Hírek Magyarországi hírek A jár­vány első hul­lá­ma Magyar­or­szá­gon lecsen­gő­ben van

A jár­vány első hul­lá­ma Magyar­or­szá­gon lecsen­gő­ben van

A jár­vány első hul­lá­ma Magyar­or­szá­gon lecsen­gő­ben van, de a vírus más föld­ré­sze­ken még erő­sen ter­jed – mond­ta az orszá­gos tisz­ti­fő­or­vos a koro­na­ví­rus-jár­vány elle­ni véde­ke­zé­sért fele­lős ope­ra­tív törzs pén­te­ki online sajtótájékoztatóján.

A járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben vanA jár­vány első hul­lá­ma Magyar­or­szá­gon lecsen­gő­ben van­Fo­tó: MH/Purger Tamás

Mül­ler Cecí­lia elmond­ta, a jár­vány kitö­ré­se óta eddig 5,5 mil­lió koro­na­ví­ru­sos ese­tet regiszt­rál­tak, és 350 ezren hal­tak meg a beteg­ség­gel össze­füg­gés­ben. Kiemel­te, a világ­jár­vány­nak nincs vége, az új fer­tő­zöt­tek szá­ma tovább nő Bra­zí­li­á­ban, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban, Orosz­or­szág­ban, Indi­á­ban és Peruban.

Mül­ler Cecí­lia közöl­te, Magyar­or­szá­gon nem nő szá­mot­te­vő­en az új fer­tő­zöt­tek szá­ma, és javu­lás tapasz­tal­ha­tó az idő­sott­ho­nok­ban és a szo­ci­á­lis intéz­mé­nyek­ben; az elmúlt 24 órá­ban már nem regiszt­rál­tak új fer­tő­zöt­tet ezek­ben az intéz­mé­nyek­ben. A szak­em­be­rek leg­főbb gond­ja jelen­leg is az, hogy zárt közös­sé­gek­ben a koro­na­ví­rus ter­je­dé­sét miként aka­dá­lyoz­zák meg – jelezte.

Beszélt arról is, hogy az új fer­tő­zöt­tek orszá­gos elosz­lá­sa napok óta „kiegyen­sú­lyo­zott­ság­ról tanúskodik”.

Az orszá­gos tisz­ti­fő­or­vos a május 31-ei dohány­zás­men­tes világ­nap alkal­má­ból arról is beszélt, hogy Magyar­or­szág a 2012-ben elfo­ga­dott, a nem­do­hány­zók védel­mé­ről szó­ló tör­vénnyel a dohány­zás vissza­szo­rí­tá­sá­nak élé­re állt. A jog­sza­bály­ban fog­lal­tak betar­tá­sá­ra éven­te 30 ezer ellen­őr­zést végez­nek, a tapasz­ta­lat pedig az, hogy az embe­rek jog­kö­ve­tő­ek ebben az ügy­ben – mond­ta, hoz­zá­té­ve, a fia­ta­lo­kat kell még meg­nyer­ni ezen a téren, de köz­tük is folya­ma­to­san nő a nem­do­hány­zók száma.

A buda­ör­si óvo­dai dol­go­zók pozi­ti­vi­tá­sá­val kap­cso­lat­ban kitért arra, az önkor­mány­zat gyors­tesz­tet vég­zett raj­tuk, majd a  labo­ra­tó­ri­u­mi vizs­gá­lat (pcr-teszt) nega­tív­nak bizo­nyult. Álta­lá­nos­ság­ban azt mond­ta, az óvo­dák és böl­cső­dék nyi­tá­sá­hoz nem szük­sé­ges labo­ra­tó­ri­u­mi vizs­gá­la­tot végez­ni a dolgozókon.

Ehhez kap­cso­ló­dó­an egy kér­dés kap­csán Mül­ler Cecí­lia közöl­te, a gyer­me­ke­ket nap­köz­ben ellá­tó intéz­mé­nyek újra­nyi­tá­sá­nál kife­je­zet­ten szük­sé­ges a gya­ko­ri gyer­mek­or­vo­si jelen­lét, ellen­őr­zés. „Kívá­na­tos, szük­sé­ges és aján­lott, éppen ezért kérem a gyer­mek­or­vo­so­kat, hogy azok­ban az intéz­mé­nyek­ben, ame­lye­ket fel­ügyel­nek, tegye­nek sze­mé­lyes láto­ga­tást is” – fogal­ma­zott. Jelez­te azt is, hogy a házi gyer­mek­or­vo­si ren­de­lők fogad­nak bete­ge­ket, az ellá­tást a tele­fo­nos egyez­te­té­sen kapott idő­pont­ban lehet igény­be venni.

