Hírek Vélemények/Publicisztikák A három nagy­ból csak egy maradhat

A három nagy­ból csak egy maradhat

Orosz­or­szá­got az ame­ri­kai héják segít­sé­gé­vel kíván­ja szét­zúz­ni a glo­bá­lis elit

A világ­po­li­ti­ká­ban a nagy­ha­tal­mak sze­re­pe geo­politikai szem­pont­ból is meg­ha­tá­ro­zó. Fon­to­sak a közép­ha­tal­mak is – pél­dá­ul Német­or­szág, Török­or­szág, India, Bra­zí­lia –, de a jelen álla­po­tok sze­rint három nagy­ha­ta­lom ural­ja a glo­bá­lis mezőnyt: az Egye­sült Álla­mok, Kína és Orosz­or­szág, bár utób­bi közép-nagy­ha­ta­lom­má zsu­go­ro­dott az utób­bi évti­ze­dek­ben – és éppen ez magya­ráz­za meg részük­ről a mos­ta­ni hábo­rú kirob­ban­tá­sát. Tovább bonyo­lít­ja a hely­ze­tet, hogy a három nagy mel­lett, fölött, mögött vilá­go­san jelen van a glo­bá­lis elit, vagy­is a nem­ze­tek felet­ti hát­tér­ha­ta­lom, amely dön­tő­en befo­lyá­sol­ja a nagy hár­mas moz­gá­sát és stra­té­gi­á­ját is – de erről később.

Kiin­du­ló­pon­tom az, hogy ha meg akar­juk érte­ni a nagy hár­mas moz­gá­sát, így az Ukraj­na elle­ni orosz agresszió mögöt­tes körül­mé­nye­it, köz­ve­tett kivál­tó oka­it – ame­lyek per­sze nem men­tik fel az orosz veze­tést –, leg­in­kább az Egye­sült Álla­mok, Orosz­or­szág és Kína elit­jé­nek lélek­ta­nát, beál­lí­tó­dá­sát kell megértenünk.

Ami mind­há­rom orszá­got hason­ló­vá teszi, az éppen a nagy­ha­tal­mi, sőt biro­dal­mi tudat. Mind­hár­man abból indul­nak ki, ők arra hiva­tot­tak, hogy a világ veze­tő hatal­mai legye­nek, ame­lyek máso­kat irá­nyí­ta­nak, mások felett ural­kod­nak, ha lehet, békés, de ha kell, erő­sza­kos esz­kö­zök­kel. Morál és agresszió közül csak addig választ­ják a morált, amíg az nem veszé­lyez­te­ti nagy­ha­tal­mi pozí­ci­ó­i­kat. Ha az vesz­ni lát­szik, a morál – vagy ha tet­szik, az embe­ri élet, az embe­ri mél­tó­ság alap­jo­ga – jelen­ték­te­len­né, sokad­la­gos­sá válik az adott nagy­ha­ta­lom elit­jé­nek sze­mé­ben. A nagy­ha­tal­mi tudat azon­ban tel­je­sen elté­rő jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket mutat fel a három ország/birodalom esetében.

Az Egye­sült Álla­mok egy önimá­dó, felü­le­tes nagy­ha­ta­lom, mely immá­ron száz éve a világ urá­nak kép­ze­li magát. Önimá­dó, mert két meg­nyert világ­há­bo­rú után meg­győ­ző­dé­sé­vé vált, hogy egye­dül ő alkal­mas a világ veze­té­sé­re, ám egy­ben felü­le­tes, mert mind­ezt nem a kul­tu­rá­lis, szel­le­mi és civi­li­zá­ci­ós fel­ké­szült­sé­gé­re, magas szín­vo­na­lú állam­ve­ze­té­si képes­sé­ge­i­re ala­poz­za, hanem a biz­nisz­re, a dol­lár ural­má­ra. Ame­ri­ká­ról mint fia­tal ország­ról jól tud­juk, hogy az első tele­pe­sek meg­je­le­né­se óta lét­mód­já­nak alap­ja a „busi­ness as usu­al”, az érté­kek egyet­len mér­cé­je pedig az, hogy mennyi pén­zed van.

Ráadá­sul Ame­ri­ka a két világ­há­bo­rú után meg­nyer­te a hideg­há­bo­rút is a Szov­jet­uni­ó­val szem­ben, s ekkor, a kilenc­ve­nes évek leg­ele­jén rög­tön meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nük az egy­pó­lu­sú világ kon­cep­ci­ó­ja, lásd Fukuya­ma híres – vagy inkább hír­hedt – tézi­sét a libe­rá­lis demok­rá­ci­ák vég­ső győ­zel­mé­ről és a tör­té­ne­lem végé­ről, ter­mé­sze­te­sen az Egye­sült Álla­mok ural­ma alatt. Lóránt Károly idéz­te be egyik írá­sá­ban Charles Kra­ut­ham­mer 1990-es, a Forei­gn Affa­irs­ben meg­je­lent The Uni­po­lar Moment című cik­két, illet­ve abból egy fon­tos rész­le­tet, amely­ben a befo­lyá­sos szer­ző kifej­ti, hogy most évti­ze­de­kig – vagy az idők vége­ze­té­ig – az Egye­sült Álla­mok által uralt, egy­pó­lu­sú világ­rend követ­ke­zik. Így ír: „Abnor­má­lis idő­ket élünk. Ilyen idők­ben a biz­ton­ság irán­ti leg­jobb remé­nyünk – ahogy a koráb­bi nehéz idők­ben is – Ame­ri­ka ere­je és elszánt­sá­ga, az erő és elszánt­ság, hogy Ame­ri­ka vezes­se az egy­pó­lu­sú vilá­got, szé­gyen­ér­zet nél­kül fek­tet­ve le a világ­rend sza­bá­lya­it, és kikény­sze­rít­ve annak betartását.”

Ám az Egye­sült Álla­mok már csak azért is alkal­mat­lan a világ urá­vá vál­ni – túl a mögöt­te álló hát­tér­ha­tal­mon, ame­lyik „kere­te­zi” a műkö­dé­sét –, mert vég­te­le­nül felü­le­tes, mond­juk ki: nem vet­te a fárad­sá­got ahhoz az elmúlt évszá­zad­ban, hogy meg­is­mer­je más kon­ti­nen­sek, más civi­li­zá­ci­ók, más val­lá­sok és kul­tú­rák mint nem­ze­te­ket össze­kö­tő erők, hagyo­má­nyok min­den­nél fon­to­sabb sze­re­pét. Az Egye­sült Álla­mok ebből a szem­pont­ból bar­bár biro­da­lom, győz­ni akar, és nem meg­ér­te­ni. És éppen ezért nem győz­het hosszú távon. Ez vala­hol a mélyén tény­leg a cow­boy­men­ta­li­tás, a pár­baj mint eszköz.

Orosz­or­szág a rend­szer­vál­tás után, Jel­cin alatt lénye­gé­ben a föl­dön hevert, ám Putyin­nal ismét fel­erő­söd­ni lát­szik, s vissza akar tér­ni a nagy­ha­tal­mi stá­tus­ba, ezt azon­ban az Egye­sült Álla­mok nem akar­ja meg­en­ged­ni. Az álta­luk veze­tett világ­rend meg­bom­la­ni lát­szik, s Orosz­or­szág az egyik kihí­vó, de itt van már a másik is, Kína, sőt iga­zá­ból most már Kína a pár­baj másik részt­ve­vő­je. Az Egye­sült Álla­mok cél­ja az, hogy Orosz­or­szá­got vissza­szo­rít­sa a közép­ha­tal­mi vagy annál is gyen­gébb geo­po­li­ti­kai stá­tus­ba. Ezért vet­te át a hatal­mat 2014-ben Ukraj­ná­ban, mert már Brze­zin­ski, sőt Kis­sin­ger óta tud­ják, hogy ez meg­gon­do­lat­lan lépés­re kész­tet­he­ti az oro­szo­kat, amely­be azután bele­rok­kan­hat­nak. Tegyük hoz­zá: vagy nem.

