Hírek Vélemények/Publicisztikák A háló­zat csapdájában

A háló­zat csapdájában

Az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás utó­éle­te és a kin­ti magyar­ság poli­ti­kai elkötelezettsége

Még nem tud­juk, hogy a levél­sza­va­za­tok mennyi­re vol­tak kor­rek­tül iktat­va és köny­vel­ve a novem­ber 3‑i ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást köve­tő­en, ami akár hete­kig jogi és alkot­má­nyos vitá­kat vet­het fel az Egye­sült Álla­mok­ban. Az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás pat­ta­ná­sig feszült, fej fej mel­let­ti vég­haj­rá­já­ban viszont gya­kor­ta fel­me­rült az a kér­dés, amit a Hír TV is jog­gal fesze­ge­tett egy velem beik­ta­tott kap­cso­lás során, hogy vajon miképp sza­vaz­nak az ott élő ame­ri­kai magya­rok. Jobb­ra vagy bal­ra kacsin­gat­nak a poli­ti­kai palet­tán? Nem elha­nya­gol­ha­tó sza­va­zói blokk­ról beszé­lünk, hiszen a 2013-as nép­szám­lá­lás sze­rint több mint egy­mil­lió ilyen sza­va­zó lehet Amerikában.

Habár pon­tos szám­ada­tok erre nin­cse­nek, jó pár évti­ze­des ame­ri­kai isme­re­te­im alap­ján kije­lent­he­tem, hogy az ame­ri­kai magyar diasz­pó­ra idő­sebb kor­osz­tá­lya nagyobb arány­ban jobb­ol­da­li repub­li­ká­nus (pol­gá­ri) néze­te­ket vall, ami­nek hagyo­má­nyo­san tör­té­nel­mi okai van­nak. A fia­ta­lok között ma már sokan van­nak demok­ra­ta sza­va­zók is. A taszí­tó pél­da soká­ig a glo­ba­lis­ta-demok­ra­ta Wood­row Wil­son volt, majd a szin­tén demok­ra­ta Frank­lin D. Roo­se­velt csak meg­erő­sí­tet­te az ott élő magya­rok­ban azt az érzést, hogy nem lehet bíz­ni a demok­ra­ták­ban, hiszen kri­ti­kus tör­té­nel­mi pil­la­na­tok­ban, 1920-ban és 1945-ben mind­ket­ten cser­ben­hagy­ták Magyar­or­szá­got. A XX. szá­zad első felé­ben így a magyar emig­rá­ció túl­nyo­mó része inkább a repub­li­ká­nu­so­kat pre­fe­rál­ta. 1956-ban ez némi­leg meg­vál­to­zott, több lett a demok­ra­ta sza­va­zó, hiszen akkor éppen egy repub­li­ká­nus elnök (Dwight Eisen­hower) hagy­ta cser­ben a magyar forradalmárokat.

1956 után, ebből kifo­lyó­lag, de más okok­nál fog­va is, ame­lyek között a kádá­ri Magyar­or­szág kül­ho­ni véle­mény­for­má­ló erő­fe­szí­té­sei is hoz­zá­já­rul­tak, a magyar – ame­ri­kai szer­ve­ze­tek Washing­ton­ban, New York­ban és továb­bi nagy­vá­ro­sok­ban 1980 óta egy­re gyak­rab­ban bal­ra húzó, libe­rá­lis demok­ra­ta elkö­te­le­zett­sé­gű veze­tő­ket ültet­tek szer­ve­ze­te­ik élé­re. Mivel az éppen hatal­mon lévő magyar kor­mány Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­má­nak dön­tés­ho­zói nem­igen tud­tak ezzel a fele­más hely­zet­tel mit kez­de­ni, így inkább együtt pró­bál­tak élni ezzel a hely­zet­tel. Ter­mé­sze­te­sen a bal­li­be­rá­lis kor­má­nyok örül­tek ennek, a jobb­kö­zép pol­gá­ri kor­mány pedig inkább együtt­mű­kö­dött ezek­kel a szer­ve­ze­tek­kel, mint hogy fel­bo­rít­sa a kap­cso­la­to­kat. A magyar – ame­ri­kai emig­rá­ci­ót kép­vi­se­lő, erős pénz­ügyi hát­tér­rel bíró ame­ri­kai magyar szer­ve­ze­te­ket a magyar kor­mány ma is pénz­ügyi támo­ga­tás­ban része­sí­ti, miköz­ben azok gyak­ran sza­pul­ják a demok­ra­ti­ku­san meg­vá­lasz­tott Orbán-kor­mányt, amely agi­tá­ció a mai napig folytatódik.

Ilyen libe­rá­lis veze­té­sű szer­ve­zet pél­dá­ul az Ame­ri­kai – Magyar Koa­lí­ció és a Washing­to­ni Magyar Klub. Való­szí­nű­leg ide­so­rol­ha­tó még az Ame­ri­kai Magyar Könyv­tár és Tör­té­nel­mi Tár­su­lat vagy a Fészek Klub New York­ban. Ugyan­csak meg­em­lít­het­nénk néhány továb­bi, Bos­ton­ban, illet­ve Los Ange­les­ben műkö­dő magyar ame­ri­kai szer­ve­ze­tet. Azt is el lehet mon­da­ni, hogy saj­nos a Magyar Diasz­pó­ra Tanács ame­ri­kai szekció­ja sem tel­je­sen elkö­te­le­zett a nem­ze­ti oldal iránt. A meg­ha­tá­ro­zó véle­mény­for­má­lók Ame­ri­ká­ban 1970-től mos­ta­ná­ig több­nyi­re libe­rá­lis demok­ra­ta elkö­te­le­zett­sé­gű egyé­nek vol­tak, akik leg­in­kább Washing­ton körül por­tyáz­tak, de gyak­ran New York­ban és más magyar közös­sé­gek­ben is fel­buk­kan­tak. Washing­ton von­zás­kör­ze­té­ben ezek a sze­rep­lők jel­lem­ző­en a koráb­bi ismert világ­ban­kos, IMF-es, illet­ve a Nem­ze­ti Egész­ség­ügyi Köz­pont­nál dol­go­zó magyar kikül­döt­tek, továb­bá a washing­to­ni magyar nagy­kö­vet­ség körül leb­zse­lő kite­le­pült vagy már régeb­ben ott élő véle­mény­for­má­lók voltak.

Jóma­gam 1974 és 2000 között Con­nec­ti­cut állam­ban, majd New York­ban és Washing­ton kör­nyé­kén éltem, tehát a kele­ti par­ton élő diasz­pó­ra­szer­ve­ze­tek­ről tudok mély­re­ha­tób­ban nyi­lat­koz­ni. A New York – Con­nec­ti­cut – New Jer­sey három­szög­ben kivá­ló ren­dez­vé­nyek és talál­ko­zók jöt­tek lét­re, ame­lyek­re hazai magyar elő­adó­kat, művé­sze­ket, poli­ti­ku­so­kat és zené­sze­ket hív­tak meg a szer­ve­zők. Ter­mé­sze­te­sen New York­ban a Magyar Ház és a Püs­ki Köny­ves­bolt fel­ső eme­le­ti sza­lon­ja is hason­ló­kép­pen aktív hely­szí­ne volt a magyar kul­tu­rá­lis élet­nek. Az évek során jól emlék­szem Kocsis Zol­tán­ra, Bródy János­ra, Koncz Zsu­zsá­ra, Csoó­ri Sán­dor­ra, Kon­rád György­re, Ráday Mihály­ra, Falu­dy György­re és más ismert sze­mé­lyi­sé­gek­re, akik elő­adó­es­te­ket tar­tot­tak a kint élő magyar­ság­nak. Vissza­te­kint­ve ezek meg­ha­tá­ro­zó része későb­bi SZDSZ-es ori­en­tált­sá­gú köz­éle­ti sze­rep­lő lett Magyar­or­szá­gon, ami csak tovább erő­sí­tet­te kap­cso­la­ta­i­kat az Ame­ri­ká­ban élő magyar libe­rá­lis demok­ra­ta emig­rá­ci­ós vezetőkkel.

Ide­je fel­tár­ni és mély­sé­ge­i­ben is kibon­ta­ni, hogy miképp műkö­dik ez a szö­ve­vé­nyes és gyak­ran nehe­zen lelep­lez­he­tő kádá­ris­ta-libe­rá­lis háló­zat Washing­ton­ban és kör­nyé­kén. A fővá­ros körül műkö­dő intéz­mé­nyek kitű­nő stra­té­gi­ai táp­ta­lajt nyúj­ta­nak a koráb­bi kádá­ris­ta marad­vá­nyok­nak és a volt szo­ci­a­lis­ták­nak, vala­mint a libe­rá­li­sok­nak és glo­ba­lis­ták­nak az elhi­va­tott pat­ri­ó­ta magya­rok hát­tér­be szo­rí­tá­sá­ra. Ami saj­ná­la­tos, hogy nem vesszük elég komo­lyan eze­ket a demo­ra­li­zá­ló akci­ó­kat a kite­le­pí­tett háló­zat részéről.

A magyar kül­ügyi veze­tés 2016-ban – talán téve­dés­ből – beül­te­tett egy koráb­bi, Gyur­csány Ferenc által kine­ve­zett Nem­ze­ti Infor­má­ci­ós Hivatal‑i (NIH) elnö­köt, Hetesy Zsolt urat a washing­to­ni magyar nagy­kö­vet­ség helyet­tes ügy­vi­vői szé­ké­be, mert sze­rin­tük ő „jó szak­ér­tő” volt. Hetesy, kis hát­szél­lel ugyan, de sike­re­sen elka­szál­ta 2017 nya­rán egy köz­tisz­te­let­ben álló, alkal­mas sze­mély tisz­te­let­be­li kon­zu­li kine­ve­zé­sét Sara­so­tá­ban, aki évti­ze­dek óta lojá­lis volt a pol­gá­ri kor­mány­hoz. Az ope­ra­tív akci­ót egy régi világ­ban­kos káder (Dobo­zi Ist­ván) és az akko­ri közös­sé­gi dip­lo­ma­ta (Gyom­bo­lai Péter) köz­ben­já­rá­sá­val való­sí­tot­ták meg. A műve­le­tet egy Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­nak kül­dött lejá­ra­tó levél for­má­já­ban vit­ték vég­hez. A levél tor­zí­tá­so­kat és valót­lan­sá­go­kat tar­tal­ma­zott. Hetesy ezzel is alá­tá­masz­tot­ta a hoz­zá fűzött bal­li­be­rá­lis remé­nye­ket, hiszen akci­ó­juk lénye­ge abban merült ki, hogy egy úgy­ne­ve­zett sem­le­ges embert nevez­ze­nek ki Sara­so­tá­ba, és ne olyat, aki egy­ér­tel­mű nem­ze­ti elkö­te­le­zett­ség­gel kiáll az Orbán-kor­mány mellett.

Így lett egy nem­zet­kö­zi poli­ti­kai ügyek­ben járat­lan helyi köny­ve­lő­ből, Les Gar­di (Gár­di Lász­ló) úrból tisz­te­let­be­li kon­zul Sara­so­tá­ban, aki az azt meg­elő­ző tíz év során alig járt Magyar­or­szá­gon. Ezzel a műve­let­tel bebi­zo­nyo­so­dott, hogy a háló­zat képes ope­ra­tív szem­pont­ból ügye­sen össze­tá­kolt rága­lom­had­já­ra­tok bein­dí­tá­sá­ra a szi­lárd pat­ri­ó­ta elkö­te­le­zett­sé­gű, maku­lát­lan hát­te­rű ame­ri­kai magya­rok­kal szem­ben, miköz­ben köze­li, ben­ső­sé­ges viszonyt ápolt a régi kádá­ris­ta elit­tel, a volt világ­ban­ko­sok­kal, IMF-szak­ér­tők­kel, libe­rá­lis körök­kel, vala­mint a Washing­to­ni Magyar Klub­bal és az Ame­ri­kai – Magyar Koalícióval.

A háló­zat tehát Ame­ri­ká­ban, köszö­ni szé­pen, jól van, és virág­zik. Ide­ha­za is gyak­ran meg­je­len­nek a kép­er­nyőn libe­rá­lis véle­mény­for­má­lók, a magyar – ame­ri­kai szer­ve­ze­tek mai irá­nyí­tói. Mind­eköz­ben nincs hiány az olyan érdem­le­ges magyar – ame­ri­kai sze­rep­lők­ből sem, akik gerin­ces és elhi­va­tott pat­ri­ó­ta gon­dol­ko­dá­sú értel­mi­sé­gi­ként New York­ban, Washing­ton­ban vagy másutt szí­ve­sen vál­lal­ná­nak fon­tos fel­ada­to­kat és pozí­ci­ó­kat. Még­is, vala­hogy rend­re hát­tér­be szo­rul­nak, nem töl­te­nek be irá­nyí­tó sze­re­pet, nem kap­nak fon­tos kine­ve­zé­se­ket, posztokat.

A kul­túr­harc tehát, amit Sza­kács Árpád, Bayer Zsolt és több más nem­ze­ti elkö­te­le­zett­sé­gű véle­mény­for­má­ló pár éve ide­ha­za foly­tat, a Washing­ton körü­li régi­ó­ban nem­csak lépés­hát­rány­ban van, de jelen­leg szo­lid vere­ség­nek néz elé­be. A kite­le­pült bal­li­be­rá­lis magyar háló­zat aktív véle­mény­for­má­ló ere­je nem kis mér­ték­ben befo­lyá­sol­ta a mos­ta­ni ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást is, főleg ami az ott élő magyar szár­ma­zá­sú sza­va­zó­kat ille­ti, ter­mé­sze­te­sen Joe Biden javá­ra. Ége­tő­en fon­tos len­ne tehát a magyar kül­ügyi veze­tés­nek átér­té­kel­ni az ame­ri­kai magya­rok­kal ápolt nem­ze­ti együtt­mű­kö­dé­si rend­sze­ré­nek egé­szét, és követ­ke­ze­te­seb­ben leten­ni vok­su­kat a magyar kor­mányt támo­ga­tó szak­ér­tők és aspi­rán­sok mellett.

Ugyan­ak­kor a régi kádá­ris­ta és az új kele­tű magyar libe­rá­lis háló­zat össze­fo­nó­dá­sa egye­dül nem len­ne elég az üdvös­ség­hez. Ter­mé­sze­te­sen a glo­bá­lis háló­zat hát­sze­le is szük­sé­ges a nem­ze­tek elle­ni bom­lasz­tás ötö­dik sebes­ség­be kap­cso­lá­sá­hoz. A min­dig balos média mára kiegé­szült az ismert modern digi­tá­lis pro­pa­gan­da­esz­kö­zök­kel: a Face­book, a Goog­le és a Twit­ter egy­aránt becsat­la­ko­zik az inter­ven­ci­o­nis­ta glo­ba­lis­ták egész pályás letá­ma­dá­sá­ba. Sok tekin­tet­ben Biden győ­zel­mét segí­tet­ték folya­ma­tos, sze­lek­tív cen­zú­rá­juk­kal és ellen­őr­zött kom­mu­ni­ká­ci­ós mód­sze­re­ik­kel. Pre­cíz­nek, kitar­tó­nak és kre­a­tív­nak kell len­nünk, hogy meg­ál­lít­suk őket.

Pat­ri­ó­ta hon­fi­tár­sa­im jelen­leg rend­kí­vül szo­mo­rú­ak, szin­te két­ség­be van­nak esve az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye miatt. Azt tudom csak mon­da­ni nekik, bár­mi tör­tén­jék is az Atlan­ti-óce­án egyik vagy másik olda­lán, nem kell sopán­kod­ni, men­ni kell tovább. Ide­ha­za foly­tat­ni kell, amit elkezd­tünk, Ame­ri­ká­ban pedig, ha a bíró­sá­gi perek nem­kí­vá­na­tos ered­ményt hoz­nak, akkor négy év múl­va for­dí­ta­ni kell. Ivan­ka, Donald Jr., Eric (azaz a Trump utó­dok), vala­mint Can­dace Owens, Kay­le­igh McEn­any és a töb­bi­ek: üríts, újra­tölts és célozz!

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

For­rás: Magyar Nemzet