Hírek Magyarországi hírek A házi­gaz­da néme­tek­kel, a skó­tok­kal és Svájc­cal kerül­tünk egy cso­port­ba az Eb‑n!

A házi­gaz­da néme­tek­kel, a skó­tok­kal és Svájc­cal kerül­tünk egy cso­port­ba az Eb‑n!

A jövő évi, német­or­szá­gi lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­sá­gon a házi­gaz­da néme­tek­kel, a skó­tok­kal és a sváj­ci­ak­kal került egy cso­port­ba a magyar válo­ga­tott. Egy­ál­ta­lán nem tűnik lehe­tet­len kül­de­tés­nek a tovább­ju­tás, ráadá­sul a nyi­tó mér­kő­zést a skó­tok játsszák a néme­tek­kel, akik­kel Mar­co Ros­si legény­sé­ge a máso­dik köz­ben találkozik. 

Mar­co Ros­si, a sváj­ci szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya, Murat Yakin (közé­pen) és német kol­lé­gá­juk, Juli­an Nag­el­smann (Fotó: AFP)

Bőveb­ben hamarosan.

A‑CSOPORT: Német­or­szág (házi­gaz­da), Skó­cia, Magyar­or­szág, Svájc
B‑CSOPORT: 
Spa­nyol­or­szág, Hor­vát­or­szág, Olasz­or­szág, Albá­nia
C‑CSOPORT: Szlo­vé­nia, Dánia, Szer­bia, Ang­lia
D‑CSOPORT: egy pót­se­lej­te­ző­ről kiju­tó válo­ga­tott (A‑ág), Hol­lan­dia, Auszt­ria, Fran­cia­or­szág
E‑CSOPORT: Bel­gi­um, Szlo­vá­kia, Romá­nia, egy pót­se­lej­te­ző­ről kiju­tó válo­ga­tott (B‑ág)
F‑CSOPORT: Török­or­szág, egy pót­se­lej­te­ző­ről kiju­tó válo­ga­tott (C‑ág), Por­tu­gá­lia, Csehország

EB 2024, PÓTSELEJTEZŐ
A‑ág csa­pa­tai: Len­gyel­or­szág, Wales, Finn­or­szág, Észt­or­szág – a D‑csoportba kerül a tovább­ju­tó
B‑ág csa­pa­ta:
 Izra­el, Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na, Izland, Ukraj­na – az E‑csoportba kerül a tovább­ju­tó
C‑ág csa­pa­tai: Görög­or­szág, Grú­zia, Kazahsz­tán, Luxem­burg – az F‑csoportba kerül a továbbjutó

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-CSOPORTKÖRÉNEK PROGRAMJA
JÚNIUS 15.
Magyar­or­szág – Svájc, Köln

JÚNIUS 19.
Német­or­szág – Magyar­or­szág, Stuttgart

JÚNIUS 23.
Skó­cia – Magyar­or­szág, Stuttgart

A pon­tos kez­dé­si idő­pon­tok egy­elő­re még nem ismertek.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu