Hírek Külföldi hirek A hatal­mas bej­rú­ti rob­ba­nás­ban meg­sé­rült a magyar követ­ség épü­le­te is

A hatal­mas bej­rú­ti rob­ba­nás­ban meg­sé­rült a magyar követ­ség épü­le­te is

Álmennye­ze­ti ele­mek sza­kad­tak le, az abla­kok betör­tek – akár­csak a mun­ka­tár­sak ingat­lan­ja­i­ban is.

A bej­rú­ti rob­ba­nás­ban meg­sé­rült a magyar követ­ség épü­le­te, magyar érin­tett­ről azon­ban nem tud a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um, segít­sé­get eddig sen­ki sem kért – írta közös­sé­gi olda­lán a tár­ca tájé­koz­ta­tá­sért és Magyar­or­szág nem­zet­kö­zi meg­je­le­ní­té­sé­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szerdán.

A pusztítás nyomai a bejrúti kikötőben történt előző napi hatalmas robbanást követően 2020. augusztus 5-én. A detonáció következtében legkevesebb száz ember életét vesztette, több mint négyezren megsebesültek. A robbanások okát nem tudni.

Men­c­zer Tamás úgy fogal­ma­zott: a minisz­té­ri­um meg­döb­be­nés­sel érte­sült a pusz­tí­tó liba­no­ni rob­ba­nás­ról, és együtt­ér­zé­sét feje­zi ki az áldo­za­tok csa­lád­ja­i­nak és a sérül­tek­nek, vala­mint Liba­non mel­lett áll ebben a ször­nyű helyzetben.

A nagy­kö­vet­ség kap­cso­lat­ban van a helyi hatóságokkal.

A követ­ség épü­le­té­ben álmennye­ze­tek sza­kad­tak le és abla­kok tör­tek be, ahogy több mun­ka­tár­suk laká­sán is

- közöl­te az államtitkár.

Kol­lé­gá­ik jól van­nak, készek arra, hogy szük­ség ese­tén segít­sék a magyar állam­pol­gá­ro­kat – tet­te hozzá.

Liba­non fővá­ro­sá­ban, Bej­rút­ban kedd este tör­tént rob­ba­nás, amely­nek több ezer sebe­sült­je és már száz­nál több halott­ja van. A rob­ba­nás a bej­rú­ti kikö­tő kör­ze­té­ben tör­tént, ott, ahol több rob­ba­nó­anyag-rak­tár – más for­rá­sok sze­rint vegyi­a­nyag­rak­tár – talál­ha­tó. Bej­rú­tot kataszt­ró­fa súj­tot­ta város­sá nyil­vá­ní­tot­ták, és gyász­na­pot hir­det­tek. A rob­ba­nás oka egy­elő­re ismeretlen.

Nyi­tó­kép: MTI/AP/Bilal Huszein

For­rás: info​start​.hu