miért is kel­lett még­is­csak ugrás­ra készen tar­ta­ni a glo­bá­lis biro­dal­mi ütő­erőt. A meg­alá­zott és szét­dúlt Orosz­or­szág­ban olyan immunreak­ciók ébred­tek, ame­lyek leg­alább is mér­sé­kel­ni sze­ret­ték vol­na a kifosz­tás brutalitását.

A tör­té­net ettől kezd­ve for­dult tra­gi­ko­mé­di­á­ba, mert a glo­bá­lis véle­mény­ha­tal­mi fegy­ver­ként működ­te­tett média egyet­len pil­la­nat alatt bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy Orosz­or­szág mér­he­tet­len agresszi­vi­tá­sa még annál is nagyobb veszély, mint ami­lyet a Szov­jet­unió jelentett.

Az Ukraj­ná­ban vég­re­haj­tott, alig lep­le­zett biro­dal­mi inter­ven­ció, és Ukraj­na NATO-tag­sá­gá­nak kilá­tás­ba helye­zé­se aztán menet­rend­sze­rű­en vit­te és viszi ma is az egy­re veszé­lye­sebb káosz felé a tér­sé­get, és las­san most már egész Euró­pát. A NATO tehát való­já­ban a prog­ra­mo­zott káosz nyolc­va­nas évek ele­jén meg­fo­gal­ma­zott dest­ruk­tív stra­té­gi­á­já­nak csúcs­fegy­ve­ré­vé ala­kult át, pon­to­sab­ban most vált vilá­gos­sá, hogy min­dig is ez volt. És ennek van egy olyan glo­bá­lis hata­lom­tek­to­ni­kai oka, amit már a 19. szá­zad első geo­po­li­ti­kai elmé­le­tei meg­fo­gal­maz­tak. E fel­is­me­rés lénye­ge az, hogy a „világ szí­ve”, ahogy ők nevez­ték, a Heart­land Eur­ázsia észa­ki har­ma­da, vagy­is az a tér­ség, ahol Orosz­or­szág és rész­ben Kína fekszik.

Aki tar­tó­san világ­bi­ro­da­lom akar len­ni, annak vagy „ősho­nos­nak” kell itt len­nie, vagy ha nem „ide­va­ló­si”, akkor meg kell terem­te­nie a tér­ség átfo­gó ellen­őr­zé­sé­nek stra­té­gi­ai fel­té­te­le­it. És mivel az ame­ri­kai biro­da­lom itt nem annyi­ra „ősho­nos”, így csak ez az utób­bi lehe­tő­ség marad szá­má­ra világ­bi­ro­dal­mi lété­nek meg­ala­po­zá­sá­hoz. Ám az utób­bi évti­ze­dek azt lát­sza­nak iga­zol­ni, hogy ezt most már csak egy­re gát­lás­ta­la­nabb, az egész vilá­got a káosz­ba taszí­tó, dest­ruk­tív stra­té­gi­ák­kal képes biz­to­sí­ta­ni. Hogy mennyi­re koc­ká­za­tos is lehet szá­má­ra mind­ez, az abban mutat­ko­zik meg a leg­drá­ma­ibb módon, hogy ezzel szin­te rákény­sze­rí­ti a két „ősho­nos” biro­dal­mat, Kínát és Orosz­or­szá­got, hogy min­den eddi­gi­nél szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dé­sük­kel pró­bál­ják ellen­sú­lyoz­ni az ago­ni­zá­ló ame­ri­kai biro­da­lom rom­bo­ló energiáit. 

Bogár Lász­ló közgazdász 

For­rás: magyar​hir​lap​.hu