Orosz­or­szág az Egye­sült Álla­mok­kal szem­ben nem felü­le­tes és önimá­dó, hanem sér­tett nagy­ha­ta­lom. Sér­tett, mert a náci biro­da­lom önfel­ál­do­zó legyő­zé­se óta elvár­ja, hogy az Egye­sült Álla­mok és a nyu­ga­ti közép­ha­tal­mak tekin­té­lyük­nek, súlyuk­nak meg­fe­le­lő­en kezel­je őt, cse­ré­be elfo­gad­ja, hogy nem a világ ura, „pusz­tán” egy nagy­ha­ta­lom a töb­bi között. Sér­tett, mert a hideg­há­bo­rú befe­je­zé­se után elfo­gad­ta Német­or­szág egye­sí­té­sét, cse­ré­be viszont a Nyu­gat nem tar­tot­ta be a szó­ban több­szö­rö­sen elhang­zott ígé­re­tét, mely sze­rint a NATO nem ter­jesz­ke­dik Kelet felé, nem von­ja két­ség­be Orosz­or­szág nagy­ha­tal­mi stá­tu­sát és ezzel járó pri­vi­lé­gi­u­ma­it. És sér­tett, mert az Egye­sült Álla­mok lát­vá­nyo­san pro­vo­kál­ja azzal, hogy az ütkö­ző­zó­na, sőt a mér­leg nyel­ve sze­re­pét ját­szó Ukraj­nát az irá­nyí­tá­sa alá von­ta, azt az Ukraj­nát, amely az erős orosz legen­dá­ri­um sze­rint Orosz­or­szág­hoz tar­to­zott és tar­to­zik Belarusszal együtt, s együt­te­sen alkot­ják az „orosz­sá­got” – per­sze a Kreml irá­nyí­tá­sa alatt.

Putyin tehát vél­he­tő­en azért dön­tött Ukraj­na lero­ha­ná­sa mel­lett – ami sem­mi­lyen tekin­tet­ben sem ment­he­tő cse­le­ke­det –, mert tör­té­nel­mi tapasz­ta­la­tai alap­ján úgy vél­te, hogy vég­ve­szély­be került Orosz­or­szág nagy­ha­tal­mi stá­tu­sa, s neki tör­té­nel­mi köte­les­sé­ge ezt meg­aka­dá­lyoz­ni, s Orosz­or­szá­got, illet­ve az orosz­sá­got a régi álla­po­tá­ba vissza­he­lyez­ni. Az oro­szok­nak, Putyin­nak Ukraj­na nem raci­o­ná­lis meg­fon­to­lá­sok tár­gya, hanem érzel­mi kér­dés is. A meg­ol­dás per­sze soha­sem a hábo­rú, hanem a tár­gya­lá­sok – ilyen lehe­tett vol­na a minsz­ki egyez­mény betar­tá­sa és az auto­nó­mia meg­adá­sa az oro­szok lak­ta területeknek.

S végül itt van Kína, a türel­mes és ravasz biro­da­lom. Az ő lélek­ta­nuk alap­jai a több ezer éves múlt­juk­ban, illet­ve a kon­fu­ci­u­szi, lao-cei tanok­ban rej­le­nek. A kína­i­ak hosszú távon ter­vez­nek, nem a jelen, hanem a jövő felé for­dul­nak, gene­rá­ci­ók, csa­lá­dok egy­más­nak átadott örök­sé­gé­ben épít­kez­nek, s haj­lan­dók béké­sen kivár­ni, amíg az idő az ő irá­nyuk­ba for­dul. Abban a régi hagyo­mány­ban gyö­ke­rez­nek, ami­kor Kína mint moz­dít­ha­tat­lan és hatal­mas biro­da­lom csá­szá­ra­i­hoz járul­tak a népek Ázsi­á­ból és Nyu­gat­ról is, és keres­ték a kegyei­ket. Most sem kap­kod­nak: tud­ják, hogy az Egye­sült Álla­mok a fő ellen­fe­lük, s az ellen­fe­lük ellen­fe­le, Orosz­or­szág ebből is faka­dó­an a szö­vet­sé­ge­sük, s ezért szo­li­dá­ri­sak Putyin­nal. Ukraj­na kap­csán azon­ban bizo­nyos távol­sá­got tar­ta­nak, mert ők már régen nem egy szo­ros kínai – orosz szö­vet­ség­ben gon­dol­kod­nak, hanem önál­ló ténye­ző­vé kíván­nak vál­ni, ame­lyik hosszú távon a világ urá­vá vál­hat az Egye­sült Álla­mok gaz­da­sá­gi legyő­zé­se által. Ebben egy túl szo­ros kínai – orosz poli­ti­kai, kato­nai szö­vet­ség inkább hát­rál­tat­ná őket, ezért tar­ta­nak távol­sá­got, és kivárnak.

Nos, az önimá­dó, a sér­tett és a türel­mes csa­tá­já­ban az orosz – ukrán hábo­rú vég­ki­fej­le­te, a ren­de­zé­si folya­mat víz­vá­lasz­tó lehet, ám a tel­jes képet csak akkor lát­juk, ha a glo­bá­lis hát­tér­ha­ta­lom sze­re­pét is figye­lem­be vesszük.

A glo­bá­lis elit világ­kor­mány­zást akar, ám ezt csak úgy érhe­ti el, ha a nagy­ha­tal­mak elit­je­it meg­nye­ri magá­nak és cél­ja­i­nak. Klaus Sch­wab világ­gaz­da­sá­gi fóru­ma már régen ezen dol­go­zik, a hát­tér­ben ter­mé­sze­te­sen a leg­be­fo­lyá­so­sabb ban­kár­di­nasz­ti­ák­kal és a töb­bi glo­bá­lis intéz­ménnyel. Ma az lát­szik, hogy Kína elit körei nem zár­kóz­nak el a világ­kor­mány­zás­tól, azzal a fel­té­tel­lel, ha abban ők kiemelt sze­re­pet kap­nak. Az Egye­sült Álla­mok demok­ra­tái már ele­ve a „deep sta­te” irá­nyí­tá­sa alatt áll­nak, Donald Trum­pot elsö­pör­ték az útból, így tehát Kína és az Egye­sült Álla­mok veze­tő körei készek a glo­bá­lis kor­mány­zás­ra, viszont Putyin éppen az ellen­ke­ző­jét akar­ja: vissza akar­ja állí­ta­ni a nagy­orosz nem­zet­ál­la­mot, s ebbe nem fér bele a világkormányzás.

Meg­íté­lé­sem sze­rint ez a leg­fon­to­sabb oka annak, hogy Orosz­or­szá­got az Egye­sült Álla­mok demok­ra­ta héjái segít­sé­gé­vel szét kíván­ja zúz­ni a glo­bá­lis elit, a nem­ze­tek felet­ti hát­tér­ha­ta­lom. Ezért figyel­jük meg: Orosz­or­szág­gal szem­ben a kol­lek­tív bűnös­ség elvét alkal­maz­zák, sor­ban bün­tet­nek meg és til­ta­nak el, bélye­gez­nek meg olyan orosz művé­sze­ket, spor­to­ló­kat, tudó­so­kat, értel­mi­sé­ge­i­ket és per­sze gaz­dag embe­re­ket, akik­nek sem­mi közük az egyéb­ként való­ban ment­he­tet­len hábo­rú­hoz. Orosz­or­szá­got el kell pusz­tí­ta­ni, hogy jöj­jön vég­re a világkormányzás?

Fricz Tamás poli­to­ló­gus, az Alap­jo­go­kért Köz­pont kuta­tá­si tanácsadója

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Kozlov

For­rás: magyar​nem​zet​.hu