Hírek Magyarországi hírek Sport hirek A haj­rá­ban jár­nak a Pus­kás-musi­cal pró­bái, hama­ro­san előbemutató

A haj­rá­ban jár­nak a Pus­kás-musi­cal pró­bái, hama­ro­san előbemutató

Pus­kás Ferenc 75 éve, 1945. augusz­tus 20-án ját­szot­ta első mér­kő­zé­sét a magyar válo­ga­tott­ban, ez is apro­pó­ul szol­gál­ha­tott, hogy augusz­tus 20-án egy elő­be­mu­ta­tó kere­té­ben szín­pad­ra kerül a világ­ban leg­is­mer­tebb magyar ember, illet­ve az Arany­csa­pat tör­té­ne­tét bemu­ta­tó musi­cal az Erkel Szín­ház­ban. A dara­bot fel­ve­ze­tő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót hét­főn tar­tot­ták a Hung­ex­pón, ahol bepil­lan­tást enged­tek az elő­ké­szü­le­tek­be, a média kép­vi­se­lői több izgal­mas jele­ne­tet is meg­néz­het­tek a készü­lő darabból.

A KÉP­GA­LÉ­RIa MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON A FOTÓRA! (Képek: Sza­bó Miklós)

„Ez nem egy fut­ball­tör­té­net – szö­gez­te le Sza­bó Lász­ló, a készü­lő elő­adás pro­du­ce­re. – Nagy sze­re­pet kap ter­mé­sze­te­sen a lab­da­rú­gás, de nem a foci van a közép­pont­ban, ez inkább egy hős­tör­té­net. Pus­kás Ferenc ugyan­is min­dent kép­vi­selt, amit mi magya­rok jónak, szép­nek tar­tunk magunk­ban. Tele van a darab haza­sze­re­tet­tel, hősi­es küz­de­lem­mel, sze­re­lem­mel, és per­sze magya­ros csi­bész­ség­gel, ami annyi­ra jel­lem­ző volt a cím­sze­rep­lő­re és a csa­pat­tár­sa­i­ra is.”

A musi­cal ren­de­ző­je Szen­te Vajk, társ­szer­ző­je szö­veg­író­ként Galam­bos Atti­la, a zene­szer­ző Juhász Leven­te. Pus­kás Öcsit Veréb Tamás, fele­sé­gét, Hunyad­vá­ri Erzsé­be­tet Kovács Gyo­pár ala­kít­ja, a főbb sze­re­pek­hez lát­hat­juk majd Cseke Pétert (Sebes Gusz­táv szö­vet­sé­gi kapi­tány), Sze­red­nyey Bélát (Öst­re­i­cher Emil mene­dzser), Nagy Sán­dort (Far­kas Mihály hon­vé­del­mi minisz­ter), Har­sá­nyi Leven­tét (Sze­pe­si György), Náray Eri­kát vagy Bara­bás-Kiss Zol­tánt (Pus­kás édes­any­ja és édes­ap­ja) is.

A ren­de­ző­től meg­tud­tuk, a szín­da­rab cse­lek­mé­nye 1937 és 1960 között dol­goz­za fel Pus­kás Ferenc éle­tét, vagy­is kis­pes­ti szer­ző­dé­sé­től az 1960-as, glas­go­wi BEK-dön­tő­ig, ame­lyen máig egye­dül­ál­ló módon négy gólt szer­zett a Real Mad­rid szí­ne­i­ben az Ein­tracht Frank­furt ellen.

„Új művé­szi nem­ze­dék állít emlé­ket külön­le­ges műfaj­ban az Arany­csa­pat hőse­i­nek, akik­ből ezek­ben a pil­la­na­tok­ban válik tör­té­nel­mi sze­mé­lyi­ség: hihe­tet­len és nagyon meg­ha­tó lát­ni, hogy Czi­bor Zol­tánt pél­dá­ul, aki­vel éjsza­ká­kat beszél­get­tem át, aki­ről köny­vet írtam, Ember Márk ala­kít­ja, a lánya­im egyik ked­ven­ce, aki négy­éves volt Czi­bor halálakor”

– mél­tat­ta a dara­bot Szöll­ősi György, lapunk főszer­kesz­tő­je, a musi­cal szakértője.

A hiva­ta­los főpró­ba augusz­tus 19-én lesz, ezt kizá­ró­lag a koro­na­ví­rus-jár­vány elle­ni küz­de­lem­ben hősi­es sze­re­pet ját­szó egész­ség­ügyi dol­go­zók tekint­he­tik meg a Kór­ház­szö­vet­ség koor­di­ná­lá­sá­ban. A más­na­pi, 20‑i elő­be­mu­ta­tó kap­csán Sza­bó Lász­ló pro­du­cer elmond­ta, hogy ere­de­ti­leg sza­bad téren, a Hősök terén lett vol­na a bemu­ta­tó, de a jár­vány miatt módo­sí­ta­ni kel­lett a ter­ve­ken, de min­den­ki bízik ben­ne, hogy az elő­be­mu­ta­tót köve­tő­en egy gran­di­ó­zu­sabb bemu­ta­tót is lehet majd tar­ta­ni az ere­de­ti helyszínen.

Ezt a remé­nyét fejez­te ki Feke­te Péter kul­tu­rá­lis állam­tit­kár is, aki úgy fogalmazott: 

„A külön­le­ges hely­zet külön­le­ges dön­té­se­ket kíván. De az élet nem áll meg, alkot­ni muszáj a hát­tér­ben, és bízunk ben­ne, hogy egy szép napon sza­bad téren, nagyobb fórum előtt is lát­hat­juk a darabot.”

A musi­cal média­tá­mo­ga­tó­ja a Nem­ze­ti Sport és a Four­Fo­urT­wo futballmagazin.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu