Hírek Külföldi hirek A Judi­ci­al Watch kere­se­tet nyúj­tott be az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ellen Magyar­or­szág miatt

A Judi­ci­al Watch kere­se­tet nyúj­tott be az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ellen Magyar­or­szág miatt

A minisz­té­ri­um nem tett ele­get a vízum­men­tes­sé­gi prog­ram Magyar­or­szág­ra vonat­ko­zó szi­go­rí­tá­sá­val kap­cso­la­tos adatigénylésüknek.

Washington public buildings

A Judi­ci­al Watch non­pro­fit jog­vé­dő szer­ve­zet 2023. októ­ber 19-én köz­le­mény­ben beje­len­tet­te, hogy kere­se­tet nyúj­tott be az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ellen, miu­tán az nem tett ele­get a vízum­men­tes­sé­gi prog­ram Magyar­or­szág­ra vonat­ko­zó szi­go­rí­tá­sá­val kap­cso­la­tos adat­igény­lé­sük­nek, ezzel meg­sér­tet­te az infor­má­ci­ós sza­bad­ság­ról szó­ló tör­vényt – olvas­ha­tó a Judi­ci­al Watch oldalán.

2023. augusz­tus 1‑jén a Reu­ters arról szá­molt be, hogy

Az Egye­sült Álla­mok ked­den kor­lá­to­zá­so­kat veze­tett be a magyar útle­vél­lel ren­del­ke­zők­re vonat­ko­zó­an a vízum­men­tes­sé­gi prog­ram kere­té­ben … A két kor­mány közöt­ti kap­cso­la­to­kat az utób­bi idő­ben meg­ter­hel­te, hogy Buda­pest elha­lasz­tot­ta a Svéd­or­szág NATO-csat­la­ko­zá­sá­ról szó­ló par­la­men­ti sza­va­zást, és Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök naci­o­na­lis­ta kor­má­nya kor­lá­toz­ta az LMBTQ-jogokat.”

A kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um „sebez­he­tő­ség­re” hivat­koz­va – ami­ért Magyar­or­szág „közel egy­mil­lió ember­nek” adott állam­pol­gár­sá­got a 2011 és 2020 közöt­ti kilenc­éves idő­szak­ban – a követ­ke­ző­ket közöl­te honlapján:

„A mai napon érte­sí­tet­tük Magyar­or­szág kor­má­nyát, hogy a magyar útle­vél­lel ren­del­ke­zők uta­zá­sá­ra vonat­ko­zó elekt­ro­ni­kus uta­zá­si enge­dé­lye­zé­si rend­szer (ESTA) érvé­nyes­sé­gi ide­je két évről egy évre csök­ken. Emel­lett a magyar útle­vél­lel ren­del­ke­zők ESTA-jának érvé­nyes­sé­ge egy­sze­ri hasz­ná­lat­ra korlátozódik.”

„A Biden-kor­mány­za­tot veze­tő bal­ol­da­li­ak azért akar­ják meg­bün­tet­ni Magyar­or­szá­got, mert gyű­lö­lik Orbán Vik­tort, Magyar­or­szág kon­zer­va­tív miniszterelnökét” 

– mond­ta Tom Fit­ton, a Judi­ci­al Watch elnöke.

 „És miköz­ben meg­pró­bál­ják meg­fé­lem­lí­te­ni Magyar­or­szá­got a beván­dor­lás miatt, a Biden-kor­mány­zat tovább­ra is enge­dé­lye­zi, hogy ille­gá­lis beván­dor­lók mil­li­ói aka­dály­ta­la­nul jöhes­se­nek az Egye­sült Államokba.”

For­rás: man​di​ner​.hu