Hírek Magyarországi hírek A jár­vány sok kiszá­mít­ha­tat­lan és várat­lan for­du­la­tot hozott

A jár­vány sok kiszá­mít­ha­tat­lan és várat­lan for­du­la­tot hozott

Magyar­or­szág segít azok­nak az orszá­gok­nak, ame­lyek akkor támo­gat­tak ben­nün­ket, ami­kor mi vol­tunk nehéz hely­zet­ben a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt; ezért jut­tat léle­gez­te­tő­gé­pe­ket most Kir­gi­zisz­tán­nak – mond­ta Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szer­dán az MTI-nek Kir­gi­zisz­tán­ból tele­fo­non nyilatkozva.

A tár­ca­ve­ze­tő bis­ke­ki láto­ga­tá­sá­val kap­cso­lat­ban kifej­tet­te: a koro­na­ví­rus-jár­vány sok kiszá­mít­ha­tat­lan és várat­lan for­du­la­tot hozott, nem lehet pon­to­san tud­ni, hogyan ala­kul a jövő­ben, nem tud­ni, „ki kerül baj­ba és mikor”. Éppen ezért a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés sze­re­pe rend­kí­vü­li mér­ték­ben meg­nő – muta­tott rá.

Emlé­kez­te­tett: volt olyan idő­szak, ami­kor Euró­pa, és ben­ne Magyar­or­szág, komoly kihí­vá­sok­kal nézett szem­be, nehéz idő­sza­kot élt át. Akkor a Türk Tanács tag­or­szá­gai „egy­től egyig a segít­sé­günk­re siet­tek” – idéz­te fel. Közölte:

„most for­dul a koc­ka”, most Közép-Ázsia van nagyobb baj­ban, mint Euró­pa, és akik akkor Magyar­or­szág­nak segí­tet­tek, most segít­sé­get kér­nek tőlünk.

A minisz­ter kiemel­te: annak érde­ké­ben, hogy az elkö­vet­ke­ző idő­ben is „szá­mít­has­sunk egy­más­ra”, ter­mé­sze­tes, hogy most segí­tünk azok­nak, akik nehéz hely­zet­ben van­nak, mert ami­kor „mi vol­tunk nehéz hely­zet­ben, akkor ők segí­tet­tek nekünk”.

Szij­jár­tó Péter és Csin­giz Ajdar­be­kov kir­giz kül­ügy­mi­nisz­ter talál­ko­zó­ja
Fotó: MTI/KKM/Borsos Mátyás

Azt mond­ta: ezért most Kir­gi­zisz­tán­ba húsz léle­gez­te­tő­gé­pet hoz­tak, mert az egész­ség­ügyi ellá­tó­rend­szer kapa­ci­tá­sai las­san elérik a hatá­ra­i­kat. Magyar­or­szá­gon az egész­ség­ügyi véde­ke­zés­hez szük­sé­ges esz­kö­zök beszer­zé­se érde­ké­ben nagyon komoly erő­fe­szí­té­se­ket tet­tek, és ennek köszön­he­tő­en most úgy tud­ják Kir­gi­zisz­tán­ba hoz­ni a húsz léle­gez­te­tő­gé­pet, hogy nem veszé­lyez­te­tik a fel­ké­szü­lést még a leg­rosszabb for­ga­tó­könyv­re sem – fogal­ma­zott. Meg­je­gyez­te: emel­lett Auszt­ri­á­ból egy Kir­gi­zisz­tán­nak szánt gyógy­szer­ado­mányt is elhoztak.

Szij­jár­tó Péter kitért arra:

a koro­na­ví­rus-jár­vány­nak nem­csak egész­ség­ügyi, hanem gaz­da­sá­gi hatá­sai is van­nak, és most kell fel­ké­szül­ni arra, hogy az új világ­gaz­da­sá­gi rend­szer­ben a magyar vál­la­la­tok minél elő­nyö­sebb pozí­ci­ó­ból tud­ja­nak startolni.

A magyar cégek közép-ázsi­ai jelen­lé­tét és sike­rét is most kell elő­ké­szí­te­ni – tet­te hozzá.

Kifej­tet­te: ezért meg­ál­la­pod­tak a ket­tős adóz­ta­tás elke­rü­lé­sé­ről, vala­mint a beru­há­zá­sok köl­csö­nös védel­mé­ről szó­ló szer­ző­dé­sek pon­tos szö­ve­gé­ben, és eze­ket hama­ro­san alá­ír­hat­ják. A magyar gyógy­szer­ipa­ri ter­mé­kek komoly súllyal van­nak jelen a kir­giz pia­con, jelen­lé­tük folya­ma­to­san erő­sö­dik – magya­ráz­ta. Hoz­zá­fűz­te: emel­lett a nuk­le­á­ris hul­la­dé­kok ártal­mat­la­ní­tá­sá­ra vonat­ko­zó nem­zet­kö­zi pro­jek­tek­ben is elő­ké­szí­tik a magyar vál­la­la­tok részvételét.

A tár­ca­ve­ze­tő arról is beszélt, hogy

Közép-Ázsia sta­bi­li­tá­sa rend­kí­vül fon­tos Euró­pa biz­ton­sá­ga szem­pont­já­ból, hiszen ez a tér­ség nagyon kitett a ter­ro­riz­mus­nak, az isz­lám ext­ré­miz­mus­nak és az Afga­nisz­tán­ból indu­ló folyamatoknak.

Fon­tos, hogy a ter­ror­el­le­nes és biz­ton­sá­gi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben segít­sük a közép-ázsi­ai orszá­go­kat, ezért támo­gat­ja Magyar­or­szág, hogy Kir­gi­zisz­tán tag­ja legyen az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csá­nak, vala­mint azt is, hogy az Euró­pai Unió és Kir­gi­zisz­tán közöt­ti stra­té­gi­ai part­ner­sé­gi meg­ál­la­po­dást minél előbb alá­ír­ják – közöl­te a külügyminiszter.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet