Hírek Vélemények/Publicisztikák A jog­ál­la­mi­ság nyomában

A jog­ál­la­mi­ság nyomában

Aki az igaz­sá­got kere­si, végül bün­te­tést nyer ? 

„Mert nincs meg a kincs, mire vágy­tam,
A kincs, ami­ért porig égtem.”
(Kosz­to­lá­nyi Dezső: Bol­dog szo­mo­rú dal)

Miköz­ben a világ leg­több álla­mi veze­tő­je a koro­na­ví­rus-jár­vány máso­dik hul­lá­má­nak keze­lé­sén, orszá­guk műkö­dő­ké­pes­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sán dol­go­zik, az Euró­pai Bizott­ság újra a jog­ál­la­mi­ság nemes, ám fino­man fogal­maz­va is naiv esz­mé­jé­vel van elfog­lal­va. A Tim­mer­mans vonat­ko­zó port­fó­li­ó­ját „érté­kek és átlát­ha­tó­ság” címen átve­vő Věra Jou­ro­vá Magyar­or­szág kap­csán „beteg demok­rá­ci­á­ról” beszél, éppen akkor, ami­kor a tes­tü­let gőz­erő­vel írja a min­den EU‑s tag­ál­lam­ra kiter­je­dő jog­ál­la­mi­sá­gi országjelentéseket.

A doku­men­tu­mo­kat elvi­leg a mai nap hoz­zák nyil­vá­nos­ság­ra (vagy egyes hírek sze­rint kitol­ják jövő hét­fő­re) – és bizo­nyos vagyok ben­ne, hogy nem annyi­ra a kor­rekt­ség és a part­ner­ség jegyé­ben. Az éves jelen­té­sek ötle­tét még tavaly for­ma­li­zál­ta a bizott­ság – per­sze szá­mos hason­ló ter­vet köve­tő­en –, a hiva­ta­los indo­ko­lás sze­rint „e mecha­niz­mus kere­té­ben az Euró­pai Bizott­ság éven­te meg­vizs­gál­ja a jog­ál­la­mi­ság hely­ze­tét a tag­ál­la­mok­ban. A jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­mus a meg­elő­zést fog­ja szol­gál­ni. Cél­ja az lesz, hogy elmé­lyít­se a pár­be­szé­det és az együtt gon­dol­ko­dást a jog­ál­la­mi­ság­gal kapcsolatban.”

Bár lát­tunk már az uni­ó­ban kutyán nad­rá­got, ez a „vizs­gá­lat” elvi­leg nem bír jogi kon­zek­ven­ci­ák­kal, nincs szer­ző­dé­ses alap­ja, iga­zá­ból a bizott­ság a maga szer­ve­ze­ti és műkö­dé­si sza­bály­za­tát tol­dot­ta meg egy újabb eljá­rás­sal. Per­sze afe­lől két­sé­günk nem lehet, hogy kivá­ló hivat­ko­zá­si ala­pul fog szol­gál­ni a libe­rá­lis demok­rá­cia mel­lett elkö­te­le­zett eurok­ra­ták­nak a jövő­ben, ha már való­di tét­tel bíró jogi pro­ce­dú­rák­ban akar­nak veg­zál­ni egyes tagállamokat.

És mivel a lopa­ko­dó uni­ós jog­al­ko­tás­nak és hatás­kör­el­vo­nás­nak való­ban bevált esz­kö­ze az ilyen „soft law”, azaz „puha” jogi doku­men­tu­mok­ra tör­té­nő muto­ga­tás, azok legi­ti­má­ló ere­jé­nek ret­ros­pek­tív fel­na­gyí­tá­sa, a jelen­tés nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la előtt nem árt pár dol­got még egy­szer tisz­táz­ni. Leg­elő­ször is azt, amit már sokan és sok­szor leír­tak és elmond­tak, jól­le­het nem talált értő fülek­re Brüsszel­ben: a „jog­ál­la­mi­ság” mint nor­ma­tív, azaz meg­ha­tá­ro­zott, egzakt defi­ní­ci­ó­val – ezál­tal szá­mon­kér­he­tő­ség­gel – ren­del­ke­ző jogi kate­gó­ria egy­sze­rű­en nem létezik.

Az leg­fel­jebb egy elv, egy tág és homá­lyo­san körül­ír­ha­tó kate­gó­ria, amely­nek egyes ele­me­it sze­man­ti­ka­i­lag ki tud­juk fejez­ni (sza­bad­ság, egyen­lő­ség stb.), de ezen ele­mek meg­ha­tá­ro­zá­sa is erő­sen világ­né­zet- és kultúrafüggő.

