Hírek Magyarországi hírek A hűség nap­ja, Sop­ron 100. !!

A hűség nap­ja, Sop­ron 100. !!

Ma 100 éve, 1921. decem­ber 14-én sza­vaz­tak a sop­ro­ni­ak arról, hogy a város Auszt­ri­á­hoz vagy Magyar­or­szág­hoz tar­toz­zon. Sop­ron Magyar­or­szág mel­lett tet­te le a vok­sát. A tele­pü­lés ezért a nép­sza­va­zás emlé­ké­re 1922-ben a Civi­tas fide­l­is­si­ma „Leg­hű­sé­ge­sebb város” címet kap­ta az ország­gyű­lés­től. Magyar­or­szág kor­má­nya 2001-ben a nép­sza­va­zás és győ­ze­lem emlé­ké­re decem­ber 14-ét a Hűség nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta. Idén, a cen­te­ná­ri­u­mi emlék­év­ben, a Hűség nap­ján, Orbán Vik­tor is Sop­ron­ba látogatott.

A sza­bad­ság és a haza­fi­ság a magyar poli­ti­ka két nagy hagyo­má­nya, „az ezer­éves Magyar­or­szág két nagy tar­tó­osz­lo­pa, ezt a két tar­tó­osz­lo­pot pedig a hűség geren­dá­ja köti össze” – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ked­den Sopronban.

A Hűség nap­ja ünne­pi meg­em­lé­ke­zé­sen beszé­dé­ben a kor­mány­fő arra kér­te Sop­ront, hogy marad­jon a követ­ke­ző száz évben is a hűség váro­sa, amely össze­kö­ti a hazát és a sza­bad­sá­got, „és ezzel olyan szi­lárd épít­ménnyé teszi Magyar­or­szá­got, amely­ben mi, magya­rok ott­hon érez­het­jük magunkat”.

KIEMELTE: AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN EGYESÍTETTÉK A NEMZETET, MUNKÁT ADTAK MINDENKINEK, AKI DOLGOZNI AKAR, MEGERŐSÍTETTÉK A CSALÁDOKAT, CSÖKKENTETTÉK A REZSIT, GONDOSKODTAK A LEGALACSONYABB KERESETŰEKRŐL ÉS MEGVÉDTÉK AZ ORSZÁGOT AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKTÓL.

A táv­la­tok is von­zók: jövő­re a fia­ta­lok nem fizet­nek jöve­de­lem­adót, a csa­lá­dok vissza­kap­ják azt, amit idén befi­zet­tek, a mini­mál­bér tovább emel­ke­dik, és a nyug­dí­ja­sok újra meg­kap­ják a 13. havi nyug­dí­jat – sorol­ta. Hoz­zá­tet­te: a fegy­ve­res tes­tü­le­tek tag­ja­it meg­be­csü­lik, modern hon­véd­sé­get épí­te­nek, van­nak export­ké­pes vál­lal­ko­zá­sok, össze­kö­tik köz­úton és vas­úton az egész Kárpát-medencét.

A minisz­ter­el­nök hang­sú­lyoz­ta: „Azt java­sol­juk, hogy Magyar­or­szág elő­re men­jen és ne hátra”.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu