Hírek Külföldi hirek A jár­vány miatt elha­laszt­ják a riói karnevált

A jár­vány miatt elha­laszt­ják a riói karnevált

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt meg­ha­tá­ro­zat­lan idő­re elha­laszt­ják a riói kar­ne­vált, ami az elmúlt évszá­zad­ban még sosem for­dult elő.

A világ leg­hí­re­sebb kar­ne­vál­ját, a rió­it, a far­sang ide­jén, feb­ru­ár­ban szok­ták meg­tar­ta­ni. A tánc­pa­rá­dét szer­ve­ző szam­ba­is­ko­lák szö­vet­sé­ge, a Lie­sa azon­ban úgy dön­tött csü­tör­tö­kön, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt később­re halaszt­ják a kar­ne­vált, de új idő­pon­tot nem tűz­tek ki.

Jor­ge Cas­tan­hei­ra, a Lie­sa elnö­ke közöl­te újság­írók­kal, hogy a koro­na­ví­rus elle­ni oltás nél­kül rend­kí­vü­li nehéz­sé­gek­be ütkö­zik a nagy­sza­bá­sú utcai tánc­mu­lat­ság meg­ren­de­zé­se, biz­ton­sá­gos körül­mé­nyek híján nem tart­ha­tó meg. A feb­ru­á­ri kar­ne­vált leg­ké­sőbb 2022 janu­ár­já­ra halaszt­hat­ják, mert nem ütköz­het annak az évnek a kar­ne­vál­já­val. Egyes véle­mé­nyek sze­rint leg­ko­ráb­ban ápri­lis­tól jöhet­nek lét­re a tánc­pa­rá­dé meg­ren­de­zé­sé­hez szük­sé­ges biz­ton­sá­gi körül­mé­nyek – tet­te hoz­zá a szam­ba­szö­vet­ség elnöke.

Bra­zí­lia 13 leg­fel­ka­pot­tabb szam­ba­is­ko­lá­ja által ren­de­zett fel­vo­nu­lás mint­egy 90 ezer helyi lakos és turis­ta tekin­ti meg a Sam­bód­ro­món min­den évben, és nézők tíz­mil­lió kísé­rik figye­lem­mel a tévé­ben vagy az interneten.

A Sao Paulo‑i kar­ne­vált már júli­us­ban elhalasztották.

A fer­tő­zöt­tek szá­mát ille­tő­en Bra­zí­lia a vilá­gon har­ma­dik helyen áll az Egye­sült Álla­mok és India után, az elha­lá­lo­zá­si sta­tisz­ti­ká­ban viszont meg­elő­zi Indi­át. Az egész­ség­ügyi minisz­té­ri­um leg­fris­sebb, csü­tör­tö­ki össze­sí­té­se sze­rint az elmúlt 24 órá­ban 32 817 új fer­tő­zé­ses ese­tet regiszt­rál­ták, és 831-en halak bele a vírus okoz­ta Covid-19 beteg­ség szö­vőd­mé­nye­i­be. A jár­vány ele­je óta ezzel közel 4,66 mil­li­ó­ra nőtt a fer­tő­zöt­tek szá­ma és csak­nem 140 ezren hal­tak meg Brazíliában.

FOTÓ: SHUT​TER​STOCK​.COM, ILLUSZTRÁCIÓ. KÉSZÍTETTE: CELSO PUPO

For­rás: Demokrata