Hírek Elszakított területi hirek A júni­us 30‑i álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát szor­gal­maz­zák az úzvöl­gyi katonatemetőben

A júni­us 30‑i álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát szor­gal­maz­zák az úzvöl­gyi katonatemetőben

Az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő júni­us 30‑i álla­po­tá­nak a hely­re­ál­lí­tá­sát szor­gal­maz­za, és a szom­ba­ti újabb kereszt­ál­lí­tás elkö­ve­tő­i­nek a fele­lős­ség­re voná­sát kéri Har­gi­ta megye és Csík­szent­már­ton önkormányzata.

Erről Bor­boly Csa­ba tanács­el­nök és Bir­ta­lan Sán­dor, Csík­szent­már­ton pol­gár­mes­te­re szá­molt be hét­főn saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Csík­sze­re­dá­ban. Elhang­zott, hogy a teme­tő júni­us 30‑i álla­po­tát tekin­tik a „0. kilo­mé­ter­kő­nek”, amely­hez vissza kell tér­ni, mivel ekkor már el vol­tak távo­lít­va a tör­vény­te­len beton­ke­resz­tek, és még nem vol­tak kihe­lyez­ve az újabb fake­resz­tek. „Ha innen indu­lunk ki, akkor béke és csend lesz” – fogal­ma­zott Bor­boly Csa­ba, hoz­zá­té­ve, hogy júni­us 30-án kezd­tek el tár­gyal­ni a román védel­mi tár­ca és Bákó megye kép­vi­se­lő­i­vel is az úzvöl­gyi hely­zet rendezéséről.

Hang­sú­lyoz­ta: szom­ba­ton bűn­cse­lek­mény tör­tént a kato­na­te­me­tő­ben, ehhez a román rend­vé­del­mi szer­vek passzí­van asszisz­tál­tak, miköz­ben a lakos­ság jog­gal vár­ta el, hogy tegyék a dol­gu­kat és ele­jét vegyék a tör­vény­te­len­ség­nek. Az elkö­ve­tő­ket fele­lős­ség­re kell von­ni, mert több pon­ton is tör­vényt sér­tet­tek, „pél­da­ér­té­kű bün­te­tést” kell kiszab­ni rájuk, külön­ben az a gya­kor­lat ala­kul­hat ki, hogy az úzvöl­gyi teme­tő­ben bár­mit meg lehet ten­ni – mondta.

Bor­boly Csa­ba rámu­ta­tott, hogy a hadi­sí­rok gon­do­zá­sá­ért fele­lős román ható­ság (ONCE) 2019-ben már tisz­táz­ta, hogy a fake­resz­te­ket fel­ál­lí­tó Nem­zet Útja (Calea Nea­mu­lui) veze­tő­je, Mihai Tir­no­ve­anu által emlí­tett 150 román kato­na nem az úzvöl­gyi teme­tő­ben nyug­szik. Ha az ille­té­kes ható­ság meg­erő­sí­ti, hogy van román elesett a teme­tő­ben, fel­ke­rül a neve a töb­bi­e­ké közé – mond­ta, fel­kér­ve az ONCE‑t, hogy tisz­táz­za a kérdést.

Meg­erő­sí­tet­te koráb­bi állás­pont­ját, misze­rint a teme­tő­ben min­den nem­zet itt nyug­vó kato­ná­i­nak kell legyen emlékhelye.

Bir­ta­lan Sán­dor, Csík­szent­már­ton pol­gár­mes­te­re elmond­ta: a köz­ség lakói fáj­lal­ják, hogy a hely­zet koráb­bi ren­de­ző­dé­se után egye­sek újra a hősök sír­jai felett „vesze­ked­nek”. Elmond­ta: a beton­ke­resz­tek júni­us 29‑i eltá­vo­lí­tá­sa után úgy tekin­tet­ték, hely­re­állt a tör­vé­nyes rend, és a más­na­pi tár­gya­lá­son meg­ál­la­pod­tak, hogy vala­mennyi érin­tett fél szá­má­ra kielé­gí­tő meg­ol­dást talál­nak a lezá­rás­hoz. „Nagyon saj­nál­juk, hogy ezt meg­sza­kí­tot­ta a szom­ba­ti akció” – mondta.

Fel­idéz­te, hogy a kato­na­te­me­tő 1917-től lett kiala­kít­va, és a ren­del­ke­zés­re álló for­rá­sok sze­rint nagy­részt a tér­ség­ben az első világ­há­bo­rú­ban elesett magyar kato­ná­kat, míg kisebb szám­ban az oszt­rák-magyar had­se­reg más nem­ze­ti­sé­gű kato­ná­it, illet­ve a német és az orosz had­se­reg kato­ná­it helyez­ték ott vég­ső nyugalomra.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Haj­dú Gábor, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je rámu­ta­tott: a rend­vé­del­mi szer­vek­nek köz­be kel­lett vol­na lép­ni szom­ba­ton, hiszen tör­vény­te­len­ség tör­tént. A Calea Nea­mu­lui hívei „bru­tá­lis módon avat­koz­tak be” egy hadi­te­me­tő­be, és a nem­zet­kö­zi elő­írá­sok sze­rint ez ille­gá­lis, füg­get­le­nül attól, hogy milyen nem­ze­ti­sé­gű hősök­ről van szó – muta­tott rá.

Elhang­zott: folyik az egyez­te­tés a jogá­szok­kal, mely után meg­te­szik a szük­sé­ges jogi lépé­se­ket a rend hely­re­ál­lí­tá­sa, az elkö­ve­tők fele­lős­ség­re voná­sa érde­ké­ben. A csend­őr­sé­get arra kérik, hogy segít­sen az elkö­ve­tők azonosításában.

A Calea Nea­mu­lui román szer­ve­zet hívei szom­ba­ton 150 fake­resz­tet állí­tot­tak fel a nem­zet­kö­zi kato­na­te­me­tő­ben a júni­us 29-én eltá­vo­lí­tott beton­ke­resz­tek helyé­be. A román nem­ze­ti szí­nű sza­lag­gal átkö­tött kisebb keresz­tek mel­lé egy nagyob­bat és egy zász­ló­ru­dat is kihe­lyez­tek, utób­bin a román zász­ló­val. Veze­tő­jük, Mihai Tir­no­ve­anu beje­len­tet­te, hogy a héten a román védel­mi minisz­té­ri­um­mal is tár­gyal az így kiala­kí­tott „román par­cel­la” hiva­ta­los­sá tételéről.

For­rás: demok​ra​ta​.hu