Hírek Sport hirek A Hun­ga­ror­in­gen alább hagyott a tér­de­lős őrület

A Hun­ga­ror­in­gen alább hagyott a tér­de­lős őrület

A Black Lives Mat­ter támo­ga­tó Lewis Hamil­ton kri­ti­ká­val illet­te a Grand Prix Ver­seny­zők Szö­vet­sé­gé­nek igaz­ga­tó­ját, Roma­in Gros­je­ant, ugyan­is a brit sze­rint a Haas-piló­ta a hát­tér­be akar­ja szo­rí­ta­ni a rassziz­mus elle­ni kiállást.

Ahogy a két auszt­ri­ai ver­se­nyen, úgy a Magyar Nagy­dí­jon is össze­gyűl­tek a ver­seny­zők, hogy kimu­tas­sák, ők is részt akar­nak ven­ni a rassziz­mus meg­ál­lí­tá­sá­ban. Azon­ban ezen a hét­vé­gén erre már csak a boksz­ut­cá­ban került sor.

Nem min­den ver­seny­ző ért oda idő­ben a cere­mó­ni­á­ra, töb­ben is elkés­tek. És ahogy koráb­ban is, Lewis Hamil­ton és néhány tár­sa le is tér­delt, hogy ezzel a gesz­tus­sal kife­jez­zék támo­ga­tá­su­kat a rassziz­mus elle­ni harc­ban, de ez már a köz­ve­tí­tés­ben nem lát­szott. A magyar Him­nuszt nem gya­láz­ták meg.

Ami­kor Hamil­tont a ver­seny után arról kér­dez­ték, hogy elvesztette‑e a Forma‑1 kam­pá­nya a len­dü­le­tét, a brit piló­ta kri­ti­ká­val illet­te a Haas-piló­ta Roma­in Grosjeant.

„Gros­je­an úgy gon­dol­ja, hogy nem fon­tos ezt csi­nál­ni. Ő is azok közé tar­to­zik, akik sze­rint egy­szer elég volt, és több­ször már nem is kell csi­nál­nunk. Pró­bál­tam beszél­ni vele arról, hogy mi a prob­lé­ma, és hogy a prob­lé­ma nem tűnt el, ezért kell tovább­ra is har­col­nunk az egyenlőségért.”

Majd hoz­zá­tet­te:

„Sze­rin­tem a leg­utób­bi ver­seny­zői meg­be­szé­lé­sen meg sem emlí­tet­te a témát, ahogy Sebas­ti­an sem. Aztán Sebas­ti­an­nal üze­ne­tet vál­tot­tunk, és kife­jez­te, ahogy én is, hogy mennyi­re fon­tos, hogy tovább­ra is csináljuk.”

Hamil­ton ezen­kí­vül azt is elmond­ta, hogy beszél­ni akar a For­ma-1-el a ceremóniáról.

„Sze­rin­tem a továb­bi­a­kat szem előtt tart­va beszél­nünk kell a For­ma-1-el a cere­mó­ni­át ille­tő­en. Jobb mun­kát kell végezniük.”

For­rás: Hu​.motor​sport​.com