Mi sem mutat­ja job­ban a jog­ál­la­mi­ság tex­tú­rá­já­nak kép­lé­keny mivol­tát, mint angol meg­fe­le­lő­jé­nek (rule of law) tör­té­ne­ti ere­de­te. A kife­je­zés modern „újra­fel­fe­de­zé­se” ugyan­is a brit jogi hagyo­mány­hoz, a (XIX. szá­za­di érte­lem­ben vett) libe­rá­lis jogász­hoz, Albert Venn Dicey-hoz köt­he­tő, aki egyik taná­rá­nak hatá­sá­ra ültet­te át az angol­ba Arisz­to­te­lész nom­ar­chia (értsd: sza­bá­lyok ural­ma vagy ere­de­te) téte­lét, de már mint kife­je­zet­ten és jel­lem­ző­en korá­nak Brit Biro­dal­má­ra igaz jogi ren­de­ző­el­vet. Nem hiá­ba nem vet­ték át kon­cep­ci­ó­ját a kon­ti­nen­sen, és ala­kult ki német nyelv­te­rü­le­ten a Rechtss­ta­at vagy fran­ko­fón körök­ben a cons­ti­tut­ion­nal­is­me koncepciója.

De nem csak a kife­je­zés elté­rő nyel­vi (és elmé­le­ti) meg­ala­po­zá­sa ad ala­pot annak meg­fog­ha­tat­lan­sá­gá­ra. Bár­mennyi­re is hason­lók a gyö­ke­rei az egyes euró­pai állam- és tár­sa­da­lom­szer­ve­ze­tek­nek (zsi­dó-keresz­tyén hagyo­mány, ógö­rög filo­zó­fia, római jog), még mai, poszt­mo­dern korunk­ban is kéz­zel­fog­ha­tó az alkot­má­nyos jog­rend­sze­rek külön­bö­ző­sé­ge Lissza­bon­tól Rigá­ig, Stock­holm­tól Budapestig.

Van olyan tag­ál­lam, ahol nincs elkü­lö­nült alkot­mány­bí­ró­ság (Svéd­or­szág vagy Hol­lan­dia), van, ahol az igaz­ság­szol­gál­ta­tás igaz­ga­tá­sa a kor­mány fel­ügye­le­te alatt áll (pél­dá­ul Fran­cia­or­szág), de olyan hely is van, ahol a bírák szá­má­ra nem til­tott a párt­tag­ság (pél­dá­ul Német­or­szág) – hogy a válasz­tá­si rend­sze­rek vagy a média- és hír­köz­lé­si ható­sá­gok műkö­dé­sé­nek sok­szí­nű sza­bá­lyo­zá­sá­ra ne is tér­jünk ki.

Mert ugye az Euró­pai Unió egyik fő elve a sok­szí­nű­ség és annak tisz­te­let­ben tar­tá­sa. Lát­ha­tó azon­ban akár a Len­gyel- vagy Magyar­or­szág ellen folyó „hetes cik­ke­lyes” eljá­rá­sok­ból, akár a bizott­ság fen­tebb emlí­tett ter­ve­i­ből, hogy ezt a sok­szí­nű­sé­get az eurok­ra­ta zsá­ner­dra­ma­tur­gia nem iga­zán tisz­te­li. Azt állít­ják, hogy igen­is léte­zik egy uni­ver­zá­lis jog­ál­la­mi­ság-foga­lom, egy jogi­lag rög­zít­he­tő stan­dard, amely ekkép­pen szá­mon is kér­he­tő a tár­sa­da­lom igaz­ság­mér­nö­kei által. A prob­lé­ma ugye egy­fe­lől az, hogy mivel ilyen való­já­ban nincs, művi­leg igye­kez­nek kre­ál­ni egyet, azt állít­va pél­dá­ul, hogy az uni­ós szer­ző­dés II. cik­ké­ben fog­lalt érté­kek tar­tal­ma – igaz­sá­gos­ság, sza­bad­ság, demok­rá­cia, egyen­lő­ség, szo­li­da­ri­tás – min­den tag­ál­lam­ban azonos.

Nyil­ván­va­ló azon­ban, hogy ez utób­bi for­du­la­tok sem jogi fogal­mak, hanem ter­mé­sze­te­sen poli­ti­kai kate­gó­ri­ák, és egy kon­zer­va­tív, egy szo­ci­a­lis­ta vagy egy libe­rá­lis (bár utób­bi ket­tő egy­re nagyobb átfe­dést mutat) mást tart tár­sa­dal­mi­lag igaz­sá­gos vagy szo­li­dá­ris aktus­nak. A prob­lé­ma másik, jelen­tő­sebb része viszont az, hogy a brüssze­li szá­mon­ké­rő­szék e fogal­mak saját szá­ja íze sze­rint tör­té­nő, prog­resszív-balos interp­re­tá­ci­ó­ját téte­le­zi kizá­ró­la­gos­nak – és ráadá­sul sem­le­ges­nek. Ez leg­rö­vi­deb­ben azzal vilá­gít­ha­tó meg, hogy a „mér­ték­adó főso­dor” sze­rint csak és kizá­ró­lag a libe­rá­lis demok­rá­cia a demok­rá­cia – min­den más, egyéb­ként demok­ra­ti­kus alter­na­tí­va „beteg”, hogy Jou­ro­vát idézzük.