Elin­dul a magyar fej­lesz­té­sű léle­gez­te­tő­gép gyártása

Kiss Róbert rend­őr alez­re­des azt mond­ta: a léle­gez­te­tő­gép pro­to­tí­pu­sát a Buda­pes­ti Műsza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem készí­tet­te el. Szer­dán átad­ták a beren­de­zé­sek gyár­tó­csar­no­kát, meg­kez­dő­dik a léle­gez­te­tő­gép gyár­tá­sa, napon­ta tíz készül­het el – közöl­te az alezredes.

Az ope­ra­tív törzs ügye­le­ti köz­pont­já­nak mun­ka­tár­sa a tájé­koz­ta­tón elmond­ta, csü­tör­tö­kön 15 órá­tól a szlo­vén-magyar határt ható­sá­gi házi karan­tén elren­de­lé­se nél­kül lép­he­tik át a két ország pol­gá­rai, illet­ve az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség Magyar­or­szá­gon állan­dó tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző állam­pol­gá­rai. Amennyi­ben 14 napon belül a koro­na­ví­rus-fer­tő­zést tüne­te­it ész­le­lik magu­kon, nem hagy­hat­ják el ott­ho­nu­kat, tar­tóz­ko­dá­si vagy szál­lás­he­lyü­ket, és köte­le­sek tele­fo­non jelent­kez­ni a jár­vány­ügyi ható­sá­gok­nál – tudat­ta Kiss Róbert.

Elmond­ta, pén­te­ken lépett hatály­ba az autós könnyű­ze­nei kon­cer­tek, vala­mint a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­já­hoz kap­cso­ló­dó meg­em­lé­ke­zé­sek meg­tar­tá­sá­ról szó­ló kor­mány­ren­de­let. Az autós könnyű­ze­nei kon­cer­tek meg­tart­ha­tók, ennek láto­ga­tá­si fel­té­te­le­it a szer­ve­ző hatá­roz­za meg – fűz­te hozzá.

Szin­tén meg­tart­ha­tó­ak júni­us 3. és júni­us 7. között a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­já­val kap­cso­la­tos meg­em­lé­ke­zé­sek, az ezen részt vevők­nek – lehe­tő­ség sze­rint – egy­más­tól más­fél méte­res védő­tá­vol­sá­got kell tar­ta­ni­uk. A jog­sza­bály sze­rint az önkor­mány­za­tok is szer­vez­het­nek kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ket – közöl­te Kiss Róbert.

Az alez­re­des szólt arról is, hogy 1715-re emel­ke­dett a ható­sá­gi házi karan­tén elekt­ro­ni­kus ellen­őr­zé­sét szol­gá­ló, mobil­te­le­fon­ra letölt­he­tő és tele­pít­he­tő infor­ma­ti­kai alkal­ma­zás­ra regiszt­rá­lók szá­ma. Csü­tör­tö­kön 708 ható­sá­gi házi karan­tént ren­del­tek el, így azok szá­ma jelen­leg 10 763.

Meg­em­lí­tet­te, hogy 407-re emel­ke­dett a jár­vány­üggyel össze­füg­gés­ben indí­tott bün­te­tő­el­já­rá­sok szá­ma, ebből 110-et rém­hír­ter­jesz­tés, 128-at csa­lás, 29-et köz­ve­széllyel fenye­ge­tés, 21-et pedig jár­vány­ügyi sza­bály­sze­gés miatt kez­de­mé­nyez­tek, és 80 gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki.

Kiss Róbert a határ­for­ga­lom­ról szól­va elmond­ta, pén­tek dél­előtt a belé­pő teher­for­ga­lom­ban Csen­gers­i­má­nál két, Rösz­ké­nél három­órás vára­ko­zá­si idő­vel kell szá­mol­ni­uk a kami­on­so­fő­rök­nek, kilé­pő irány­ban Rösz­ké­nél hat­van­per­ces a torlódás.

Sze­mély­for­ga­lom­ban a belé­pő­ol­da­lon Nagy­lak­nál, Rösz­ké­nél és Csen­gers­i­má­nál egy­aránt egy-egy óra a vára­ko­zá­si idő – tet­te hozzá.

For­rás: MH/MTI

%d bloggers like this: