Hírek Magyarországi hírek A hely­zet nehéz, de az esé­lyek jók

A hely­zet nehéz, de az esé­lyek jók

A koro­na­ví­rus­jár­vány-hely­zet nehéz, egyes helye­ken súlyos, de az esé­lye­ink jók, képe­sek vagyunk kezel­ni a hely­ze­tet, és „együtt újra sike­rül­ni fog” – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műsorában.

Orbán Vik­tor közöl­te, az elem­zé­sek sze­rint novem­ber 21-én 2240 inten­zív kór­há­zi ágy­ra lesz szük­ség, decem­ber 10-én pedig már 4480-ra. Itt van nagy­já­ból a tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­günk határa”

– húz­ta alá a kormányfő.

Elmond­ta, hoz­tak dön­té­se­ket arról, hogy ha túl­megy a fer­tő­zés ezen a hatá­ron, akkor is legye­nek olyan kije­lölt helyek, ahol képe­sek meg­fe­le­lő orvo­si ellá­tást adni, ha kell, akkor a kór­há­za­kon kívül is. Ezért napo­kon, sőt órá­kon belül dön­tés szü­let­het a koc­ká­zat nél­kül halaszt­ha­tó műté­tek átüte­me­zés­ről, hogy egy­re több kór­há­zi ágyat lehes­sen felszabadítani”

– hang­sú­lyoz­ta Orbán Viktor.

A minisz­ter­el­nök hoz­zá­tet­te, amed­dig csak lehet, meg­pró­bál­ják nem bezár­ni az iskolákat.

For­rás: MTI / 888​.hu