Így jutunk el oda, hogy egy tör­té­ne­ti­leg szét­tar­tó evo­lú­ci­ó­val és jelen­leg is igen külön­fé­le tar­tal­mak­kal bíró kate­gó­ri­át, mint a jog­ál­la­mi­ság, szak­ma­i­nak, objek­tív­nek és főleg neut­rá­lis­nak tet­sző pon­gyo­lá­ba cso­ma­gol­nak. Majd ezt mint „min­den­ki által” osz­tott, de való­já­ban bal­li­be­rá­lis motí­vu­mok­kal bíró mér­cét kérik szá­mon olya­no­kon, akik nem fel­tét­le­nül a demok­rá­cia mul­ti­kul­t­u­ra­liz­mus­sal, sze­xu­á­lis sza­ba­dos­ság­gal, nemi elté­ve­lye­dé­sek­kel és halál­kul­tú­rá­val fel­tur­bó­zott ver­zi­ó­ját sze­ret­nék válasz­ta­ni. Úgy is fogal­maz­hat­nánk, hogy akik az igaz­sá­got (leg­alább­is a nem libe­rá­lis igaz­sá­got) kere­sik, bün­te­tést nyernek.

Azon­ban a dolog kör­mön­font­sá­gán és a ket­tős mér­cén kívül miért is rend­kí­vül veszé­lyes ez az egész? Egy­fe­lől azért, mert ideoló­giailag lega­li­zál­ja a liber­nyák­sá­got mint a poli­ti­kai dis­kur­zus kizá­ró­la­gos keret­rend­sze­rét. És mint kul­tu­rá­lis impe­ri­a­liz­mus egy­ben anti­de­mok­ra­ti­kus is, hiszen az akár kisebb­ség­ben, akár adott helyen és idő­ben több­ség­ben lévő han­go­kat, ame­lyek nem kel­lő­en libe­rá­li­sak, jogi­lag mar­gi­na­li­zál­ja és bün­te­ti, poli­ti­ka­i­lag pedig kire­kesz­ti a „klub­ból”. Hiá­ba tehát egy demok­ra­ti­kus válasz­tá­son nyert legi­tim fel­ha­tal­ma­zás, ha az nem a libe­rá­lis irány­ba mutat, akkor nem legá­lis, vagy­is nem jog­sze­rű, nem „jog­ál­la­mi”. A másik, prak­ti­ku­sabb veszély pedig az EU szét­esé­sé­vel fenye­get. Ha ugyan­is a „klub” tag­jai a „mél­tat­lan­ság­ra” hivat­koz­va meg­von­ják az egyéb­ként jogo­san járó for­rá­so­kat az „illi­be­ra­liz­mus bűné­ben vét­ke­sek­től”, akkor – „közös érté­kek” nyil­ván­va­ló híján – mi fog­ja egy­ben tar­ta­ni az uni­ót? Milyen érdek fog­ja moti­vál­ni a veg­zált tag­ál­la­mo­kat, hogy maguk is a klub tag­jai maradjanak?

Saj­nos azok, akik ma az integ­rá­ció elő­moz­dí­tá­sá­ra hivat­koz­va a „jog ural­má­nak” (rule of law) kont­rol­lál­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyek­kel bíró elmé­lyí­té­sén dol­goz­nak, való­já­ban a „zsa­ro­lás ural­má­nak” (rule of black­mail) uni­for­mi­zált, bürok­ra­ti­ku­san rideg falansz­ter­pa­lo­tá­ját épí­tik. Per­sze az etni­kai, sze­xu­á­lis és nemi sok­szí­nű­ség­re hivat­koz­va. Hiszen ma már a szer­ző­dé­sek és a jog­ál­la­mi­ság őré­nek, az Euró­pai Bizott­ság­nak saját LMBTQ- – a moza­ik­szó alatt vél­he­tő­en a homo­sze­xu­á­li­so­kat értik – és gen­der­stra­té­gi­á­ja van. Ha jól emlék­szem, nem erre vágy­tunk, ami­kor Bécs­ben cuk­rász­dát akar­tunk nyitni.

Szánt­hó Mik­lós az Alap­jo­go­kért Köz­pont igazgatója

For­rás: Magyar Nemzet