Hírek Amerikai hirek A hó sem vetet­te vissza az ame­ri­ka­i­a­kat, hogy kiáll­ja­nak az élet mellett

A hó sem vetet­te vissza az ame­ri­ka­i­a­kat, hogy kiáll­ja­nak az élet mellett

A hava­zás és a hideg elle­né­re tíz­ez­rek gyűl­tek össze pén­te­ken az ame­ri­kai fővá­ros­ban, hogy részt vegye­nek az éven­te meg­ren­de­zett „March for Life” (Menet az éle­tért) élet­vé­dő felvonuláson

51. alka­lom­mal tar­tot­ták meg a March for Life-fel­vo­nu­lást 2024. janu­ár 19-én Washing­ton­ban „Min­den nővel, min­den gyer­me­kért” mot­tó­val, közel két évvel azután, hogy 2022 júni­u­sá­ban az Egye­sült Álla­mok leg­fel­sőbb bíró­sá­ga a Dobbs kont­ra Jack­son Women’s Health Orga­ni­za­ti­on ügy­ben hozott hatá­ro­za­tá­val hatá­lyon kívül helyez­te a koráb­bi abor­tusz­hoz való jogot védő Roe kont­ra Wade ügy­ben hozott dön­tést, és az abor­tusz sza­bá­lyo­zá­sát az egyes álla­mok hatás­kö­ré­re bízta.

A Roe kont­ra Wade ügy­ben 1973. janu­ár 22-én hozott íté­le­tet az ame­ri­kai leg­fel­sőbb bíró­ság. Ennek évfor­du­ló­ján 1974 óta meg­ren­de­zik az élet­vé­dő fel­vo­nu­lást. Az Ame­ri­kai Tör­té­nel­mi Múze­um­tól indult a menet a fel­szó­la­lá­sok után egé­szen a leg­fel­sőbb bíró­ság épületéig.

A menet elő­est­jén 2024. janu­ár 18-án este Micha­el Bur­bidge arling­to­ni püs­pök, az ame­ri­kai püs­pö­ki kon­fe­ren­cia élet­vé­dő bizott­sá­ga elnö­ké­nek főce­leb­rá­lá­sá­val tar­tot­tak szent­mi­sét az éle­tért a washing­to­ni Szep­lő­te­len Fogan­ta­tás-bazi­li­ká­ban. Szent­be­szé­dé­ben a püs­pök kiemel­te, hogy az élet üze­ne­tét Jézust követ­ve azok­ban az álla­mok­ban is áll­ha­ta­to­san tovább kell hir­det­ni, ahol az abor­tusz­hoz való jog támo­ga­tott: „Nem elég csak azo­kon a helye­ken hir­det­ni ezt, ahol nye­rés­re állunk. Azo­kon a helye­ken is helyt kell áll­ni, ahol az üze­ne­tün­ket eluta­sí­tot­ták. El kell vin­nünk a vilá­gos­sá­got a leg­sö­té­tebb sar­kok­ba is.”

Bur­bidge püs­pök egyéb­ként pár nap­pal koráb­ban, janu­ár 16-án a Roe kont­ra Wade ügy­ben hozott hatá­ro­zat évfor­du­ló­já­ra köz­le­ményt is kiadott, mely­ben kifej­ti, hogy „gyak­ran az a leg­köz­vet­le­nebb mód­ja annak, hogy meg­véd­jük a kis­de­de­ket és a váran­dós anyá­kat az abor­tusz­tól, ha a nehéz­sé­gek­kel küz­dő anyá­kat sze­re­tő támo­ga­tás­sal vesszük körül, és »együtt járunk« velük az anya­ság útján. Mind­annyi­an arra kap­tunk meg­hí­vást, hogy radi­ká­lis szo­li­da­ri­tás­sal áll­junk a nem várt vagy kihí­vást jelen­tő ter­hes­ség­gel szem­be­sü­lő nők mel­lé. Mind­annyi­an arra kap­tunk meg­hí­vást, hogy biz­to­sít­sunk a saját közös­sé­günk­ben élő váran­dós anyák­nak anya­gi, érzel­mi és lel­ki támo­ga­tást az élet aján­dé­ká­nak elfogadásához.”

Nem­csak a transz­pa­ren­sek, de a hóem­be­rek is elő­ke­rül­tek a nagy hideg­ben a March for Life élet­vé­dő felvonuláson

Az abor­tusz sza­bá­lyo­zá­sá­nak kér­dé­se az egyik fon­tos kér­dés­kör, amely­ben eltér a demok­ra­ták és a repub­li­ká­nu­sok véle­mé­nye. A mos­ta­ni sza­bá­lyo­zás fele­más hely­ze­tet ered­mé­nye­zett, míg egyes álla­mok a fogan­ta­tás­tól vagy már a váran­dó­ság 6. heté­től betil­tot­ták a művi abor­tuszt, addig más demok­ra­ta álla­mok lega­li­zál­ták azt, sőt nagyobb támo­ga­tás­sal segí­tet­ték a művi abor­tusz elér­he­tő­vé téte­lét. Már most lát­szik, hogy a 2024-es novem­be­ri válasz­tá­sok előtt fon­tos, ha nem a leg­fon­to­sabb kam­pány­té­ma lesz az Egye­sült Álla­mok­ban az abor­tusz sza­bá­lyo­zá­sá­nak kérdése.

Jel­zi ezt az is, hogy az egyik fel­szó­la­ló a repub­li­ká­nus Mike John­son ház­el­nök volt, aki mint azt beszé­dé­ben is elmond­ta, maga is egy nem ter­ve­zett gyer­mek­ál­dás­ból szü­le­tett, az ő szü­lei akkor esélyt adtak az élet­nek, ami­ért ő „mély­sé­ges hálát érez”. A bap­tis­ta ház­el­nök így buz­dí­tot­ta az össze­gyűl­te­ket: „Bátor­ság, foly­tas­suk tovább, és remél­jünk, hogy össze­fog­va elhoz­hat­juk ezt a nagy vál­to­zást, úgy hiszem, hogy képe­sek vagyunk rá. Ki tudunk áll­ni min­den nővel min­den gyer­me­kért, és való­ban fel­épít­he­tünk egy olyan kul­tú­rát, amely meg­be­csü­li és védel­me­zi az életet.”

Képek és videó: March for Life

For­rás: 777b​log​.hu